SPKD “Prosvjeta” Sarajevo raspisalo konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima

4 sep

KONKURS za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj 2019/2020 godini

I

Raspisuje se konkurs za dodjelu  stipendija za školsku/akademsku 2019/2020 godinu.

II

Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2019/2020 godinu i isplaćivaće se za 10 (deset) mjeseci trajanja školske/akademske godine.

 • Iznos stipendije za učenike osnovne škole je 80 KM mjesečno (800 KM za cijelu školsku godinu).
 • Iznos stipendije za učenike srednje škole je 100 KM mjesečno (1000 KM za cijelu školsku godinu).
 • Iznos stipendije za studente je 120 KM mjesečno (1200 KM za cijelu akademsku godinu).

III

Uslovi za dodjelu stipendija su:

 • da je kandidat državljanin BiH,
 • da kandidat i članovi porodičnog domaćinstva imaju prebivalište na području kantona Sarajevo,
 • da je kandidat redovan učenik/student koji prvi put upisuje školsku/akademsku godinu i da nije korisnik stipendije po drugom osnovu.

IV

Pravo učešća na konkursu imaju redovni učenici osnovnih i srednjih škola sa prosjekom ocjena 3,5 i više i redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija na jednoj od javnih visokoškolskih ustanova, sa prebivalištem na području kantona Sarajevo, sa prosjekom ocjena 7,5 i više, a koji nisu korisnici stipendija ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od nekog drugog pravnog ili fizičkog lica.

V

Stipendija može biti dodijeljena samo jednom učeniku, odnosno jednom studentu iz iste porodice. Ukoliko pravo za dobijanje  stipendije ostvare učenik i student iz iste  porodice, stipendija se dodjeljuje studentu.

VI

Uz prijavu na konkurs za dodjelu stipendija kandidati su dužni priložiti:

 • Zahtjev za dodjelu stipendije (dostupan na web stranici ili u prostorijama Društva);
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • biografiju kandidata (za učenike srednje škole i studente)
 • uvjerenje o stalnom mjestu prebivališta (CIPS), izdatom nakon objavljivanja konkursa,
 • uvjerenje o redovnom upisu u školsku/akademsku godinu,
 • fotokopija svjedočanstva o prethodno završenom razredu ili fotokopija školske knjižice, potvrda visokoškolske ustanove o položenim ispitima i prosječnoj ocjeni kandidata ostvarenoj u prethodnoj akademskoj godini, kopija indexa sa stranicama upisanih predmeta po semestrima i ocjenama,
 • pismena izjava kandidata (ili roditelja ili staratelja ukoliko se radi o maloljetnoj osobi) da li je do sada bio korisnik stipendije, kredita ili drugog oblika novčane naknade koja ima obilježje stipendije od drugog pravnog ili fizičkog lica (obrazac izjave dostupan na web stranici ili u prostorijama Društva),
 • pismena izjava kandidata (ili roditelja ili staratelja ukoliko se radi o maloljetnoj osobi) da niko od članova porodičnog domaćinstva nije korisnik stipendije ove Fondacije,
 • dokaz o osvojenom jednom od prva tri mjesta na opštinskom, entitetskom, državnom ili međunarodnom takmičenju,
 • kućnu listu,
 • dokaz o broju članova porodičnog domaćinstva koji redovno pohađaju osnovu školu, srednju školu ili fakultet,
 • potvrda SPKD “Prosvjeta” o volontiranju ili drugoj vrsti aktivnog članstva, kao i potvrdu o plaćenoj članarini u SPKD „Prosvjeta“ za kandidata ili jednog od roditelja ili staratelja ukoliko je kandidat maloljetno lice (fotokopika potvrde o plaćenoj članarini ili članske karta),
 • dokaz o ukupnim mjesečnim primanjima/prihodima za punoljetne članove porodičnog domaćinstva (izuzev onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta) po osnovu: radnog odnosa (platna lista za poslednji mjesec), penzije (ček od penzije za poslednji mjesec), samostalne djelatnosti (dokaz da punoljetni članovi porodičnog domaćinstva – osim onih koji imaju status redovnog učenika ili studenta –  nemaju ili imaju  samostalnu privrednu djelatnostimaju sa iskazanim mjesečnim odnosno godišnjim primanjima), boračko-invalidske zaštite (čekovi o uplatama dodatka za poslednji mjesec) i po drugim osnovama a za punoljetne i  nezaposlene članove domaćinstva uvjerenje Zavoda za zapošljavanje (a ako lice nije prijavljeno na Biro za zapošljavanje, uvjerenje ispostave Porezne uprave) i dokaz o eventualnim socijalnim naknadama,
 • dokaz za roditelje: dijete bez jednog ili oba roditelja (izvod iz matične knjige umrlih), dokaz o invaliditetu roditelja (preko 80%),
 • dokaz o ličnom invaliditetu kandidata za dodjelu stipendije (preko 60%),
 • uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv podnosioca zahtjeva (ukoliko je kandidat punoljetan),
 • preporuke (ukoliko su dostupne).

VII

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, a isti će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo. 

Komisija za dodjelu stipendija razmotriće pristigle prijave na konkurs, sačiniti zapisnik o radu, izvršiti bodovanje i utvrditi privremenu rang listu kandidata koji ispunjavaju uslove propisane konkursom. Privremena rang lista kandidata za dodjelu stipendija objavljuje se na oglasnoj ploči i web stranici SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo. Na privremenu rang listu se može izjaviti prigovor Upravnom odboru Društva u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja iste. Odluka Upravnog odbora po prigovoru je konačna. Nakon rješavanja prigovora Upravni odbor utvrdiće konačnu rang listu kandidata za dodjelu stipendija, koja se objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo.

Nakon provedenog postupka biće objavljeno mjesto i vrijeme potpisivanja ugovora o stipendiranju i način isplate stipendije.

VIII

Fotokopije koje se predaju kao prateća dokumentacija na konkurs ne moraju biti ovjerene, ali kandidat je u obavezi da u slučaju dobijanja stipendije, prije zaključivanja ugovora o stipendiranju dostavi ovjerene fotokopije potrebne dokumentacije. Uvjerenje o nekažnjavanju za punoljetne kandidate nije obavezno predati prilikom prijave na konkurs, ali je kandidat u obavezi da u slučaju dobijanja stipendije, prije zaključivanja ugovora o stipendiranju dostavi navedeno uvjerenje. U slučaju neispunjavanja prethodnih stavki kandidat gubi pravo na dodjelu stipendije.

IX

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave na konkurs sa dokumentacijom dostaviti na adresu:

SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo
Sime Milutinovića Sarajlije 1
71000 Sarajevo

Ili lično u prostorijama Društva, svakim radnim danom od 10 do 15 časova.

Sarajevo, 30.08.2019. godine

Link materijali u pdf formatu.

Preuzmi obrasce u Word formatu.

1. Zahtjev

2. Izjava

Više informacija ovdje.

(Visited 342 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević