Udruženje „Progres“ oglas za posao na poziciju projektnog koordinatora/projektne koordinatorice

15 apr
Rok prijave 19.04.2024

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ Sarajevo, objavljuje Konkurs za posao  – poziciju projektnog koordinatora/projektne koordinatorica.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Ukratko o Udruženju:

Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost “Progres” osnovano je 2010. godine, kao odgovor na potrebu da se u zajednicama širom BiH, naprave održivi koraci ka sigurnoj i stabilnoj budućnosti. Nastalo je kao inicijativa za podršku idejama koje su do tog trenutka predano razvijali aktivisti i zagovarači prvih mirovnih aktivnosti u BiH. Od početka svog rada Udruženje je usmjereno na izgradnju kapaciteta za pružanje pomoći i podrške djeci, mladima i odraslima u izgradnji vlastitih prilika i resursa za unapređenje kvaliteta života u BiH. Udruženje koje će raditi u službi izgradnje sigurnih, inkluzivnih i proaktivnih lokalnih zajednica širom Bosne i Hercegovine, zadatak je koji su osnivači i osnivačice Udruženja, prepoznali kao svoj dugoročni cilj. U kontaktu s mladim ljudima, manjinama i marginaliziranim skupinama širom zemlje svjedočili smo da su upravo psiho-socijalne potrebe društva, posebno ranjive populacije mladih, zapostavljene, a čije neispunjenje neupitno ostavlja duboke posljedice, osiromašujući kvalitet života i budućnosti. Kako i stoji u punom nazivu, Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost, podrška zaista jeste ugrađena kao vrijednost naše organizacije i našeg rada, kako pri osnivanju, a tako i danas.

Više informacija o radu Udruženja na www.progres-bh.ba

Poželjne vještine kandidata/kandidatkinje:

 • Motivacija za društveno odgovoran rad;
 • Senzibilitet u radu sa marginaliziranim skupinama;
 • Sposobnost rada u timu;
 • Dobre komunikacijske vještine;
 • Spremnost na fleksibilno radno vrijeme, u odnosu na programske aktivnosti;

Uslovi za prijavu:

 • Minimalno Visoka stručna sprema (240 ETCS bodova prema Bolonjskom sistemu) iz oblasti društvenih nauka (psihologija, pedagogija, filozofija itd.);
 • Prethodno radno iskustvo u struci, minimalno 1 godina;
 • Poznavanje engleskog jezika (B2 i C1);
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office, Exel);
 • Poželjno iskustvo rada u nevladinom sektoru.

Opis poslova:

Izrada projektne dokumentacije i akata u saradnji sa pravnim i finansijskim odjelima, koordinacija projektnih aktivnosti u skladu sa odobrenim planom rada i odobrenim budžetom, priprema i realizacija monitoringa i evaluacije aktivnosti projekta, praćenje priliva i utroška projektnih sredstava u saradnji sa finansijskim odjelom, odobravanje utroška prema određenom pragu, priprema, organizacija i realizacija projektnih aktivnosti, komunikacija sa donatorima, medijima, korisnicima i trećim licima, organizacija redovnih mjesečnih sastanaka projektnog tima na kojima se analizira rad na ostvarivanju projektnih ciljeva i indikatora uspjeha, priprema izvještaja prema donatorima i trećim licima, i drugi poslovi iz oblasti svog rada, kao i poslovi koji su mu/joj stavljeni u zadatak od strane predsjednika/ce Udruženja.

Obaveze Udruženja:

 • Udruženje se obavezuje na ispunjavanje usaglašenih uslova rada, definisanih u Ugovoru od radu;
 • Udruženje se obavezuje na blagovemenu komunikaciju svih izmjena koji se odnose na projekat po kojem je osoba angažovana;
 • Udruženje se obavezuje na poštovanje radnog odnosa, ljudskih prava i sloboda angažovane osobe;
 • Udruženje se obavezuje da će tokom trajanja ugovora pružiti sve neophodne podatke, usmjerenja i dokumentaciju potrebnu za obavljanje poslova;
 • Udruženje se obavezuje na isplatu ugovorom usaglašene mjesečne naknade za obavljeni posao;

Molimo Vas da Vašu prijavu izvršite na navedenom linku:

https://forms.gle/UFDxRo4eVrHa4VFb9

Prijava za posao – Projektni koordinator/Projektna koordinatorica

te uz prijavu priložite:

– CV

– Dokaz o prethodnom radnom iskustvu (Preporuka poslodavca)

– Dokaz o radu u nevladinom sektoru (Ukoliko je isto ostvareno)

Trajanje konkursa i angažmana:

 • Konkurs ostaje otvoren do 19.04.2024. godine;
 • Proces selekcije traje do 26.04.2024. godine, podrazumijeva dvije faze, i to: prvu – pregled dokumentacije i ocjena prema utvrđenim kriterijima, te drugu fazu – obavljanje usmenog razgovora sa kandidatima i kandidatkinjama čije su prijave zadovoljile postavljene kriterije. Dio intervjua sa pozvanim kandidatima i kandidatkinjama bit će obavljen na Engleskom jeziku;
 • Početak rada je petak, 03.05.2024. godine;
 • Trajanje ugovora o radu, sa punim radnim vremenom od 8 sati, 40 sati u radnoj sedmici (ponedeljak – petak) je 3 mjeseca, do 01.05.2024., sa mogućnošću daljeg produživanja, u zavisnosti od radnog učinka, te ukoliko se o tome usaglase obje Ugovorne strane;
(Visited 103 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments