Projekat zapošljavanja Svjetske banke – Poziv zainteresiranim stranama da pošalju sugestije

25 mar
Rok prijave 06.04.2020

Svjetska banka u Bosni i Hercegovini pokreće pilot projekat pružanja usluga  posredovanja pri zapošljavanju nezaposlenim osobama, čiji je početak predviđen u prvoj polovini 2020. godine.

Kolektiv d.o.o. (Posao.ba) je implementator ovog projekta, u okviru kojeg će pružiti usluge savjetovanja i posredovanja pri zapošljavanju za dugoročno nezaposlene mlade osobe i žene registrovane u javnim službama za zapošljavanje sa područja Kantona Sarajevo i Hercegovačko-neretvanske županije. Cilj projekta je ispitivanje alternativnih modela pružanja usluga u zapošljavanju, otkriti kakav je njihov uticaj na nezaposlene osobe i poslodavce, te stečeno znanje iskoristiti za kreiranje inovativnih politika i mjera zapošljavanja. Očekuje se da će projekat obuhvatiti najmanje 50% žena, s obzirom da one čine veliki procenat dugoročno nezaposlenih i teže zapošljivih osoba. Posebnu pažnju projekat će obratiti na ranjive i marginalizirane grupe te će se voditi principima nediskriminacije.

Dokumenti koju su predstavljeni u nastavku teksta,  predstavljaju metode za uključenje zainteresiranih strana, procedure rada sa zaposlenima u projektu te plan društvene odgovornosti i zaštite životne sredine.

Sve zainteresirane strane se pozivaju da pošalju svoje sugestije na navedene dokumente u narednih 15 dana (do 06.04.2020.), u pismenoj formi, putem e-mail adrese [email protected] ili [email protected].

Radi rizika vezanih za COVID 19. na vaše ćemo sugestije odgovoriti putem maila odnosno virtualnim putem.

Plan angažmana zainteresiranih strana

Svrha Plana angažmana zainteresiranih strana (Stakeholder Engagement Plan, skraćeno SEP) je da definira interesne strane, metode njihovog angažmana u projektu kao i odgovornosti u implementaciji aktivnosti iz ovog Plana.

Zainteresirane strane

Kao ključne zainteresirane strane projekta prepoznati su:

 • Federalni zavod za zapošljavanje
 • Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanskog kantona
 • Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Ministarstvo rada i socijalne politike Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravlja, rada i socijalne skrbi HNK
 • Ministarstvo finansija BiH i Federalno ministarstvo finansija

Korisnici projekta će biti mladi ljudi i žene koji su dugoročno nezaposleni i poslodavci.

Među zainteresiranim stranama nalaze se i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta, Ministarstvo rada Republike Srpske, udruženja poslodavaca te donatori i razvojne organizacije koje su angažovane u u području zapošljavanja i razvoja tržišta rada.

O prethodnoj saradnji sa zainteresiranim stranama i korisnicima projekta

Kolektiv je privatna agencija za posredovanje u zapošljavanju koja već dugi niz godina sarađuje sa vladinim i nevladinim sektorom te razvojnim partnerima i donatorima u BiH. Ta saradnja se odvija putem razvojnih projekata, konferencija, seminara, konsultacija, sastanaka i različitih zajedničkih inicijativa i aktivnosti. Tokom ovog perioda, Kolektiv je sarađivao sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje, Agencijom za rad i zapošljavanje BiH, Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske i Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike kao i brojnim drugim vladinim i nevladinim institucijama, kroz seriju sastanaka i događaja tokom kojih se razgovaralo i o ulozi privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju u rješavanju problema nezaposlenosti. U okviru projekta Zapošljavanja mladih (YEP) koji implementira GOPA uz podršku Švicarske vlade, Kolektiv je potpisao Memorandum o razumijevanju i saradnji sa Federalnim Zavodom za zapošljavanje te sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske te implementirao zajedničke aktivnosti na integraciji mladih u tržište rada. Memorandum o razumijevanju i saradnje je potpisan i sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, te su identificirani zajednički ciljevi i područja saradnje.

Kolektiv, u skladu sa Zakonom o privatnim agencijama za posredovanje pri zapošljavanju, redovno izvještava kantonalne službe za zapošljavanje o licima koja su dobila zaposlenje putem usluga posredovanja pri zapošljavanju te podnosi godišnji izvještaj o radu te dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uslova Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Kolektiv je također u svakodnevnoj komunikaciji sa licima koja traže posao kao i poslodavcima te pruža usluge za 300.000 registrovanih poslotražioca i 30.000 kompanija.  Na taj način Kolektiv kontinuirano prikuplja podatke o tržištu rada te ispituje očekivanja, kako poslodavaca tako i osoba koje traže posao. Pored toga, kontinuirano provodi istraživanja tržišta rada među kojima i istraživanja stavova, percepcije i očekivanja mladih od zapošljavanja. Na taj način Kolektiv ima detaljan i realan uvid u tržište rada kako o ponudi poslova tako i potražnji.

Angažman zainteresiranih strana

Angažman zainteresiranih strana u projektu će se ostvarivati kroz kontinuiran proces koji je počeo prije implementacije projekta te će se nastaviti tokom cijele implementacije. Ključne zainteresirane strane bit će periodično izvještavane o napretku projekta i rezultatima te će sa njima biti održavani redovni godišnji i kvartalni sastanci. Na kraju projekta bit će organiziran finalni događaj koji će pored ključnih okupiti i ostale  zainteresirane strane te će im se predstaviti rezultati projekta i naučene lekcije. Pored toga, zainteresiran strane i šira javnost bit će obavještavani o projektnim aktivnostima i rezultatima putem sredstava javnog informisanja a posebno putem portala Posao.ba i društvenih mreža. Kantonalne službe za zapošljavanje će primati redovne mjesečne izvještaje o osobama koje su pronašle posao putem usluga ovog projekta kako je to i predviđeno Zakonom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju. Korisnici projekta će ocijeniti usluge pružene kroz projekat putem godišnjeg istraživanja o zadovoljstvu pruženim uslugama. Šira javnost će biti kontinuirano obavještavana o projektnim aktivnosti i rezultatima.

Plan angažmana zainteresiranih strana je dokument koji će biti redovno ažuriran i prilagođavan potrebama zainteresiranih strana. Informacije o projektnim aktivnostima, rezultatima te sve informacije relevantne za korisnike i zainteresirane strane, kao i kontakti putem kojih se mogu obratiti osoblju projekta, bit će objavljeni putem web stranice www.posao.ba te drugih kanala informisanja.

 Pitanja i pritužbe

Za potrebe korisnika ovog projekta, Kolektiv će razviti  i posebnu proceduru za podnošenje i rješavanje pritužbi, koje će biti opisane u Priručniku projekta kao i Procedurama za upravljanje zaposlenima.

Kompletan Stakeholder Engagement Plan / SEP, koji je za potrebe ovog projekta razvio Kolektiv možete preuzeti na linku: Stakeholder Engagament Plan

Procedure za upravljanje zaposlenima                               

Ovaj projekat mora biti u skladu  sa Okolišnim i društvenim okvirom (Environmental and Social Framework, skraćeno ESF) Svjetske banke koji uključuje i Okolišne i društvene standarde (Environmental and Social Standards, u daljem tekstu ESS), među kojima se  ESS2 bavi radnom snagom i uslovima rada. Ovaj standard prepoznaje važnost kreiranja radnih mjesta i generisanja prihoda u cilju smanjenja siromaštva i inkluzivnog ekonomskog rasta. Tretirajući radnike na fer način, osiguravajući sigurnu i zdravu radnu sredinu, agencije koje implementiraju projekte promoviraju dobro upravljanje zaposlenima i unaprjeđuju razvojne benefite projekta. EES2 zahtijeva da sve agencije koje implementiraju projekte Svjetske banke razviju Procedure za upravljanje zaposlenima (Labour Management Procedures, u daljem tekstu LMP). Svrha LMP-a je da pomogne u planiranju projekta i identifikaciji resursa neophodnih u rješavaju problema i sporova zaposlenih koji su povezani sa projektom. LMP identificira različite kategorije projektnih radnika a u slučaju ovog projekta to su:

–    Direktno zaposleni, što uključuje radnike Kolektiva koji rade na projektu i sve eksterne konsultante koji mogu biti angažovani na projektu

–    Ugovoreni radnici, što uključuje zaposlene u firmama i pojedince koji mogu biti ugovoreni da obavljaju određene poslove odnosno aktivnosti na projektu

Na projektne radnike primjenjuje se Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine.

S obzirom da će zaposleni u projektu obavljati većinom kancelarijske poslove, uz izuzetak poslovnih putovanja, rizici koji se vezuju za zdravlje i sigurnost ovih radnika su procijenjeni kao minimalni.

U LMP dokumentu koji je za potrebe ovog projekta razvio Kolektiv, a koji možete preuzeti na linku ispod, nalazi se pregled radne legislative za FBiH, RS i BD, uključujući i sigurnost i zaštitu na radu, usklađenost ove legislative za ESS Svjetske banke, procedure za postupanje sa projektnim radnicima u skladu sa radnom legislativom i ESS-om.

Kolektiv se obavezuje da će obavijestiti Svjetsku banku o svakoj nesreći ili incidentu koji može imati značajan uticaj na životnu sredinu, lokalnu zajednicu, javnost ili radnike te da će razviti Pravila ponašanja (Code of Conduct) za projektne radnike.

Za potrebe projektnih radnika Kolektiv će, pored postojećeg sistema za rješavanje pritužbu u Kolektivu koji je opisan u dokumentu, razviti mehanizam za rješavanje pritužbi koji će biti jednostavan, povjerljiv, sa jasno naznačenim koracima i rokovima za rješavanje pritužbi.

Mehanizam za rješavanje pritužbi projektnih korisnika

Svi korisnici projekta,  moći će se obratiti savjetnicima za zapošljavanje Kolektiva u slučaju da imaju pritužbe ili pitanja vezana za usluge projekta ili radni odnos. Bitno je napomenuti, kako će projektni korisnici zasnivati radni odnos kod poslodavaca koji su također indirektni korisnici projekta, te sve pritužbe moraju rješavati u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o radu kompanije u kojoj su zaposleni sa svojim poslodavcem ili sudskim putem. Uloga savjetnika za zapošljavanje koju će u ovom projektu imati Kolektiv, u tom će smislu biti isključivo informativna i savjetodavna te će radi evidencije prikupljati podatke o takvim pritužbama i proslijeđivati iste osobi zaduženoj za obradu pritužbi radi praćenja i izvještavanja Svjetskoj banci, uz poštivanje povjerljivosti podataka. Kolektiv će razviti i poseban mehanizam za pohranjivanje i analizu svih pitanja, pohvala, sugestija i pritužbi u direktnoj ili indirektnoj vezi sa projektnim uslugama te će Svjetskoj banci kvartalno podnositi izvještaj  sa navedenim informacijama.

Korisnici projekta će u okviru obuke za traženje posla biti upoznati i sa zakonom o radu te svojim pravima i odgovornostima u radnom odnosu.

Korisnici projekta se također mogu obratiti Svjetskoj banci putem Službe za rješavanje pritužbi ili Nezavisnom inspekcijskom odboru Banke. Više informacija kako podnijeti pritužbu možete pronaći na http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service ili na internet stranici www.inspectionpanel.org.

Kompletan dokument Procedure za upravljanje zaposlenima možete preuzeti na linku: Labour Management Procedures

Plan društvene odgovornosti i zaštite životne sredine

Plan društvene odgovornosti i zaštite životne sredine (Environmental and Social Commitment Plan, u daljem tekstu ESCP) opisuje mjere i akcije koje će biti poduzete kako bi se projekat implementirao u skladu sa Okolišnim i društvenim standardima Svjetske banke.

Kolektiv d.o.o. se obavezuje da će sve aktivnosti projekta provoditi u skladu sa ovim planom.

ESCO uključuje sljedeće mjere i akcije:

Praćenje i izvještavanje:

 1. Priprema i podnošenje redovnih izvještaja Svjetskoj banci o praćenju okolišne, društvene i zdravstvene sigurnosti (The Environmental, Social, Health and Safety, skraćeno ESHS)
 2. Obavještavanje Svjetske banke o svakoj nesreći ili incidentu povezanom s projektom koji može imati značajan uticaj na životnu sredinu, zajednicu ili radnike.

ESS1: Procjena i upravljanje okolišnih i društvenih rizika i uticaja

1.1 Uspostavljanje i održavanje organizacijske strukture sa kvalificiranim osobljem i resursima za podršku upravljanja okolišnim i društvenim rizicima uključujući i eksternog konsultanta.

1.2 Specijalista za okoliš i društveni uticaj – „The environmental and social impact specialist“  će  obučiti projektno osoblje da prepozna okolišne i društvene rizike povezane sa projektnim aktivnostima, zajednicom, direktnim i ugovorenim radnicima i korisnicima projekta. Ukoliko se prepozna neki od takvih rizika, specijalista će uraditi provjeru (pre-screening) kompanije koja je povezana sa projektnim aktivnostima te u skladu sa prirodom rizika, predložiti mjere koje mogu uključivati isključivanje kompanije iz projekta kao i dodatni trening za kompanije.

ESS2: Uslovi za rad

2.1 Procedure za upravljanje zaposlenima (LMP) su razvijene i bit će implementirane i ažurirane od strane agencije koja će implementirati projekat (Kolektiv d.o.o.)

2.2 Mehanizam za pritužbe za projektne radnike će biti razvijen i održavan u skladu sa LMP-om i ESS2.

2.3 U slučaju da se kod poslodavaca identificira visoki rizik kroz proces provjere/pre-screeninga i da poslodavac nema mehanizam za otklanjanje takvih rizika u skladu sa zakonom i ESHS smjernicama, poslodavac će biti isključen iz projekta ili će biti obučen za otklanjanje tih rizika u skladu da ESHS smjernicama Svjetske banke.

ESS10: Angažman zainteresiranih strana i objava informacija

10.1 Kolektiv d.o.o je razvio Plan angažmana zainteresiranih strana te će isti biti ažuriran tokom trajanja projekta.

10.2 Mehanizam za rješavanje pritužbi

Kolektiv. d.o.o. će razviti mehanizam za rješavanje pritužbi kao što je to opisano u SEP-u

Izgradnja kapaciteta i obuka

CS1: Kolektiv d.o.o. će u saradnji sa eksternim konsultantom organizirati obuke za kompanije gdje se identificira visoki rizik i koje nemaju mjere za otklanjanje rizika, koje će uključivati:

 • Specifične aspekte procjene okolišnih i društvenih rizika
 • Priprema i odgovor na hitne situacije
 • Zdravlje i sigurnst zajednice
 • Zdravlje i sigurnost radnika
 • ESHS smjernice Svjetske banke

Kompletan dokument Plan društvene odgovornosti i zaštite životne sredine možete preuzeti na linku: ESCP

(Visited 178 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments