Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

21 jan

Na osnovu člana 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele budžetskih sredstava Općine Ilidža iz grantova za projekte u oblasti sporta, kulture i obrazovanja (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 30/09 i 14/21), na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu, sport i mlade, Općinski načelnik r a s p i s u j e

J A V N I  P O Z I V
za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu

Predmet Javnog poziva je prikupljanje aplikacija udruženja, fondacija, klubova, sportskih društava i javnih ustanova čiji je osnivač Općina Ilidža (u daljem tekstu: aplikant) za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu.

I Pravo na dodjelu sredstava

Pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu imaju aplikanti koji ispunjavaju sljedeće opće uslove:
a) da su osnovani i registrovani u Bosni i Hercegovini,
b) da svoje aktivnosti realizuju na području općine Ilidža,
c) da imaju sjedište na području općine Ilidža,
d) da su projekti namijenjeni građanima općine Ilidža,
e) da se projekti odnose na oblasti sporta, kulture i obrazovanja,
f) da nisu obavljali i ne obavljaju aktivnosti u ime političke partije,
g) da su po prethodnim javnim pozivima ispunili obavezu podnošenja narativnog i finansijskog izvještaja o utrošku sredstava.

II Oblasti za finansiranje projekata

Po ovom javnom pozivu će se finansirati projektni prijedlozi iz sljedećih oblasti:
a) Oblast sporta:
1. takmičenja seniorskog nivoa u organizaciji matičnog strukovnog saveza (lige i prvenstva na kantonalnom, federalnom i državnom nivou),
2. takmičenja mlađih selekcija i uzrasta u organizaciji matičnog strukovnog saveza (lige i prvenstva na kantonalnom, federalnom i državnom nivou),
3. organizovanje i provođenje projektnih prijedloga iz oblasti sporta namijenjenih djeci, omladini i odraslima za koje je iskazan prepoznatljiv javni interes,
4. sportski sadržaji za zadovoljavanje potreba građana i osoba sa invaliditetom,
5. aktivnosti koje pozitivno afirmišu i promovišu općinu Ilidža i dr.

Maksimalan iznos koji se dodjeljuje po projektnom prijedlogu u ovoj oblasti:
Tačka 1. – timski sportovi sa loptom – do 30.000,00 KM
– individualni sportovi – do 10.000,00 KM
Tačka 2.,3.,4.,5. – do 10.000,00 KM.

b) Oblast kulture:
1. aktivnosti kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera za zadovoljavanje potreba građana općine Ilidža,
2. promoviranje kulturno-umjetničkog amaterizma, volonterizma i očuvanje kulturno-umjetničkog identiteta,
3. poštivanje demokratskih principa i standarda kulture, obrazovanja i promovisanje volonterizma i timskog rada,
4. promocija timskog rada, edukacije, odgoj i obrazovanje djece i omladine iz oblasti tradicije i kulture,
5. programi nacionalnih manjina i njihove kulture.

Maksimalan iznos koji se dodjeljuje po projektnom prijedlogu u ovoj oblasti: 10.000,00KM.

c) Oblast obrazovanja:
1. edukacija građana o porocima savremenog svijeta kao što su droga, alkohol, pušenje i ostali toksikološki oblici,
2. poštivanje demokratskih principa i standarda kulture, obrazovanja i promovisanje volonterizma i timskog rada,
3. aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unaprijeđenje kvaliteta ljudskog života (uređenje okoliša, pošumljavanje, hortikulturno uređenje, organizovanje planinarskih pohoda i sl.),
4. aktivnosti koje se odnose na sprečavanje nasilja i maloljetničke delikvencije,
5. aktivnosti na zadovoljavanju interesa lica sa invaliditetom,
6. aktivnosti koje se odnose na građanski aktivizam,
7. aktivnosti koje promovišu ravnopravnost spolova,
8. izdavačka djelatnost i drugi projekti iz oblasti obrazovanja.

Maksimalan iznos koji se dodjeljuje po projektnom prijedlogu u ovoj oblasti: 10.000,00KM.

III Aplikacija na javni poziv

a) Obavezna dokumentacija

1. Popunjen Obrazac za aplikaciju (obrazac OB-QMS-851-18 izd.1) – u prilogu javnog poziva,
2. Popunjen Obrazac – Projektni prijedlog – u prilogu javnog poziva,
3. Rješenje o registraciji (Aktuelni izvadak iz Registra ne stariji od 3 mjeseca),
4. Uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacioni broj,
5. Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama i izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike ukoliko ih ima (uvjerenje da aplikant nema duga po osnovu javnih prihoda)
ne starije od 3 mjeseca,
6. Izjava lica ovlaštenog za zastupanje u pravnom prometu aplikanta da li aplikant ima ili nema zaposlenika (izjava ne smije biti starija od 3 mjeseca i mora biti ovjerena od nadležne općinske službe),
7. Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodne dvije godine (2022. i 2021. godinu), ovjeren sa vidljivim pečatom nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe,
*udruženja registrovana u 2021. i 2022. godini dostavljaju bilans stanja i uspjeha za godinu u kojoj su bili obavezni dostaviti isti nadležnoj instituciji,
8. Program rada i finansijski plan udruženja za tekuću godinu usvojen od strane nadležnog tijela udruženja/neprofitne organizacije,
9. Potvrda banke o postojanju transakcijskog računa, dokaz da račun nije blokiran ne stariji od 3 mjeseca (ovjerena kopija).

b) Dodatna dokumentacija iz oblasti sporta
1. Potvrda Sportskog saveza Kantona Sarajevo o upisu u matičnu evidenciju sportskih organizacija (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),
2. Za tačku 1. i 2. potvrda matičnog strukovnog saveza da je savez organizator zvaničnog takmičenja (lige i prvenstva na kantonalnom, federalnom i državnom nivou) koja treba da sadrži i podatke o obliku (liga ili turnir) i dužini trajanja takmičenja, prijavi kluba za učešće, ukupan broj registrovanih takmičara kluba po uzrasnim kategorijama, troškovnik obaveza kluba (godišnja članarina, licenciranje igrača i trenera, kotizacija, troškovi suđenja i druge relevantne troškove kluba prema organizatoru u 2023. godini),
3. Za tačke 3., 4. i 5. ukoliko učesnici sportske manifestacije (takmičari i/ili ekipe) ne plaćaju kotizaciju potrebno je da aplikant dostavi izjavu ovjerenu kod nadležne općinske službe.

Napomena:
Sve kopije dokumenata potrebno je ovjeriti kod nadležne općinske službe, a obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje aplikanta u pravnom prometu i ovjerene pečatom aplikanta.

Dokumentaciju koja se dostavlja na javni poziv potrebno je dostaviti redoslijedom, numerisati i uvezati na način da nije moguće izuzeti bilo koji dokument koji je dostavljen u aplikaciji.

• Aplikant može aplicirati na ukupan iznos projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji.
• Aplikant može konkurisati s najviše tri projektna prijedloga od kojih će biti finansirana/ sufinansirana maksimalno dva projektna prijedloga.
• Neće se sufinansirati sljedeće projektne aktivnosti:
– nedostaju formalni uslovi za kandidovanje projekata (nepotpuna ili netačna dokumentacija),
– nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene projekte (nije dostavljen finansijski izvještaj o realizaciji ranije odobrenih projekata),
– projektu nedostaje jasan prikaz rezultata koji se očekuju,
– aktivnosti koje se planiraju van Općine Ilidža neće se razmatrati,
– prijedlog projekta u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključni elementi,
– projekat je usmjeren na promociju političke stranke,
– dodijeljivanje granta trećoj strani, kupovina nekretnine, pokrivanje deficita, investicije, stručna usavršavanja, školovanje, retroaktivno finansiranje projekata i drugo što može biti propisano javnim pozivom.

Projektni prijedlozi moraju biti realizirani do kraja tekuće godine.

Neće se finansirati aktivnosti odobrenog projekta koje su provedene prije objave ovog javnog poziva.
IV Način podnošenja prijava i ocjena aplikacija

Obrasci u sklopu Javnog poziva se mogu preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima u Općini Ilidža (Info desk), u ulici Butmirska cesta 12 ili putem web stranice: www.opcinailidza.ba.

Prijave na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na protokol u Centru za pružanje usluga građanima u Općini Ilidža ili putem preporučene pošte na adresu Butmirska cesta 12, s obaveznom naznakom: “Za javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja iz Budžeta Općine Ilidža za 2023. godinu” i “NE OTVARAJ”.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Ocjenu i odabir projekata izvršit će Komisija za odabir projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja. Komisija donosi Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava rukovodeći se ocjenom projekta na osnovu propisanih kriterija i predlaže da se projekat podrži u cijelini ili dio projekta.

Ukoliko projektni prijedlog ne ostvari minimalno 50% od maksimalno mogućih ostvarenih bodova, Općina Ilidža zadržava pravo da ne dodijeli finansijska sredstva projektnom prijedlogu.

Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava sa aplikantima se zaključuju ugovori koji sadrže prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Općina Ilidža zadržava pravo da ne dodijeli sva dostupna finansijska sredstva namijenjena po ovom javnom pozivu.

V Objavljivanje i rok za podnošenje prijava

Ovaj javni poziv objaviće se na web stranici Općine Ilidža i u dnevnom listu “Dnevni avaz” u formi obavještenja.

Rok za podnošenje prijava je 45 dana od dana objavljivanja.

SVE INFORMACIJE I OBAVJEŠTENJA U VEZI OVOG JAVNOG POZIVA ĆE BITI OBJAVLJENI NA ZVANIČNOJ WEB STRANICI OPĆINE ILIDŽA, TE UČESNICI PO OVOM JAVNOM POZIVU NEĆE BITI POJEDINAČNO OBAVJEŠTAVANI.

Dodatne informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti putem kontakt telefona: 033/775-718775-720 i 775-723.

OPĆINSKI NAČELNIK

Nermin Muzur, magistar uprave, s. r.

-Općina Ilidža (opcinailidza.ba)

(Visited 35 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments