Vlada HBŽ: Javni poziv za dodjelu sredstava u oblasti kulture i športa

17 maj
Rok prijave 24.05.2019

Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije objavilo je Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblasti kulture za 2019. godinu i Javni poziv za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2019. godinu.

Ovim pozivima utvrđuju se javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Hercegbosanske županije, a to su prije svega djelatnosti, poslovi, programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima kulture i športa koja su od značaja za Hercegbosansku županiju.

Ministarstvo će na temelju prispjelih prijava, ocjena, uvjeta i kriterija ovih poziva dodijeliti sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije.

Rok za dostavljanje prijedloga programa i projekata je 15 dana od dana objave javnih poziva na oglasnoj ploči Vlade Hercegbosanske županije i službenim stranicama Vlade Hercegbosanske županije.

Bosna i Hercegovina, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, LIVNO
Broj: 06-04-40-Š-811/19.    Livno, 08. svibnja 2019. godine
Na temelju članka 25. stavak 2. Zakona o upravi HBŽ (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 4/98.), Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj: 10/14; 01/19; 02/19.), i Odluke Vlade Hercegbosanske Županije broj: 01-02-46-1/19 od 03. svibnja 2019. godine o usvajanju programa potpore za predlaganje projekata i programa u oblasti športa za 2019. godinu, ministar znanosti, prosvjete, kulture i športa objavljuje

JAVNI POZIV

ZA PREDLAGANJE PROJEKATA l PROGRAMA U OBLASTI ŠPORTA ZA 2019. GODINU
I.
Javne potrebe za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu HBŽ jesu djelatnosti, poslovi, programi, manifestacije, akcije i projekti u oblastima športa od značaja za Hercegbosansku županiju, sukladno Pravilniku o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa (Narodne novine Hercegbosanske Županije broj:10/14; 01/19; 02/19.). Sredstva tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2019. godinu u okviru Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa koristit će se u skladu sa člankom 28. Zakona o izvršenju Proračuna HBŽ i Programom utroška transfera Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa za 2019. godinu koji će, na temelju ocjena, uvjeta i kriterija iz ovog Poziva, te prispjelih prijava utvrditi Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa.
II.
Prijavu za dodjelu sredstava mogu podnijeti nositelji športskih aktivnosti (športski klubovi, udruženja iz oblasti športa, športski savezi, športski klubovi invalidnih osoba i športaši pojedinci), čiji se programi, projekti i aktivnosti odnose na:
ŠPORT
1. Natjecateljski šport
2. Izgradnja, adaptacija i opremanje športskih objekata;
3. Školski šport;
4. Športska rekreacija (šport za sve);
5. Nabavka specifične opreme i rekvizita
2
6. Potpora invalidnim osobama za natjecanja;
7. Organiziranje prigodnih kup natjecanja;
8. Dodatni program financiranja športa ( poseban način prijave):
a.) stipendije mladim perspektivnim športašima
b.) organizacija prigodnih športskih natjecanja i manifestacija
c.) organizacija službenih županijskih, federalnih i državnih prvenstava,
d.) učešće na službenim međunarodnim natjecanjima
e.) organizacija službenih međunarodnih prvenstava
III.
Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se Ministarstvu s točno naznačenom
oblašću iz točke II. ovog Poziva.
Prijava treba sadržavati:
– popunjen prijavni obrazac (isti se može preuzeti na web stranici Vlade HBŽ),
– rješenje o registraciji (preslika),
– uvjerenje o poreznoj registraciji (preslika),
– uvjerenje o registraciji pri Federalnom zavodu za statistiku(preslika),
– transakcijski račun (preslika ugovora s bankom ili potvrda banke),
– program rada za dodjelu sredstava, s jasnom definicijom djelatnosti kojima će se udruga baviti, programskih ciljeva, ciljne grupe, broja sudionika, očekivanim direktnim i krajnjim rezultatima, konkretnim aktivnostima programa koje će biti poduzete, ukupnim troškom realizacije programa i izvorima financiranja, vremenskim planom provođenja aktivnosti, te na koji način će podnositelj informirati javnost o aktivnostima realizacije programa,
– tekstualno i financijsko izvješće o utrošenim sredstvima za udruge koje su dobila financijsku podršku iz Proračuna Hercegbosanske Županije u prethodnoj godini (udruge koje su dostavile izvješće o utrošenim sredstvima za proteklu godinu nisu dužne ponovno dostavljati izvješće),
– za programe koji se provode u školama dostaviti pisanu suglasnost ravnatelja škole, odnosno nadležnog ministarstva,
– potvrdu da je športski klub uključen u redoviti sustav natjecanja granskog saveza (županijski, federalni, državni),
– potvrdu o korištenju prostora za provođenje treninga i održavanja natjecanja,
– ugovor o profesionalnom, honorarnom ili volonterskom angažiranju stručne osobe (trener) koja ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u športu.
Ministarstvo će nakon završetka Javnog poziva Vladi dostaviti prijedlog raspodjele sredstava, svih blagovremeno pristiglih i potpunih prijava, sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz tekućeg granta za programe iz oblasti športa koji se financiraju i sufinanciraju sredstvima Proračuna Hercegbosanske županije („Narodne novine Hercegbosanske županije“, broj:10/14; 01/19; 02/19.).
3
Nepotpuni prijedlozi programa i projekata,kao i prijedlozi čiji predlagatelji nisu pravovremeno dostavili potrebnu dokumentaciju, neće biti razmatrani. Prijedloge programa i projekata pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva poslati na adresu: Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i sporta Hercegbosanske županije Stjepana II. Kotromanića bb 80101 Livno
S naznakom „Prijava na Javni poziv – predlaganje projekata i programa u oblastima šport 2019. godina – Ne otvaraj“.
Rok za prijavu prijedloga programa i projekata je 24.05.2019. u 16:00 sati. Javni poziv biti će objavljen na oglasnoj ploči Vlade HBŽ i službenim stranicama
Vlade HBŽ.
M I N I S T A R
Petar Galić

(Visited 66 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Meris Bećović