ReLOaD projekat: Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama – Grad Trebinje

30 maj
Rok prijave 27.06.2019

ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo[1] i Srbija.

Grad Trebinje i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima grada Trebinja koji su navedeni u dokumentu Strategija razvoja grada Trebinja 2018.-2027.,iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. Socijalno uključivanje i socijalno preduzetništvo – Podsticanje aktivnosti i programa i edukacija u oblasti zapošljavanja, naročito za  kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju: osobe sa invaliditetom, lica starija od 50 godina s posebnim akcentom na žene.

2. Ruralni razvoj

 • Edukacija stanovnika o uzgoju i promociji organske proizvodnje
 • Promocija i edukacija o načinima promocije potencijala ruralne sredine

3. Podrška mladima

 • Mobilnost mladih, mladi u akciji, formiranje mreže OCD koje se bave isključivo problematikom mladih…
 • Realizacija programa i aktivnosti usmjerenih na prava građana, sa posebnim akcentom na zaštitu prava i sloboda djece;
 • Edukacija iz oblasti jačanja personalnih kompetencija mladih i razvijanja liderskih sposobnosti.

4. Kultura i sport

 • Promocija umjetničkog stvaralaštva na području  grada Trebinja;
 • Podsticanje sportskih aktivnosti adolescenata i lica sa invaliditetom, sa ciljem jačanja sportskog duha;
 • Promocija značaja kulturne baštine i uvezanost sa sportskim aktivnostima.

5. Zaštita zdravlja

 • Promocija zdravih stilova života, u cilju prevencije i unapređenja zdravlja;
 • Edukacija o bolestima zavisnosti i opasnostima modernog doba ( opasnosti na internetu, vršnjačko nasilje,…).

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

Grad Trebinje i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do devet (9) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu juli 2019. – mart 2020. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na ovom linku, kao i na web stranici Grada Trebinja www.trebinje.rs.ba

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Grad Trebinje se može preuzeti od 16.maja do 26.juna 2019.godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: [email protected]; [email protected] ili lično preuzimanjem u Gradu Trebinje, Šalter sala, Ulica Vuka Karadžića br.2.

INFORMATIVNE SESIJE:

 • Za zainteresovane predstavnike OCD planiran je trodnevni Trening upravljanja projektnim ciklusom (PCM)16. maja 2019. Godine sa početkom u 10,00 sati u Poslovnom inkubatoru, ulica Stepe Stepanovića bb, Trebinje. Za učešće na treningu neophodno je izvršiti prijavu putem email na [email protected] najkasnije do 15.maja do 12,00 sati.
 • Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 23. maja 2019. godine od 11,00 do 12,00 sati u Velikoj sali Gradske skupštine. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
 • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta Mentora prvi sastanak sa mentorom planiran je za 23. maja 2019. godine od 12,00 sati takođe u Velikoj sali Gradske skupštine.  Dodatni sastanci koje organizuje mentor sa OCD/NVO će se takođe održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti objavljen putem opštinske web stranice. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici gradske uprave. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD/NVO koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
 • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese [email protected] naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 21. juna 2019. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.
 • Osim toga, dostupan je i dokument, Informacije o čestim greškama, koji daje pregled najčešćih grešaka, kao i druge dokumente javnog poziva, kao i često postavljana pitanja (FAQ). Oba dokumenta su rezultat ranije objavljenog poziva u opštini Rudo i odnose se na nove podnosioce zahtjeva kako bi se izbjegli isti ili slični prekršaji tokom ovog poziva.

PREDAJA APLIKACIJA: Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 15sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Grad Trebinje

Šalter sala

Ulica Vuka Karadžića. br.2

89 101 Trebinje, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 27. juni 2019. godine, do 15,00 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Grada Trebinja(www.trebinje.rs.ba), kao i na oglasnoj ploči grada. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

(Visited 39 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević