SOC traži terenske istraživače_ice za provođenje istraživanja o regulaciji, dostupnosti, pristupima i praksama abortusa u Bosni i Hercegovini

15 jan
Rok prijave 30.01.2023

Sarajevski otvoreni centar objavljuje poziv za dostavljanje prijava u svrhu provođenja istraživanja o regulaciji, dostupnosti, pristupima i praksama abortusa u Bosni i Hercegovini.

Opis poslova

Naziv: Terenski istraživač_ica, šest (6) osoba

Dužina trajanja angažmana: od 1. februara do 31. marta 2023. godine

Pozadina

Prema podacima dostupnim iz aktualnih istraživanja, abortus u Bosni i Hercegovini nije u potpunosti dostupan i pristupačan, iako je zakonski reguliran kao zdravstvena usluga. Abortusi se u zdravstvenim ustanovama u BiH obavljaju iz medicinskih razloga, kao i na zahtjev pacijentice, i to medikamentozni i hirurški abortus, a prema važećim entitetskim zakonima o uslovima i postupku za prekid trudnoće. Usluga prekida trudnoće radi medicinske indikacije jeste pokrivena sredstvima obveznog zdravstvenog osiguranja, dokprekid trudnoće na zahtjev pacijentice (tzv. namjerni prekid  trudnoće) plaća sama pacijentica (u privatnim zdravstvenim ustanovama sve vidove abortusa plaćaju pacijentice), a cijene nisu ujednačene u administrativno-teritorijalnim jedinicama u BiH (entitetima, kantonima, distriktu). Takođe, podaci govore da se usluge abortusa na zahtjev ne pružaju u svim područjima BiH.

Pored ovih ograničavajućih faktora, nizak je nivo dostupnosti informacija i psihološkog savjetovanja u postupku prekida trudnoće.

Na nivou BiH ne postoji pouzdana statistika, kao ni sistematičan i konsolidovan način prikupljanja podataka o prekidima trudnoće, što je zakonska obveza zdravstvenih ustanova koje registruju djelatnost iz oblasti zdravstvene zaštite žena i materinstva i obavljaju postupke abortusa.

Cilj

Kako bismo u našem radu na pravima žena i rodnoj ravnopravnosti kreirali čvrstu osnovu za pristup zasnovan na dokazima (evidence-based), potpunu dostupnost i pristupačnost usluga abortusa u svim dijelovima BiH, neophodno je nastaviti praćenje naših godišnjih istraživanja o stanju prava žena, među kojima je i oblast seksualnog i reproduktivnog zdravlja[1], provođenjem istraživanja među nadležnim zdravstvenim institucijama u BiH, javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama (kliničkim centrima/klinikama, bolnicama, ordinacijama), tj. medicinskim stručnjacima_kinjama koji_e rade na postupcima abortusa – prekida trudnoće, kako bismo dobili jasan pregled pravne regulacije i medicinskih praksi koje se koriste.

Cilj je uspostaviti informisanu saradnju s vodećim zdravstvenim ustanovama – kliničkim centrima, bolnicama i njihovim stručnjacima_kinjama, dijeliti informacije i podići svijest i senzibilnost za probleme ograničene dostupnosti zdravstvenih usluga abortusa, kao i doprinijeti unaprjeđenju razumijevanja abortusa kao ljudskog prava žena i osnovne zdravstvene zaštite.

Zadaci

Terenski istraživači_ce trebaju doprinijeti utvrđivanju postojećih praksi uživanja, ostvarivanja i pristupa pravu na abortus. Istraživanje obuhvata:

 1. Obavljanje intervjua s institucijama u oblasti zdravstva na osnovu upitnika koje kreira vodeća istraživačica:
 2. ministarstva zdravstva kantona, entiteta i distrikta
 3. zavodi/fondovi zdravstvenog osiguranja kantona, entiteta i distrikta
 4. zavodi/instituti za javno zdravstvo kantona, entiteta i distrikta
 • Obavljanje intervjua s javnim i privatnim zdravstvenim ustanovama – kliničkim centrima (klinikama za ginekologiju i akušerstvo i sl.), bolnicama i privatnim ginekološkim ordinacijama širom BiH na osnovu upitnika koje kreira vodeća istraživačica.
 • Na osnovu metodologije istraživanja među medicinskim stručnjacima_kinjama javnih zdravstvenih ustanova i predstavnicima_ama institucija u oblasti zdravstva u BiH, koju razvije vodeća istraživačica, terenski istraživači_ce trebaju prikupiti jasne, konkretne i precizne informacije te predstaviti iste istraživačici, koja će ih dalje obraditi, analizirati i predstaviti.
 • Terenski istraživači_ce će biti u konstantnoj komunikaciji s vodećom istraživačicom povodom konkretnih uputa za prikupljanje podataka, kako bi se isti blagovremeno dostavili SOC-u, a vodeća istraživačica će dostavljati potrebne materijale za rad.
 • Dostaviti prikupljene podatke vodećoj istraživačici u zadanom roku u formi izvještaja o radu.

Prikupljanje podataka će se obavljati na području cijele Bosne i Hercegovine te će terenski istraživači_ce biti angažirani za pojedine regije, odnosno administrativno-teritorijalne jedinice BiH u okviru implementacije istraživanja.

Rokovi

 • Provedba terenskog istraživanja – 31. mart 2023.

Potrebne vještine

 • Poznavanje ljudskih prava žena, posebno rodne ravnopravnosti u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja u bosanskohercegovačkom kontekstu, s naglaskom na pristup zdravstvenoj zaštiti
 • Poznavanje osnovnog zakonskog i političko-administrativnog okvira relevantnog za zdravstveni sistem i zdrstvenu zaštitu u BiH
 • Posjedovanje iskustva timskog rada, provođenja istraživanja relevantnih za oblast ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na rodnu ravnopravnost, zdravstvo i reproduktivno zdravlje, te obrade podataka dobijenih istraživanjima
 • Vještine pisane i verbalne komunikacije te javnog predstavljanja rezultata

Molimo da prijavu s biografijom, motivacionim pismom i finansijskom ponudom dostavite do 30. januara 2023. godine na mail [email protected].  

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments