Zemljišne knjige – Seminar – Sarajevo – Maj 2023

13 maj

Novo zemljišnoknjižno pravo u Federaciji BiH donijelo je pojačano dejstvo načela povjerenja u zemljišne knjige. To načelo je jedno od temeljnih načela zemljišnih knjiga i od stepena povjerenja u zemljišne knjige zavisi i njihov značaj za sigurnost pravnog prometa. Zato se metaforički kaže da je zemljišna knjiga ogledalo prava na nekretninama. Novo stvarno pravno uređenje donijelo je korjenite promjene i stvorilo zakonski okvir za nove odnose u uslovima tržišne ekonomije. Pored ostalog, naglašena je jednovrsnost prava svojine, ponovo je uspostavljeno pravno jedinstvo nekretnine, posebna pažnja posvećena je založnom pravu koje u savremenoj tržišnoj privredi ima veliki značaj, uvedeni su novi instituti – zemljišni dug i pravo građenja, detaljno su regulisani susjedska prava, lične službenosti i pravo realnog tereta i promijenjen je koncept etažne svojine.

Upisom u zemljišnu knjigu u odnosu na stvarna prava na nekretninama ostvaruje se jedno od osnovnih načela stvarnopravnog uređenja – načelo javnosti. Cjelokupno prometovanje nekretninama završava se upisom u zemljišne knjige. U zemljišnoj knjizi se publikuje sve što je bitno za određene nekretnine i one o tome pružaju vanjsku sliku. Upisom knjižnog prava u zemljišnu knjigu nastaje oboriva pretpostavka da je lice koje je upisano kao njegov nosilac zaista i njegov stvarni nosilac sa onim sadržajem i obimom koji je u zemljišnoj knjizi upisan. Zemljišna knjiga ispunjava svoju funkciju u pravnom prometu samo ako stvara pretpostavku prava. Međutim, slika o nekretninama može biti i pogrešna. Poznato je da je kod nas zemljišnoknjižno stanje nesređeno i da su zemljišne knjige često nepotpune i neistinite, te da ne prikazuju uvijek stvarno stanje u pogledu relevantnih činjenica. Zbog toga je predviđeno da vanknjižni nosioci stvarnih prava mogu u roku od tri godine pokrenuti postupak za upis stvarnih prava u pogledu nepokretnosti i svih promjena na njima u zemljišnu knjigu. To je razlog stalne potrebe aktueliziranja normi kojima se uređuju ova prava.

Praktični problemi sa kojima se susreću nosioci takvih aktivnosti, kao i način rješavanja, imaju veliki značaj za pravnu sigurnost i vladavinu prava, kada se imaju u vidu javni interes sa jedne i pravo na imovinu sa druge strane, sve u okviru odredbi o etažnom vlasništvu i upisu prava u zvaničnu evidenciju o nekretninama. Poseban problem u ovom kontekstu je notorna neusklađenost javnih evidencija o nekretninama i veliki broj faktičkih neevidentiranih promjena vlasničkih odnosa na terenu. To je sigurno generator neizvjesnosti i nepresušan izvor praktičnih problema koji u pravilu, vode ka produženju trajanja postupka, ali u ugrožavanju vlasničkih prava. Sa druge strane, navedeno predstavlja i jedan izazov za usvajanje praktičnih rješenja, naravno sve u skladu sa pozitivnim zakonskim rješenjima i standardima.

Napomena: Zbog složenosti teme seminara, odgovore na Vaša pitanja predavači gospodin Jasmin Voloder i gospođa Nizama Mališević će odgovarati isključivo usmeno  tokom seminara.


 

SADRŽAJ SEMINARA:

 

Modul I: Stvarna prava

 • Najčešće dileme u primjeni stvarnih prava;
 • Oblici svojine;
 • Pretvorba prava;
 • Pojmovno određenje državne svojine;
 • Pravo građenja;
 • Određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata;
 • Jedinstvo nekretnine;
 • Opća, javna i dobra od općeg interesa.
Pitanja i odgovori


Modul II: Etažno vlasništvo

 • Prava suvlasnika;
 • Prava i dužnosti etažnih vlasnika;
 • Upisi u zemljišnu knjigu posebnih dijelova svojine;
 • Upravljanje zajedničkim dijelovima objekata kolektvniog stanovanja;
 • Obaveze lokalne zajednice;
 • Uloga inspekcije;
 • Nužne i hitne popravke.
Pitanja i odgovori

 

Modul III: Upis prava u zvanične evidencije o nekretninama

 • Zakon o zemljišnim knjigama;
 • Zakon o premjeru i katastru zemljišta / nekretnina;
 • Dvostruka evidencija;
 • Harmonizacija nekretnina.
Pitanja i odgovori

 

PREDAVAČI:

mr. iur. Jasmin Voloder,
mr. Nizama Mališević

 

TRAJANJE SEMINARA:

09:30 – 15:30

 

SEMINAR JE NAMIJENJEN:
 • Šefovima pravnih službi na svim nivoima vlasti,
 • pravnicima,
 • advokatima,
 • notarima,
 • poslodavcima,
 • članovima uprava privrednih društava,
 • gradskim/općinskim službama nadležnim za imovinsko-pravne poslove i katastar,
 • državnim, federalnim, kantonalnim i općinskim pravobraniocima,
 • zaposlenicima u zemljišnoknjižnim uredima/odjeljenjima,
 • zaposlenicima u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove,
 • službama za geodetske i imovinsko pravne poslove,
 • bankama i svima onim koji žele unaprijediti svoje kompetencije iz ove oblasti.

 


KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE (sa PDV-om):

Seminar:

185 KM po jednom učesniku;
175 KM po osobi za dva i više učesnika iz iste organizacije;
165 KM po osobi za pretplatnike na časopis „Pravo i finansije

 

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacija sa seminara)
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat)

PRIJAVA NA SEMINAR:

Obavezna prijava na webinar putem prijavnog obrasca

 1. Prijavni obrazac molimo Vas da popunite online ili preuzmete isti i pošaljete putem e-maila na [email protected]
  ili putem faxa na jedan brojeva + 387 33 40 87 78, + 387 33 40 87 79 i + 387 33 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

 

VAŽNA NAPOMENA

Budžetski korisnici svakako mogu prisustvovati seminaru/webinaru uz odgodu plaćanja ali uz obaveznu prijavu!


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz radnih odnosa FBiH – 300 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu (portal trenutno sadrži oko 4.992 pitanja i odgovora iz oblasti radnih odnosa FBiH i redovno se dopunjava + 55 modela akata)


Pretplata na Portal „REC-ko“: Pitanja i odgovori iz Zaštite na radu – 250 KM, godišnja pretplata za 2023. godinu

(Visited 44 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments