Prijavi se na Erasmus+ razmjenu u Češkoj

30 jan
Rok prijave 13.03.2020

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: Masarykov univerzitet u Brnu
Država: Češka Republika
Erasmus kod: CZ BRNO05
Period boravka: zimski semestar akademske 2020/2021. godine
Rok za prijavu: 13.03.2020. godine
Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
Ko se može prijaviti: studenti i nastavno osoblje UNSA
Ponuđene studijske oblasti: https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/course-catalogue
Iznos stipendije: studenti 800 €, osoblje 140 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima i osoblju drugih univerziteta.

Studenti mogu biti:

 • bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
 • master
 • PhD

Osoblje može biti:

 • nastavno osoblje

Studenti koji su već jednom koristili Erasmus+ mobilnost u okviru istog ciklusa studija se mogu ponovo prijaviti (s dostavljenim dokazom o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata) s tim da će se prednost prilikom odabira dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put. Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

Nastavno osoblje se prijavljuje za opciju teaching koja podrazumjeva održavanje nastave, a koja može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Nastavnici moraju predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima. Moguće je imati i kombinaciju 4+4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa kolegama i prezentiranja mogućnosti daljnje saradnje). Ovu opciju je potrebno prethodno dogovoriti sa kolegama sa partnerskog univerziteta.

Važna napomena: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti, odnosno osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju, odnosno ugovorom o mobilnosti. Ponuđene studijske oblasti možete provjeriti na datom linku:

https://czs.muni.cz/en/student-from-abroad/international-student-guide/course-catalogue.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na [email protected]. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI

 • Nominacijsko pismo
  ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-a pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat;
  forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
  Izjava o prethodnoj mobilnosti
  ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Motivacijsko pismo
  Preporučuje se 1-2 stranice A4 tipkanog teksta formata 12
  Na engleksom jeziku
 • Prepis ocjena
  preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije;
  dokument treba prevesti na engleski jezik;
  nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
 • Ugovor o učenju
  ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom;
  na datim linkovima sa predmetima (ponuđene studijske oblasti) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution);
  tabele koje dalje slijede u dokumentu (during and after mobility) ne ispunjavate;
  dokument treba biti potpisan od strane studenta i prodekana.
 • Sken pasoša
 • Biografija (CV)
  mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika
  zavisno od toga na kojem jeziku ćete pratiti nastavu, dostavljate i dokaz o poznavanju tog jezika;
  minimalan nivo poznavanja stranog jezika je B2
  ukoliko nije posebno naglašeno konkursom da se traži određeni certifikat, možete dostaviti jednu od sljedećih opcija sa naglašenim traženim nivoom jezika;
  međunarodno priznati certifikati (za engleski TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, APTIS, za španski DELE, za njemački GOETHE, za francuski DELF, za italijanski CILS, itd);
  diplome certificirane škole za strane jezike iz BiH (izdata na stranom jeziku)
  potvrda potpisana od strane profesora stranog jezika sa vaše matične institucije da ste slušali/položili traženi strani jezik u nivou B1 ili više;

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendiju u istom ili prethodnom ciklusu studija, a prijavljuju se ponovo (u skladu sa Erasmus+ pravilima gdje svaki student ima mogućnost dva puta koristiti mobilnost) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (u vidu potvrdu da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu – prepis ocjena u kojem se jasno vide priznati predmeti ili potpisan od strane prodekana „after mobility“ dio iz ugovora o učenju).

OSOBLJE

 • Nominacijsko pismo
  ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
  forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
  Izjava o prethodnoj mobilnosti
  ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
  Ugovor o mobilnosti
 • Teaching
  Nastavno osoblje preuzima elektronsku formu koju popunjava u skladu sa dogovorom sa univerzitetom na koji namjerava ići;
  Dokument treba biti potpisan od strane studenta i dekana.
 • Biografija (CV)
 • Pozivno pismo
  ono treba da bude u formi oficijelnog pisma gdje vas vaš kolega, akademski profesor ili predstavnik odsjeka, odnosno kolege iz ureda pozivaju na mobilnost i navodi da će u slučaju potvrđene mobilnosti biti vaš domaćin,
  ukoliko nemate kontakt podatke potencijalnog profesora „domaćina“ obratite se Uredu za međunarodnu saradnju inostranog univerziteta (kontakt ispod).

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 29.01.2020. godine, a rok za prijavu je 13.03.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u zimskom semestru 2020/2021. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 5 mjeseca za studente, odnosno 7 dana za osoblje.

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Studenti: četiri (4)
 • Nastavno osoblje: jedan (1)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Studenti: 800 € (mjesečno)
 • Osoblje: 140 € (dnevnica)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Studenti koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju obezbijediti vizu prije odlaska na studij (vodite računa da ambasade nekih zemalja se ne nalaze u Bosni i Hercegovini). Osoblje ne treba vizu s obzirom na kraći period boravka. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno i za studente i za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: [email protected]

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/

(Visited 175 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments