REC d.o.o. organizuje interaktivne seminare i webinar

6 jun

Mostar – 08.06.2021. – Hotel „Mostar“ – 09:30

Tuzla – 09.06.2021. – „Dramar centar“ – 09:30

Sarajevo – 10.06.2021. – Hotel „Hollywood“ – 09:30

INTERAKTIVNI WEBINAR – 11.06.2021. – 10:00

Usvojen je novi Zakon o zaštiti na radu koji je objavljen 30. 10. 2020. godine u „Službenim novinama FBiH“, br. 79/20 i stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja. Zakon o zaštiti na radu osigurao je sistem pravila čijom primjenom se, prije svega, postiže prevencija u nastajanju povreda na radu, profesionalnih oboljenja i drugih oboljenja u vezi sa radom, posebno zaštiti žena u vezi sa materinstvom, mladih, lica sa invaliditetom i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja radne sposobnosti, očuvanju radne sposobnosti starijih radnika u granicama primjerenim njihovoj životnoj dobi, kao i zaštiti životne sredine.

Nakon usvajanja Zakona o zaštiti na radu otvoren je proces njegove implementacije u praksi jer su u međuvremenu usvajeni i objavljeni slijedeći podzakonski akti: Pravilnik o procjeni rizika, Pravilnika o načinu, postupku i rokovima vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, Pravilnik o uvjetima koji moraju ispitivati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, („Službene novine Federacije BiH“, br. 23/21) od 24.03.2021., Pravilnik o postupku skraćivanja radnog vremena na poslovima sa povećanim rizikom, („Službene novine Federacije BiH“, br. 24/21), i Pravilnik o načinu i uvjtima obavljanja poslova zaštite na radu kod poslodavca (“Službene novine Federacije BiH, broj 34/21).

 

SADRŽAJ SEMINARA/WEBINARA

Implementacija Zakona o zaštiti na radu i pravilnika

Povjerenik za zaštitu na radu

 • Uloga i značaj povjerenika za zaštitu na radu
 • Izbor povjerenika za zaštitu na radu
 • Prava i obaveze povjerenika za zaštitu na radu

Organizovanje zdravstvenog nadzora

 • Izbor zdravstvene organizacije
 • Poslovi koje obavlja zdravstvena organizacija

Organizovanje poslova zaštite na radu

 • Određivanje lica za vođenje poslova zaštite na radu
 • Obaveze radnika za zaštitu na radu

Izrada internog akta o zaštiti na radu

 • Sadržaj internog akta

Akt o procjeni rizika

 • Obaveza izrade Akta o procjeni rizika
 • Postupak procjene rizika kod poslodavca
 • Sadržaj akta o procjeni rizika
 • Metode procjene rizika
 • Nivoi rizika
 • Zaključak Akta o procjeni rizika
 • Mjere za spriječavanje, smanjenje ili eliminisanje rizika
 • Izmjene Akta o procjeni rizika
 • Kazne za poslodavce

Posebno osiguranje radnika na radnim mjestima sa povećanim rizikom

 • Dužnosti poslodavca
 • Osiguranja od rizika nesreće i povrede na radu
 • Kazne za poslodavce

Prva pomoć, protivpožarna zaštita, evakuacija radnika, ozbiljna i neposredna opasnost

 • Način organizovanja prve pomoći
 • Organizovanje protivpožarne zaštite
 • Obaveze u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti
 • Kazne za poslodavce

Upustvo za rad na siguran način

 • Upustvo za postupak i radnje u slučaju ozbiljne i neposredne opasnosti
 • Upustvo za primjenjivanje mjera zaštite na radnim mjestima sa povećanim rizikom
 • Upustvo o načinu korištenja prostora, prostorija, sredstava rada, opasnih materija i opreme
 • Kazne za poslodavce

 

SEMINARI SU NAMIJENJENI:

 • šefovima pravnih službi
 • inžinjerima/radnicima zaštite na radu
 • povjerenicima za zaštitu na radu
 • direktorima i radnicima ovlaštenih zdravstvenih ustanova za zaštitu na radu,
 • radnicima ovlaštenih organizacija za zaštitu na radu,
 • advokatima i pravnicima
 • samostalnim poduzetnicima i svima onima koje interesuje navedena problematika, odnosno onima koji prate aktuelnosti iz oblasti zaštite na radu, i koji žele unaprijediti svoje kompetencije u zaštiti na radu.

 

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA SEMINARU (sa PDV-om)

165 KM po jednom učesniku

155 KM za dva i više učesnika

145 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE NA WEBINARU (sa PDV-om)

145 KM po jednom učesniku

135 KM za dva i više učesnika

125 KM po učesniku za pretplatnike na časopis Pravo i finansije

Kotizacija uključuje:

 • Troškove sudjelovanja u radu seminara
 • Edukacijski materijal (prezentacije sa seminara)
 • Seminarski materijal: Tekstovi objavljeni u časopisu „PRAVO I FINANSIJE“ u elektronskoj formi:
  • Ljiljana Ćehajić, dipl. iur. – Interna akta poslodavca o zaštiti na radu i akt o procjeni rizika
  • Ljiljana Ćehajić – Redoslije aktivnosti u implementaciji Zakona o zaštiti na radu
  • Mr. Zuhdija Mahmutović – Procjena  rizika
  • Primjer pravilnika zaštite na radu
 • Osvježenje u pauzi i zajednički ručak
 • Uvjerenje o usavršavanju (certifikat).

PRIJAVA ZA SEMINAR:

 1. Popunjen prijavni obrazac molimo Vas da pošaljete putem e-maila na [email protected] ili putem faxa na jedan od brojeva + 387 33 40 87 78, 033 40 87 79 i 033 21 45 82.
 2. Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu na osnovu koje se vrši plaćanje.

VAŽNA NAPOMENA:

Budžetski korisnici mogu prisustvovati seminaru uz odgodu plaćanja, ali uz obaveznu prijavu!

(Visited 71 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments