Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru zapošljava!

26 mar
Rok prijave 01.04.2020

 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

K O N K U R S

za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši laborant na institutu „Safet Krkić“ na Fakultetu informacijskih tehnologija na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru

I

Raspisuje se konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: viši laborant na institutu „Safet Krkić“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – 1 izvršilac.

II

OPIS POSLOVA:

– priprema i demonstrira laboratorijske vježbe za studente;

– priprema praktikume i druge materijale potrebne za vježbe za studente;

– zajedno sa laborantom, vrši izradu modela potrebnih za eksperimentalni dio vježbi;

– pomaže studentima u izradi završnih radova svih ciklusa studija;

– planira, organizuje, provodi i dokumentuje poslove koji se odnose na laboratorijske analize;

– obavlja standardna ispitivanja u laboratoriju;

– obrađuje izvještaje o rezultatima laboratorijskih ispitivanja;

– kontroliše i potpisuje izlazne dokumente sa rezultatima laboratorijskih ispitivanja;

– učestvuje u izradi i implementaciji projekata, te obavlja organizacione i stručne poslove za pravilno izvođenje projekta;

– učestvuje u pisanju izvještaja o stepenu implementacije projekta i finalnih izvještaja na projektima;

– daje ocjenu stanja laboratorije i laboratorijske opreme te stepen iskorištenosti opreme u naučno -nastavnom procesu i naučnoistraživačkom radu;

– obavlja i druge poslove po nalogu dekana i prodekana.

III

Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:
– VSS/VŠS odgovarajućeg smjera sa jednom godinom radnog iskustva i

– poznavanje stranog jezika – nivo B1 i rada na računaru.

IV

POTREBNI DOKUMENTI

Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu stana, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:

Izvod iz matične knjige rođenih
Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
Uvjerenje Suda da kandidatu nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenom random mjestu,
Ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX 1. Ustava BiH,
Diploma o odgovarajućoj stručnoj spremi,
Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci,
Potvrda/uvjerenje o poznavanju rada na računaru.

Napomena: Kandidat koji bude izabran će po okončanju konkursne procedure dostaviti:

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od 3 mjeseca) i
Ljekarsko uvjerenje.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B. , 88104 MOSTAR

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Viši laborant na institutu „Safet Krkić“ na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru – NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu “Dnevni avaz” i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.

(Visited 111 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments