Pridružit se u našem dinamičnom timu-prijem u radni odnos 2 pravnika/pravnice

6 jul
Rok prijave 19.07.2023

 

MJESTO RADA – LOKACIJA: Sarajevo (uključujući terenski rad u drugim kancelarijama Udruženja)


Udruženje „Vaša prava BiH“ raspisuje oglas za prijem u radni odnos 2 radnika. Pozicije za koje se raspisuje oglas su:
– 1) Diplomirani pravnik – saradnik/saradnica za pravne poslove – 2 izvršioca.
Rad za gore navedene pozicije će se odvijati u kancelariji Udruženja „Vaša prava BiH“ Sarajevo, dok se od kandidata očekuje spremnost na timski rad u obavljanju poslova i fleksibilnost da se na dnevnoj osnovi putuje na predviđene lokacije i radi sa korisnicima, kako na terenu tako i u drugim kancelarijama Udruženja.


U okviru poslova i radnih zadataka radnog mjesta i rasporeda radnog vremena radnik/radnica će imati obavezu da uredno i blagovremeno izvršava sve radne zadatke predviđene opisom poslova za gore navedena radna mjesta, odnosno da obavlja poslove u skladu sa Sistematizacijom poslova i radnih zadataka, za potrebe Udruženja „Vaša prava BiH“. Od radnika/radnice se očekuje, odnosno dužni su obavljati i poslove koji po svojoj prirodi ulaze u poslove radnog mjesta, ili su u vezi s njim, ili su usmenim ili pismenim nalogom neposrednog rukovodioca stavljeni na izvršenje, shodno potrebama organizacije rada i poslova Udruženja a posebno da:


-Radi sa korisnicima i pružaju kvalitetnu i sveobuhvatnu pravnu pomoć;
-obavlja poslovne zadatke u kancelariji i na terenu;
-u cilju rješavanja predmeta, proslijeđuje slučajeve i sarađuje sa drugim kancelarijama Udruženja, te sa drugim organizacijama i institucijama;
-asistira pomoćniku direktora za pravna pitanja i opće poslove u obavljanju radnih poslova i zadataka, te blagovremeno izvršava date zadatke i dužnosti;
-učestvuje u stručnim sastancima Udruženja, izradi analiza, ukazuje na trendove i piše izvještaje;
-učestvuje na sastancima organizacija i/ili drugih radnih grupa koja se bave pitanjima iz oblasti kojima se bavi Udruženje;
-piše mišljenja i članke za magazin Udruženja,
-asistira nadležnom pretpostavljenom u finaliziranju svih izvještaja;
-prati pravne trendove i pruža mišljenje vezano za sve nove zakone i reforme u pravnom sistemu, posebno iz oblasti od interesa za rad   Udruženja;
-obavlja i druge dužnosti i poslove po nalogu pretpostavljenog.


USLOVI ZA RADNO MJESTO:
— Diplomirani pravnik – saradnik/saradnica za pravne poslove – 2 izvršioca.
– Diploma pravnog fakulteta/Završen studij prava – zvanje diplomirani pravnik ili bakaleurat prava,
– Minimum 3 godina rada u struci nakon sticanja zvanja (što se dokazuje odgovarujućom potvrdom/ispravom),
– Položeni stručni ili drugi profesionalni ispit/pravosudni ispit (što se dokazuje odgovarujućom potvrdom/ispravom),
– Vozačka dozvola, B kategorija-aktivan vozač,
– Znanje rada na računaru i aktivno korištenje MS office aplikacija,
– Solidno znanje engleskog jezika u komunikaciji (konverzacija i pisanje) (dok je znanje drugih stranih jezika prednost).

VRIJEME NA KOJE SE ZASNIVA RADNI ODNOS:
Izabrani kandidati/kandidatkinje će zaključiti ugovor o radu na određeno radno vrijeme, do 31.12.2023.godine, uz obavezan probni rad, a očekivani početak rada je 01. avgust 2023. Kandidati/kandidatkinje koji bude uspješni/uspješne i zaključe ugovor o radu, tokom rada i angažmana će proći internu proceduru ocjena rada, nakon isteka probnog rada, na temelju postignutih rezultata i zalaganja tokom rada.

PRIJAVE: Zainteresovani kandidati se mole da prijave sa odgovarajućim dokazima u skeniranoj verziji šalju e-mailom na adrese – [email protected] i [email protected] uz obaveznu naznaku – prijava za prijem u radni odnos 2023 Udruženje „Vaša prava BiH“.
Prijave putem e-mail adrese se šalju najkasnije do srijede, 19. juli 2023.godine (do 16.00 sati). Kandidati/kandidatkinje koji pošalju uredne i blagovremene prijave za posao će biti kontaktirani putem e-maila radi zakazivanja termina testiranja i usmenog intervjua-razgovora.

(Visited 12 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments