Tender Notice / Obavijest o javnom natječaju – Renovation of Vrelo Vrba in Mostar

2 jan

Contract title/ Naziv ugovora: Renovation of Vrelo Vrba in Mostar

Project code/ Broj: BIHP000046

Tender number/ Broj: BIHC000076

Procedure/ Vrsta postupka:  Negotiated with publication/ Pregovarački postupak sa objavom

Location/ Mjesto:  Mostar, Bosnia and Herzegovina

Contracting Authority: Člověk v tísni, o.p.s. (People in Need, hereinafter PIN)

entered in the Register of Non-profit Organizations administered by the Municipal Court in Prague, Volume O, File 119

With its registered office at: Šafaříkova 635/24, 120 00 Prague 2

ID: 257 55 277

Local Office Address: Maršala Tita 95, 81 000 Mostar, Bosnia and Hercegovina

Represented by Sanja Lepić based on the power of attorney granted by the director

Ugovaratelj:  Člověk v tísni, o.p.s. (People in Need, u nastavku PIN)

Registriran u Registru nevladnih organizacija u nadležnosti Općinskog

suda u Pragu, (Volume 0, File 119)

Sa uredom registriranim na adresi: Šafaříkova 635/24, 120 00 Prag 2

ID broj: 257 55 277

Adresa lokalnog ureda: Maršala Tita 95, 81 000 Mostar, Bosna i

Hercegovina

Zastupnica Sanja Lepić po ovlašćenju direktora

Part 1: Instructions to tenderers / Prvi dio:

Upute za ponuđače

I. SCOPE OF TENDER / PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Qualified tender offers (bids) are sought from competent contractors registered in Bosnia and Herzegovina for the following construction works:

Traže se ponude od nadležnih izvođača registrovanih u Bosni i Hercegovini za sljedeće građevinske radove

Renovation of Vrelo Vrba in Mostar, Bosnia and Herzegovina. Sanacija Vrela Vrba u Mostaru, Bosna i Hercegovina.

Attached, in the form of the Tender Notice Annexes, are these technical documents describing requested installations /construction works and related supplies in detail:

U aneksu Obavijesti o javnom natječaju, u prilogu ovog javnog natječaja, nalaze se tehnički dokumenti koji detaljno opisuju tražene instalacije/građevinske radove i povezane materijale/opremu:

̶        Annex 1 – BoQ Vrelo Vrba / Prilog 1 – Predmjer radova

̶        Annex 2 – Specific Experience of the Bidder / Prilog 2 – Prethodno iskustvo ponuđača

̶        Annex 3 – Letter of assurance (template) /  Prilog 3 – Pismo garancije (obrazac)

̶        Annex 4 – Stamped and signed eligibility sworn statement (template) / Prilog 4 – Potpisana i pečatirana Izjava o ispunjavanju uslova – Eligibility sworn statement (obrazac)

̶        Annex 5 – List of key staff engaged in the works (template) / Prilog 5 – Spisak osoblja

koji će izvoditi radove

̶        Annex 6 – List of equipment for the implementation of the work (template) / Prilog 6

– Spisak opreme za implementaciju radova (obrazac)

̶        Annex 7 – Technical Description of the Project “Vrelo Vrba” / Prilog 7 – Tehnički opis

 • The work in general consist of the provision of materials, equipment, manpower. All specified is requested in the frame of this project in order to make the work complete in every part and detail – as described in technical BoQ Annex 1 / Posao se sastoji od obezbjeđenja materijala, opreme i radne snage. Sve navedeno je traženo u okviru ovog projekta kako bi svi dijelovi i detalji radova bili potpuni – kako je opisano u Prilogu 1 – Predmjer radova Vrelo Vrba
 • Suppliers must offer commodities matching or exceeding the quality specified in Annex 1 – BoQ Vrelo Vrba / Ponuđači moraju ponuditi robu koja odgovara ili premašuje kvalitet naveden u Prilogu 1 – Predmjer radova Vrelo Vrba
 • Quotation: The Bill of Quantity (BoQ) shall be priced and totalled in BAM – and submitted to PIN office as a part of the offer.

The Tenderer shall make sure that all clauses are priced and the calculations are accurate. The Tenderer will bear responsibility for the non-priced clauses and inaccurate calculations in the submitted offer. Price for performance of the work is equal to the sum of the item prices in the Bill of Quantity. Total price prepared by the Tenderer, is one of the evaluation criteria.

The financial and technical offers must be in separated envelopes. The bidders will be disqualified if the financial and technical offers were not in separated envelopes.

Ponuda: Predmjer radova (Prilog 1) će biti cijenjen i zbrojen u BAM (konvertibilnim markama)

– te dostavljen PIN uredu kao dio ponude. Ponuđač će se pobrinuti da sve stavke imaju cijenu i da su kalkulacije tačne. Ponuđač će snositi odgovornost za stavke koje nisu cijenjene i netačne obračune u dostavljenoj ponudi. Cijena izvođenja radova jednaka je zbiru cijena pojedinačnih stavki u predmjeru. Ukupna cijena koju je pripremio ponuđač je jedan od kriterija za procjenu. Finansijske i tehničke ponude moraju biti u odvojenim kovertama. Ukoliko finansijske i tehničke ponude nisu dostavljene u odvojenim kovertama, ponuđači će biti diskvalifikovani.

 • Payments will be made to the Contractor in the form of instalments as follows:
 • First instalment payment: 15% of the contract value within 7 days from the day of the conclusion of this Contract
  • Every following payment will be made based on the actual situation, works progress

and used construction material/equipment quantities, but not more frequently than monthly.

̶        Isplate će se vršiti Izvođaču u obliku rata:

̶        • Prva rata: uplata 15% od ukupne vrijednosti ugovora u roku od 7 dana od datuma

̶        zaključenja Ugovora.

̶        • Svaka naredna uplata će se vršiti na osnovu stvarnih situacija i napredovanja radova, ali ne češće od jednom mjesečno.

 • The Contractor is obliged to provide bank guarantee before Contract conclusion for the period of 6 (six) months after the end of Contract. / Izvođač je dužan da obezbijedi bankarsku garanciju prije zaključenja Ugovora za period od 6 (šest) mjeseci nakon isteka Ugovora.

II.  TENDERING / PROCES PRJAVE NA JAVNI NATJEČAJ

 1. Tender documentation with detailed instructions for tenderers and forms to be filled by the tenderers can be obtained upon request via email [email protected]. Tender forms and instructions included in tender documentation must be strictly followed otherwise the tender offer might be excluded. / Dokumentacija za prijavu na javni natječaj sa detaljnim uputama za ponuđače i obrascima koje ponuđači moraju ispuniti može se dobiti na zahtjev putem e-maila [email protected] Obrasci za prijavu na javni natječaj i uputstva sadržana u dokumentaciji javnog natječaja moraju se striktno poštovati u suprotnom ponuda može biti isključena.
 • If any of the Tenderers requires any clarification relating to the tender, such question should be sent to PIN by e-mail to the following e-mail address: [email protected] If PIN answers the question, all other Tenderers will be copied the answerCommunication will be held through e-mail.

To ensure that PIN could copy the answer to all tenderers, all Tenderers are advised to send their e-mail contacts to the above specified PIN e-mail address, or otherwise ensure that PIN knows their contact details.

In case the Tenderer does not inform PIN about corresponding e-mail address PIN will send the copy of the answer to any e-mail address available to PIN from public sources and then the Tenderer cannot claim that they/it did not know the same information as other Tenderers.

Questions could be answered only until Friday 13.01.2023 at 12:00 PIN does not guarantee that all questions will be answered.

Tender offers should not be dispatched before expiry of the period for questions under the preceding point II. 2. of this notice – if the Tenderer dispatches the tender offer before expiry of that period they/it cannot claim that they/it did not know all information as other Tenderers. Ukoliko neko od Ponuđača zahtijeva bilo kakvo pojašnjenje u vezi sa javnim natječajem, pitanje može postaviti PIN-u putem e-maila na: [email protected] Ukoliko PIN odgovori na pitanje, odgovor će biti kopiran svim ostalim Ponuđačima. Komunikacija će se

odvijati isključivo putem elektronske pošte. Kako bi osigurali da PIN može kopirati odgovor svim ponuđačima, svim ponuđačima se savjetuje da pošalju svoje e-mail kontakte na gore navedenu PIN e-mail adresu. U slučaju da ponuđač ne dostavi PIN-u odgovarajuću e-mail adresu, PIN će kopiju odgovora poslati na bilo koju e-mail adresu dostupnu iz javnih izvora te se time smatra da Ponuđač ne može tvrditi da nije znao/la iste podatke kao i drugi ponuđači. PIN na pitanja odgovara do petka 13.01.2023 u 12:00 te PIN ne garantuje da će na sva pitanja biti odgovoreno. Ponude za javni natječaj ne treba slati prije isteka roka za pitanja iz prethodne rečenice – ukoliko ponuđač pošalje ponudu prije isteka tog roka ne može tvrditi da nije imao sve informacije kao

drugi ponuđači.

 • Each Tenderer shall submit only one Tender offer, either individually or as a partner in a joint venture. A Tenderer who submits or participates in more than one Tender offer will be disqualified from the Tender. / Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu za javni natječaj, bilo pojedinačno ili kao partner. Ponuđač koji podnese ili učestvuje u više od jedne ponude bit će diskvalifikovan.
 • The Tenderer, at the Tenderer’s own responsibility and risk, is encouraged to visit and examine the construction site/ Ponuđaču se predlaže da, na vlastitu odgovornost i rizik, posjeti i pregleda lokaciju gradilišta.
 • Tender offer must remain valid for the period of 60 days from the date of closing unless withdrawn in writing before the close of tenders. / Dostavljena ponuda mora ostati važeća u periodu od 60 dana od datuma zatvaranja javnog natječaja, osim ako nije povučena pismenim putem prije zatvaranja istog
 • The contract is concluded with the winning tenderer. Should the winning tenderer fail to provide to PIN the necessary cooperation to conclude the contract within the period of 30 days upon the

tender results notice, PIN can further negotiate with the second-best tenderer that shall be considered the winning tenderer. Should they fail to conclude the contract with the second best tenderer within 15 days following the notice, PIN is allowed to cancel the tender. Notice of results shall be deemed the third day following the day of dispatch of the tender results notice. / Ugovor se zaključuje sa najboljim ponuđačem. Ukoliko najbolji ponuđač ne pruži PIN-u neophodnu saradnju za zaključenje ugovora u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata javnog natječaja, PIN ima pravo dalje pregovarati sa drugim najboljim ponuđačem koji će se smatrati odabranim ponuđačem. Ukoliko u roku od 15 dana od obavještenja ne zaključe ugovor sa drugim najboljim ponuđačem, PIN ima pravo da poništiti javni natječaj. Obavijest o rezultatima se smatra dostavljenom treći dan nakon slanja obavijesti o rezultatima tendera..

 • Sealed Tender offers have to be submitted to PIN or sent by registered post to reach the PIN office before closing date and time: Thursday 19th of January 2023. at 12:00 to following address: PIN Office in Mostar, Maršala Tita 95, 2nd floor, 88 000 Mostar, Bosnia and Herzegovina.

For construction works: please send Bill of quantities with filled in prices – a soft-copy in excel sheet on usb stick and other copy in PDF format/print out – in case of discrepancy between the two versions, PDF/printout prevails over excel sheet.

Bids received after the closing date & time will not be considered.

Zapečaćene ponude potrebno je dostaviti PIN-u ili poslati preporučenom poštom da stignu u ured PIN-a prije roka zatvaranja javnog poziva u četvrtka, 19.01.2023.godine u 12:00 sati na adresu: People In Need Mostar (PIN), Maršala Tita 95, 2. sprat, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina.

Za građevinske radove: poslati predmjer radova sa popunjenim cijenama – jednu digitalnu verziju u excel formatu na usb sticku i drugu fizičku verziju u PDF formatu/ispis – u slučaju neslaganja između ove dvije verzije, u obzir će se uzimati fizička PDF/ispis verzija.

Ponude pristigle nakon roka zatvaranja javnog poziva neće se razmatrati.

 • Sealed envelope with PIN address should be marked with the following text:

“ Renovation of Vrelo Vrba in Mostar”

“DO NOT OPEN BEFORE: Thursday 19th of January 2023. at 12:01

Zapečaćenu kovertu sa PIN adresom označiti sljedećim tekstom:

„Sanacija Vrela Vrba u Mostaru

“NE OTVARATI PRIJE: Četvrtka, 19.01.2023. u 12:01”

 • Envelope opening session will be held on: 19th of January 2023. at 12:01 venue (address): PIN Mostar Office, Maršala Tita 95, 88000 Mostar. / Otvaranje koverata održat će se: 19.01.2023. godine u 12:01 sati (adresa): People in Need Mostar, Maršala Tita 95, 88000 Mostar.

III. QUALIFICATION AND EVALUATION CRITERIA / KRITERIJI ZA

KVALIFIKACIJU I EVALUACIJU.

 1. To accept or reject the tender is the responsibility of the Tender Committee, decision of which shall be final. / Prihvatanje ili odbijanje ponude je odgovornost Komisije za Javne natječaje, čija je odluka konačna.
 • Each tenderer must meet and properly prove the following qualification criteria with relevant documentation:
 • Copy of valid Business Registration Certificate issued by government of Bosnia and Herzegovina and Certificate of the Fiscal Number – The Bidder must submit a copy of their certificate documenting authorization to legally conduct work in Bosnia and Herzegovina.
  • Certified copy of the ID of the responsible person
  • Certificate of residence for the responsible person
  • Certificate of Non-conviction for company and for responsible person
  • Solvency certificate of the company – not older than 30 days

·        Filled, signed and stamped BoQ form – Annex 1

 • Filled, signed and stamped Specific Experience of the Bidder (Annex 2), including the contract information (name, phone number and working email). To score points during the evaluation process, the tenderer must submit, for each experience, the project description (name, type of structure, type of works, client, value of contract, implementation period) and a signed and stamped copy of the final payment certificate and/or a signed and stamped copy of the work completion certificate.

    Filled, signed and stamped Letter of Assurance – Annex 3

 • Filled, signed and stamped Sworn Eligibility Statement – Annex 4
  • Filled, signed and stamped List of staff (Annex 5) that the tenderer will use to implement the project. To score points during the evaluation process, the tenderer must submit a signed and stamped copy of the CV of each proposed key staff personnel.
  • Filled, signed and stamped List of Equipment (Annex 6) that the tenderer will use to implement the project.
  • Filled, signed and stamped Work Chronogram (free form). The PIN work completion time estimation and PIN estimated work chronogram will be disclosed at the opening of the tenderer envelopes.

Svaki ponuđač mora ispuniti i propisno dokazati sljedeće kvalifikacijske kriterije relevantnom

dokumentacijom:

 • Kopija važeće Potvrde o registraciji poduzeća izdate od strane Vlade Bosne i
 • Hercegovine i Potvrda o fiskalnom broju – Ponuđač mora dostaviti kopiju svoje
  • potvrde o ovlaštenju za legalno obavljanje poslova u Bosni i Hercegovini.
  • Ovjerena kopija lične karte odgovornog lica
  • Potvrda o prebivalištu za odgovorno lice
  • Potvrda o nekažnjavanju za kompaniju i za odgovorno lice
  • Potvrda o solventnosti poduzeća – ne starija od 30 dana
  • Popunjen, potpisan i pečatiran obrazac predmjera radova – Prilog 1
  • Popunjeno, potpisano i pečatirano prethodno iskustvo ponuđača (Prilog 2),
  • uključujući informacije iz ugovora (kontakt osoba, broj telefona i radni email
  • prethodnog naručioca). Da bi dobio bodove u procesu evaluacije, ponuđač mora za
  • svako iskustvo dostaviti opis projekta (naziv, tip građevine, vrsta radova, naručilac,
  • vrijednost ugovora, period realizacije) i potpisanu i pečatom ovjerenu kopiju konačne
  • uplate, certifikat i/ili potpisanu i overenu kopiju potvrde o završetku radova.
  • Popunjeno, potpisano i pečatirano pismo garancije – Prilog 3
  • Popunjena, potpisana i ovjerena izjava o podobnosti – Prilog 4
  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren spisak osoblja (Prilog 5) koje će ponuđač
  • koristiti za realizaciju projekta. Da bi dobio bodove tokom procesa evaluacije,
  • ponuđač mora dostaviti potpisanu i pečatiranu kopiju CV-ija svog predloženog
  • ključnog osoblja.
  • Popunjen, potpisan i pečatom ovjeren Spisak opreme (Prilog 6) koju će ponuđač
  • koristiti za realizaciju projekta
  • -Popunjen, potpisan i pečatiran radni hronogram (u slobodnoj formi). Procjena
  • vremena završetka rada po PIN-u i PIN-ov hronogram rada bit će dostupni za
  • usporedbu prilikom otvaranja koverti ponuđača.
 • The tender evaluation committee will evaluate and award the contract on the basis of the following evaluation criteria / Komisija za javne natječaje će procijeniti i dodijeliti ugovor na osnovu sljedećih kriterija za ocjenjivanje:

1st stage, Technical Evaluation / Prva faza: Tehnička evaluacija

The offers will first be evaluated on technical and organizational capacity and after the successful technical evaluation is completed (the ones above 70 points), the committee will open the financial offers of the successful bidders and will apply the 2nd stage of evaluation (Final Evaluation/Selection stage) to define the selected quotation. / Ponude će prvo biti ocijenjene na osnovu tehničkih i organizacijskih kapaciteta, a nakon što se završi uspješna tehnička ocjena (za one iznad 70 bodova), komisija će otvoriti finansijske ponude uspješnih ponuđača i primijeniti 2. fazu evaluacije (Finalna Evaluacija/Faza odabira) za definiranje odabrane ponude.

2nd stage, Final Evaluation/Selection

The tender evaluation committee will award the contract on the basis of the following evaluation criteria:

·  Price (weight 70%)

Evaluation result of this criterion equals to following formula: (Price A/Price B) * criteria weight.

Price A = lowest price from all offers evaluated in the 2nd stage; Price B = actual price offered by the tenderer

 • Technical Evaluation (weight 30%)

Evaluation result of this criterion equals to following formula: (No. of points B/ No. of points A) * criteria weight.

No. of points A = highest number of points from all submitted offers; No. of points B = actual number of points offered by the tenderer

These points will be multiplied by criteria weight. For each supplier marks for all criteria are summed up to obtain Total Evaluation. Supplier with highest sum of marks is the winner of the tender.

In case of equal number of points, the winning bid will be the one with the lowest price.

Druga faza: Finalna Evaluacija/Faza odabira

Komisija za Javne natječaje će dodijeliti ugovor na osnovu sledećih kriterija za evaluaciju:

 • Cijena (kriterij 70%) Rezultat evaluacije ovog kriterija jednak je sljedećoj formuli: (Cijena A/Cijena B) * kriterij. Cijena A = najniža cijena od svih ponuda ocijenjenih u 2. fazi; Cijena B = stvarna cijena koju nudi ponuđač
  • Tehnička procjena (kriterij 30%) Rezultat evaluacije ovog kriterijuma jednak je sledećoj formuli: (Br. bodova B/Br. bodova A) * kriterij Broj bodova A = najveći broj bodova od svih dostavljenih ponuda; Broj bodova B = stvarni broj bodova koje je ponuđač dobio na osnovu dostavljene dokumentacije Za svakog ponuđača ocjene za sve kriterije se zbrajaju kako bi se dobila ukupna procjena. Dobavljač sa najvećim zbirom ocjena je pobjednik javnog natječaja. U slučaju jednakog broja bodova, odabrana ponuda će biti ona sa najnižom cijenom

IV. OTHER PROVISIONS/ OSTALE ODREDBE

Further negotiations with a tenderer the about price and conditions are allowed if the negotiation is directed at making the bid more favourable for PIN.

In justified cases after receiving bids and/or during the negotiation (especially if it becomes apparent, that none of the tenderers can execute the contract in its full extent) is PIN entitled to split the contract between two or more suppliers so, that each of them will supply part of the contract. This decision must be announced to all bidders so, that they have chance to modify their bids.

In case additional construction works would prove to be necessary for finalization of the activity for which this tender is published, PIN reserves the right to procure them from the winner of this tender under a negotiated procedure on the basis of a single tender if the potential extension of the

contract for a value and duration wouldn´t exceed the value and the duration of the initial contract

awarded under this tender.

Tenderers will be notified about the results of the tender via e-mail within 7 working days after the termination of the tender.

Dalji pregovori sa ponuđačem o cijeni i uslovima su dozvoljeni ako je pregovaranje usmjereno na to da ponuda bude povoljnija za PIN. U opravdanim slučajevima nakon prijema ponuda i/ili tokom

pregovora (naročito ako postane očigledno da nijedan ponuđač ne može izvršiti ugovor u punom obimu) PIN ima pravo da podijeli ugovor između dva ili više ponuđača tako da svaki od ponuđača isporuči dio ugovora. Ova odluka mora biti objavljena svim ponuđačima kako bi imali priliku da

izmijene svoje ponude. U slučaju da bi se dodatni građevinski radovi pokazali neophodnim za završetak radova za koje je raspisan ovaj javni natječaj, PIN zadržava pravo da ih nabavi od pobjednika ovog javnog natječaja po pregovaračkom postupku na osnovu jedinstvenog javnog

natječaja ukoliko se eventualno produženje ugovora za vrijednost i trajanje ne bi premašio vrijednost i trajanje prvobitnog ugovora dodijeljenog prema ovom javnom natječaju. O rezultatima javnog natječaja ponuđači će biti obaviješteni putem e-maila u roku od 7 radnih dana po okončanju javnog natječaja.

I. EXCLUSION AND DISQUALIFICATION/ ISKLJUČENJE I DISKVALIFIKACIJA

 1. PIN shall exclude from the tender any bid of a tenderer falling into any of the following cases:
 1. They are bankrupt or being wound up, are having their affairs administered by the courts, have entered into an arrangement with creditors, have suspended business activities, are the subject of proceedings concerning those matters, or are in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations;
 2. They or persons having powers of representation, decision-making or control over them have been convicted of an offence concerning their professional conduct by a judgement that has the force of res judicata;
 3. They have been guilty of grave professional misconduct proven by any means that the contracting authority can justify;
 4. They have not fulfilled obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which they are established or those of the Czech Republic or those of the country where the contract is to be performed;
 5. They or persons having powers of representation, decision making or control over them have been the subject of a judgment which has the force of res judicata for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation, money laundering or any other illegal activity;
 6. They do engage in the employment of children, disrespect basic social rights and working conditions based on international labour standards;
 7. They have engaged in the trafficking in persons and have provided any support (direct or indirect) of terrorism, including the financing of terrorism, or transactions with persons connected with terrorism;
 8. They are currently subject to an administrative penalty imposed by donor or have been listed by the donor as ineligible for participation in award procedures financed by donor´s money;
 9. Candidate might be excluded on the basis of another procurement procedure or grant award procedure financed by PIN or donor of the project, under which they have been declared to be in serious breach of contract for failure to comply with their contractual obligations;
 10. They or any of their employees, associates or other persons related to them provided technical assistance to PIN under that same procurement procedure.

Points (a) to (d) do not apply to the purchase of supplies on particularly advantageous terms from either a supplier which is definitively winding up its business activities, or the receivers or liquidators of a bankruptcy, through an arrangement with creditors, or through a similar procedure under national law.

Tenderers shall declare they are in none of the situations listed above by the signature of Sworn eligibility statement form.

 • Bids of tenderers shall be disqualified from the tender who, during the procurement procedure:
 1. tenderer is subject to a conflict of interest;
 2. tenderer has not stated true facts or has misinterpreted information required by PIN, or fails to provide timely such information or to provide required documents stated by PIN as condition for participation in the tender;
 3. tenderer does not meet the PIN qualification criteria or requirements stipulated in the tender documentation.
 4. tenderer has fulfilled the exclusion condition mentioned above in preceding article (Part 2, Article I.), points c) or i) during the last 2 years prior to the launch of the tender.

PIN će isključiti iz natječaja svakog ponuđača kojeg opisuje bilo koji od sljedećih slučajeva:

 1. Ponuđači koji su u stečaju ili likvidaciji, odnosno čije je poslovanje pod sudskom upravom te ponuđači koji su napravili dogovor sa kreditorima, obustavili poslovne aktivnosti, odnosno koji su predmetom postupka koji se odnosi na te stvari ili su u bilo kojoj sličnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka predviđenog domaćim zakonodavstvom ili propisima.
 2. Ponuđači nad kojima imaju ovlasti zastupanja, odlučivanja ili kontrole osobe koje su

pravomoćnom presudom osuđene za krivično djelo u vezi s njihovim profesionalnim postupanjem.

 • Ponuđači, za koje se dokaže – na bilo koji način koji ugovorno tijelo može opravdati – da su krivi

za tešku povredu dužnosti.

 • Ponuđači, koji nisu ispunili obaveze koje se odnose na plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje ili plaćanje poreza u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su registrovane ili one zemlje u

kojoj se ugovor treba izvršiti.

 • Ponuđači nad kojima imaju ovlasti zastupanja, odlučivanja ili kontrole osobe koje su

pravomoćnom presudom osuđene za prevaru, korupciju, učešće u zločinačkoj organizaciji, pranje

novca ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti.

 • Ponuđači, koji zapošljavaju djecu, ne poštuju osnovna socijalna prava i radne uslove zasnovane

na međunarodnim radnim standardima.

 • Ponuđači, koji su se bavili trgovinom ljudima i pružali bilo kakvu podršku (direktno ili indirektno) terorizmu, uključujući finansiranje terorizma ili transakcije s osobama povezanim s terorizmom.
 • Ponuđači, koji su pod administrativnom kaznom donatora ili koje je donator naveo kao nepodobne za učestvovanje u postupcima dodjele koji se finansiraju novcem donátora.
 1. Ponuđači mogu biti diskvalifikovani na osnovu drugog postupka nabavke ili postupka dodjele bespovratnih sredstava koje finansiraju PIN ili donatori projekta, kojima je utvrđeno ozbiljno kršenje ugovora zbog nepoštivanja ugovornih obaveza.
 2. Ponuđači ili bilo koji od njihovih zaposlenika, saradnika ili drugih sa njima povezanih osoba koji

su pružali tehničku pomoć PIN-u u okviru ovog javnog natječaja.gs

Ponuđači će potpisom na obrascu Izjava o ispunjavanju uslova (Eligibility sworn statement) potvrditi

da se ne nalaze ni u jednoj od gore navedenih situacija.

2.      Ponude/ponuđači će biti diskvalifikovani iz javnog natječaja ukoliko tokom postupka javnog natječaja dokaže da:

 1. je ponuđač predmet sukoba interesa;
 2. ponuđač nije naveo istinite činjenice ili je pogrešno protumačio podatke tražene od strane PIN-a, te ne pruži blagovremeno te informacije ili ne dostavi tražene dokumente koje je PIN naveo kao uslov za daljnje učešće na javnom natječaju;
 3. ponuđač ne ispunjava PIN-ove kvalifikacijske kriterije ili uslove predviđene dokumentacijom javnog natječaja.
 4. ponuđač se nalazio u situaciji opisanoj u prethodnom članu (Drugi dio, član I.) tačke c) ili i) u posljednje dvije godine prije objavljivanja javnog natječaja

II. CODE OF CONDUCT FOR SUPPLIERS/ KODEKS PONAŠANJA

In addition to the above conditions for disqualification, Code of Conduct for Suppliers defines all areas that PIN expects all of its suppliers at minimum to respect, and operate in ways that meet fundamental responsibilities in human rights, labour, environment and anti-corruption. The Code of Conduct is defined by the Ten principles of the UN Global Compact1:

̶        Support and respect the protection of internationally proclaimed human rights;

̶        No involvement in human rights abuses;

̶        Freedom of association and recognition of right to collective bargaining;

̶        Employment is freely chosen, not forced or compulsory;

̶        No exploitation of children and child labour;

̶        No discrimination in respect of employment and occupation;

1 For more information, see https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

̶        Support a precautionary approach to environmental challenges;

̶        Accept greater environmental responsibility promotion;

̶        Encourage the development and spread of environmentally friendly technologies;

̶        Adhering to highest standards of ethical conduct behaviour, including: working against corruption and all its forms, conflict of interest disclosure, respect to local laws.

Pored gore navedenih uslova za diskvalifikaciju, Kodeks ponašanja za ponuđače definira sve oblasti koje PIN očekuje od svih svojih dobavljača: da poštuju i da rade na način koji ispunjava osnovne odgovornosti u oblasti ljudskih prava, rada, životne sredine i borbe protiv korupcije. Kodeks ponašanja je definisan sa deset principa Globalnog dogovora UN2:

̶        Podržavati i poštivati zaštitu međunarodno proklamiranih ljudskih prava;

̶        Nema učešća u zloupotrebi ljudskih prava;

̶        Sloboda udruživanja i priznavanje prava na kolektivno pregovaranje;

̶        Zaposlenje je slobodno izabrano, nije prisilno ili obavezno;

̶        Nema eksploatacije djece i dječjeg rada;

̶        Nema diskriminacije u pogledu zapošljavanja i zanimanja;

̶        Podržavati primjenu mjera opreza glede eventualnih opasnosti po okoliš;

̶        Prihvatiti veću promociju ekološke odgovornosti;

̶        Podsticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija;

̶        Pridržavanje najviših standarda etičkog ponašanja, uključujući: rad protiv korupcije i svih

njenih oblika, otkrivanje sukoba interesa, poštovanje lokalnih zakona.

IV. GENERAL CONDITIONS/ OPĆI USLOVI

 1. The Tenderer shall bear all costs associated with the preparation and submission of the Tender, and PIN will in no case be responsible or liable for such costs.
 • The tenderer hereby declares and warrants that has seen and understood the terms of the below mentioned policies and it complies and shall comply with all applicable terms and conditions specified therein:

PIN Policy on Ethical Conduct, PIN Code of Conduct, PIN Anti-Corruption Policy and other related policies referred to therein, which are incorporated by reference and represent an integral part of this tender notice. Electronic copies containing the complete text are available at: www.clovekvtisni.cz/policies

 • The tenderer will immediately and without undue delay inform PIN of any event which interferes or threatens to materially interfere with this Tender notice, including suspicion of or actual fraud, corruption, bribery, theft, terrorist financing or other misuse of funds. Such information should be passed in the first instance to [email protected].

All information will be treated with the upmost confidentiality. Information can also be reported directly to the PIN programme team where appropriate, these will be immediately passed on to the above-mentioned e-mail address.

 • PIN reserves the right to cancel the tender without giving any reason.
 1. Ponuđač snosi sve troškove vezane za pripremu i podnošenje ponude, a PIN ni u kom slučaju neće biti odgovoran za takve troškove.
 • Ponuđač ovim izjavljuje i garantuje da je uvidjeo i razumio uslove dole navedenih politika i da

je u skladu sa svim primjenjivim odredbama i uslovima navedenim u njima:

PIN-ova Politika etičkog ponašanja (PIN Policy on Ethical Conduct); PIN-ov kodeks ponašanja (PIN Code of conduct);

PIN Antikorupcijska politika (PIN Anti-Corrupction Policy);

i druge srodne politike navedene u njima, koje su referentne i predstavljaju sastavni dio ove Obavijesti o javnom natječaju. Elektronske kopije koje sadrže kompletan tekst dostupne su na: www.clovekvtisni.cz/policies

 • Ponuđač će odmah i bez nepotrebnog odlaganja obavijestiti PIN o svakom događaju koji ometa ili prijeti da će materijalno ometati ovu Obavijest o javnom natječaju, uključujući sumnju ili stvarnu prijevaru, korupciju, mito, krađu, finansiranje terorizma ili drugu zloupotrebu sredstava. Takve informacije treba proslijediti na [email protected]

Sve informacije će se tretirati sa najvećom povjerljivošću. Informacije se također mogu prijaviti direktno PIN-ovom programskom timu te će odmah biti proslijeđene na gore navedenu e-mail adresu.

 • PIN zadržava pravo da poništi javni natječaj bez iznošenja razloga u javnost.
 • U slučaju nedoumica mjerodavan je izvorni dokument na engleskom jeziku

List of Annexes:

̶        Annex 1 – BoQ Vrelo Vrba

̶        Annex 2 – Specific Experience of the Bidder

̶        Annex 3 – Letter of assurance (template)

̶        Annex 4 – Stamped and signed eligibility sworn statement (template)

̶        Annex 5 – List of key staff engaged in the works (template)

̶        Annex 6 – List of equipment for the implementation of the work (template)

̶        Annex 7 – Technical Description of the Project

Spisak priloga:

̶        Prilog 1 – Predmjer radova

̶        Prilog 2 – Prethodno iskustvo ponuđača

̶        Prilog 3 – Pismo garancije (obrazac)

̶        Prilog 4 – Potpisana i pečatirana Izjava o ispunjavanju uslova – Eligibility sworn statement (obrazac)

̶        Prilog 5 – Spisak osoblja koje će izvoditi radove (obrazac)

̶        Prilog 6 – Spisak opreme za implementacija radova (obrazac)

̶        Prilog 7 – Tehnički opis

(Visited 24 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments