Poziv za dostavljanje ponude za konsultanta-ice za sprovođenje procjene organizacijskih kapaciteta UG Vive žene

20 sep
Rok prijave 27.09.2020

 

 

 

 

 

Vive Žene – Centar za terapiju i rehabilitaciju poziva zainteresirane konsultante/ice za obavljanje procjene kapaciteta ljudskih resursa UG Vive Žene.

Svrha procjene kapaciteta je da se identificiraju interne potrebe za dodatnom edukacijom osoblja Vive Žene u smislu organizacijskog razvoja (liderstvo, namicanje sredstava, pisanje prijedloga projekata, I razvoja ljudskih resursa (zagovaranje, komunikacija sa javnosti, korištenje on line platformi I alata).

Sprovođenje procjene kapaciteta je planirana za period septembar – oktobar 2020.

Učesnici: Osoblje Vive Žene – 20

CILJ :

Uraditi procjenu, te pregled i analizu jakih i slabih strana kapaciteta ljudskih resursa UG Vive Žene, te identificirati ključne nedostatke u kapacitetima. Analiza treba  uključivati ključne smjernice za planiranje razvoja kapaciteta.

METODOLOGIJA

Procjena kapaciteta treba da bude participatorna i konsultativna. Očekuje se da će procjena uključivati i proces samoprocjene kao i detaljne konsultacije sa cijelim Vive Žene timom kako bi se pomoglo u prikupljanju i validiranju informacija.

Okvir procjene kapaciteta treba da prepozna višestruke dimenzije kapaciteta za efektivno postizanje ciljeva Vive Žene. Pored individualnih kapaciteta (relevantnih vještina i sposobnosti) procjena treba da obuhvati organizacione kapacitete (uprava, strukture, procesi, itd) kao i širi kontekst u okviru kojeg organizacija funkcionira (društveni kapaciteti).

KLJUČNI REZULTATI

Početni izvještaj sa planom rada, detaljna metodologija, format izvještaja i dinamički plan dostaviti u roku od 7 dana od datuma početka posla.

Konsolidirani izvještaj procjene kapaciteta i strategija razvoja kapaciteta relevantna specifično za svakog uposlenika:

a. Izazovi kapaciteta na organzacionom i individualnom nivou

b. Trenutne mogućnosti razvoja kapaciteta u regionu;

c. Specifične potrebe kapaciteta i prioriteti na organizacionom i individualnom nivou;

d. Preporuke za najprikladnije, najefektivnije i najdostupnije načine razvijanja kapaciteta kako bi se zadovoljile identificirane potrebe.

SURADNJA

Konsultant/ica će raditi u suradnji sa menađmentom  i koordinatorima kako bi finalizirao metodologiju, prikupio podatke i organizovao intervjue.

VREMENSKI OKVIR

Do 10. Oktobra 2020: Prijedlog “izvještaja o  procjeni potreba kapaciteta” završen.

Do 20. Oktobra 2020: Prijedlog stratgije za razvoj kapaciteta završen;

Do 30. Oktobra 2020: Dostavljeni finalni izvještajdokumenti

VJEŠTINE I ISKUSTVO KOJI SE TRAŽE OD KONSULTANTA/ICE

Od konsultanta/ice se očekuje da će posjedovati slijedeće vještine i stručnost:

• Višu stručnu spremu u oblasti ekonomije, razvojnih studija, društvenih nauka ili sličnih disciplina;

• Minimalno tri godine iskustva u obavljanju procjene individualnih i organizacionih potreba kapciteta;

• Najmanje tri godine iskustva u radu na organizacionom razvoju i izgradnji kapaciteta;

• Vještine komuniciranja I suradnje

PRIJAVA NA POZIV

Molimo Vas da Prijavu na poziv  dostavite na slijedeću email adresu: [email protected]  do 27. septembra u ponoć. Uz prijavu potrebno je dostaviti slijedeće dokumente:

• Biografiju sa naglašenim referencama vezanim za ranije relevantno radno iskustvo i publikacije.

• Prateće pismo sa navedenim kvalifikacijama za rad, te navedenim početnim obzervacijama u smislu opisa posla i metodologije koju bi koristili.

• Finansijsku ponudu izraženu u BAM valuti za završetak traženih poslova, uključujući dnevnu cijenu korištenu u kalkulacijama.

Aplikante sa uže liste ćemo kontaktirati radi online intervjua.

EVALUACIJA APLIKACIJA

Aplikacije će se evaluirati na osnovu slijedećih kriterija: (i) profila i iskustva konsultanta u odnosu na temu poziva(ii) metodologije predloženog obavljanja zadatka, i (iii) finansijske ponude.

(Visited 77 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments