Udruženje Prava za sve traži stručnjaka_inju

12 feb
Rok prijave 26.02.2021

 

PROJEKTNI ZADATAK

Izrada publikacije: Analiza pravnog i institucionalnog okvira koji reguliše studentsku praksu i preporuke za potrebne zakonske i/ili druge izmjene u cilju upostavljanja i obavljanja studentske prakse u BiH.

Referentni broj:  EUTP-02-21/01                                                                                                                   Datum: 11. februar 2021.

Udruženje Prava za sve traži stručnjaka_inju za pružanje usluge izrade gore navedene publikacije koja zahtijeva pregled i pravnu analizu zakona i drugih relevantnih pravnih propisa u cilju definisanja konkretnih preporuka za potrebne izmjene u zakonima i/ili drugim pravnim propisima kojima bi se omogućilo funkcionalno provođenje studentske prakse u okviru implementacije projekta:

“Education Reform to Secure Youth Employment through Enterprise-based Learning” /  “Studentskom praksom brže do posla”

_________________________________________________________________________

1. UVOD

Projekat “Studentskom praksom brže do posla” odgovara na nedostatak provođenja studentske prakse kao obaveznog i redovnog nastavnog procesa na fakultetima/univerzitetima u BiH zbog čega su studenti lišeni mogućnosti za sticanje potrebnih praktičnih znanja i vještina koje zahtijevaju poslodavci i tržište rada.

Projekat jača institucionalne i kapacitete OCDa i drugih koji se bave ovim pitanjima za zajedničko djelovanje u zagovaranju za poboljšanje politika i zakonodavstva u oblasti visokog obrazovanja slijedeći dobre prakse i iskustva zemalja EU.

Organizacije mladih kao i drugi relevantni akteri koji se bave ovim pitanjima nemaju adekvatne kapacitete za međusobno povezivanje i pokretanje procesa zagovaranja za vođenje javnog dijaloga i/ili promjene politika radi uvođenja studentske prakse kao sastavnog dijela obrazovnog procesa. Nedostaje i potrebno znanje o evropskim standardima i modelima prakse koji na najbolji način poboljšavaju znanje i kompetencije studenata. Zbog svega toga civilno društvo ostaje izvan procesa EU integracija u području obrazovanja. Vlasti i donosioci odluka općenito nisu otvoreni za dijalog o ovom pitanju, i donose odluke bez sudjelovanja onih na koje se ovo odnosi, a to su prije svega mladi ali i predstavnici akademske i poslovne zajendice. Krajnja posljedica svega je da mladi nemaju priliku da steknu potrebno radno i stručno iskustvo, poslodavci ostaju lišeni odgovarajuće radne snage, a stopa nezaposlenosti mladih raste.

Metodologija provođenja projekta

Umrežavanje, (upostavljanje ERSE mreže/Edukacija-reforma-Sigurnost-Egzistencija) kao metoda za razmjenu informacija, zajednočko djelovanje i uspostavljanje dugoročne interakcije, koristit će se za postizanje ciljeva projekta. Projektom se planira provođenje sveobuhvatnog programa izgradnje kapaciteta članova mreže i primjene tako stečenog znanja u praksi. Tako će članovi ERSE mreže biti osposobljeni da se uključe u javni dijalog sa donosiocima odluka na relevantom nivou te osposobe da zajednički zagovaraju za potrebne promjene; da učestvuju u medijskim kampanjama te da se upoznaju i uključe u proces EU integracija u sektoru obrazovanja. Kroz iniciranje i provođenje kampanja javnog zagovaranja i medijskih kampanja za uvođenje redovnih studentskih praksi u sistem visokog obrazovanja postiže se dodatni potrebni pritisak na donosice odluka za otvaranje dijaloga o visokom obrazovanju I usvajanje ciljanih preporuka.

Opći cilj projekta je reforma visokog obrazovanja prema EU standardima i omogućavanje studentima da steknu obrazovanje koje im pruža praktične vještine potrebne na tržištu rada u BiH.

Specifični ciljevi su uspostaviti mrežu kao ključni mehanizam društvenih promjena koji povezuje akademsku, poslovnu zajednicu i studentska i druga udruženja diljem BiH, te jačanjem kapaciteta mreže i provedbom javnog zagovaranja putem širokih medijskih kampanja podržati reformu visokog obrazovanja u skladu sa EU dobrim iskustvima u dijelu koji će voditi uspostavljnaju studentskih praksi.

Trajanje projekta: 01.12. 2018.-30.11.2021.

Provođenje projekta: Udruženje “Prava za sve” provodi projekat u partnerstvu sa U.G.Budućnost iz Modriče.

2. CILJEVI I OBIM ZADATKA

2.1 Svrha angažovanja:

Izrada Publikacije:

Analiza pravnog i institucionalnog okvira koji reguliše studentsku praksu i preporuke za potrebne zakonske i/ili druge izmjene u cilju upostavljanja i obavljanja studentske prakse

U okviru implementacije projekta do sada su izrađene tri publikacije (Mapiranje studentske prakse u BiH;  Studentska praksa u zemljama Evropske unije – prijedlog modela za BiH i Smjernice i Silabusi za provođenje studentske prakse u BiH – publikacije mozete pronaci na web stranici Prava za sve). Posljednja u nizu planiranih publikacija se odnosi na analizu zakona kao i drugih relevantnih pravnih propisa koji regulišu način uspostavljanja i provođenja studentske prakse kod poslodavaca. Ova publikacija će se koristiti kao ključni dokument u procesu zagovaranja za uspostavljanje  i funkcionalno provođenje studentske prakse. U tom cilju je potrebno izvršiti pregled i analizu relevantnih pravnih propisa koji regulišu ovu oblast na različitim nivoima nadležnosti i implementacije, npr. entitetski/kantonalni zakoni o visokom obrazovanju, zakoni o radu, pravilnici na nivou univerziteta/fakulteta, i slično. Na osnovu utvrđenog stanja potrebno je formulisati konkretne preporuke (izmjene/dopune pravnih propisa i sl.) prema različitim institucijama sa jasnim prijedlogom za potrebnu promjenu ili poboljšanje kako bi se omogućilo provođenje studentske prakse.

2.2 Opis poslova

Od angažovanog vanjskog stručnjaka očekuje se:

 • Da se blisko upozna sa ciljevima i rezultatima projekta čijem postizanju publikacija treba da doprinese;
 • Sačini pregled i analizu relevantnih zakona i drugih pravnih propisa u skladu sa opisom posla;
 • Razvije preporuke za potrebne zakonske i/ili druge izmjene prema relevantnim institucijama; u cilju uspostavljanja i provođenja studentske prakse;
 • Izradi Analizu na domaćem jeziku (20 -25 strana) najkasnije do 31. marta 2021. godine;
 • Dostavi izvještaj u pisanoj, elektronskoj formi, na engleskom jeziku, o provedenom postupku realizacije ovog posla.

2.3 Kvalifikacije i vještine:

 • Visoko obrazovanje iz oblasti društvenih nauka, pravni fakultet će se smatrati prednošću;
 • Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva u izradi pravnih analiza zakona, politika i drugih pravnih propisa, a iskustvo u oblasti obrazovanja će se smatrati prednošću;
 • Dobro poznavanje strukture nadležnosti iz domena visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini;
 • Iskustva iz prethodne saradnje sa OCD u Bosni i Hercegovini;
 • Prednost će se dati kandidatima koji imaju iskustvo u radu/saradnji s akademskom zajednicom i/ili poslovnom zajednicom.

2.4  Period angažmana i plaćanje

Za provođenje ovog posla potreban je angažman u ukupnom trajanju od 10 radnih dana u period – mart 2021 godine. Maksimalan bruto iznos predviđen za ovaj angažman iznosi 1200 EUR. Naknada uključuje sve troškove vanjskog stručnjaka.

Plaćanje će se izvršiti ukupno nakon odobrenja izvještaja o isporuci usluge. Angažovni stručnjak će tokom obavljanja usluga održavati redovnu komunikaciju sa projektnim osobljem.

3. PRIJAVA

3.1 Tehnička ponuda mora sadržavati:

 • Pismo interesa,
 • Referentni broj ponude,
 • CV stručnjaka_kinje sa informacijama o relevantnom prošlom iskustvu,
 • Prijedlog treba biti jasan i koncizan, sa kratkim opisom metodologije rada, brojem dana potrebnih za angažman, vremenskim okvirom i drugo.
 • 2 reference s punim kontaktom
 • Financijska ponuda
 • Financijska ponuda treba sadržavati naknadu po danu i ukupno za cijeli period radnog angažmana. Prevoz, hrana i troškovi smještaja uključeni su u ovu naknadu. Angažovani stručnjak će predložiti potrebni broj dana za obavljanje posla, dnevnu naknadu po danu i ukupni traženi iznos u EUR.

3.3 Ocjena prijedloga

Ugovarač će donijeti odluku o najpovoljnijoj ponudi na osnovu profesionalnog iskustva u skladu s kriterijima postavljenim u dijelu 2.3 /Kvalifikacije i vještine.

3.4 Postupak prijave

Zainteresovani za prijavu treba da pošalju ponudu uz prateće propratno pismo Udruženju Prava za sve na e-maila adresu: [email protected]  sa naznakom referentnog broja.

Za više detalja o projektu pogledati web stranica pravazasve.ba, društvene mreže projekta „Studentskom praksom brže do posla“ (fb, instagram), web portal erse.ba/studentska.ba i web portal EUresurs.ba u dijelu obrazovanje, projekat Studentskom praksom brze do posla.

Rok za prijavu: 26. februar 2021. godine do 17:00h.

Ponude pristigle nakon navedenog roka za dostavljanje ponuda, neće se razmatrati.

(Visited 155 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments