Javni poziv za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja

10 maj
Rok prijave 17.05.2024

Krajnji rok za prijave:17.05.2024.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
Volonter-VSS –VII/1 stupanj stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje  prvog, drugog ili trećeg ciklusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih,  medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih znanosti ili studij u oblasti  inžinjeringa i tehnologije – jedan (1) izvršitelj.

Na osnovu članka 8. stavak (2) u vezi s člankom 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BIH», broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17, 59/22 i 88/23), članka 12a. stavak (2) točka  a) Odluke o uvjetima i načinu prijema vježbenika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 52/05, 102/09 i 9/15), Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja,  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV

za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja

Volonter-VSS –VII/1 stupanj stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje  prvog, drugog ili trećeg ciklusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih,  medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih znanosti ili studij u oblasti  inžinjeringa i tehnologije……………………………………………jedan (1) izvršitelj.

Opis poslova: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine.

Naknada za rad volontera: Sukladno odredbama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 39/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15,16/16, 72/17,25/18,32/20,65/20 i 59/22) volonteri imaju pravo na neto naknadu u iznosu od 345,00 KM mjesečno.

Mjesto rada: Mostar.

Opći uvjeti: Kandidat mora ispunjavati opće uvjete propisane člankom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

–          da ima navršenih 18 godina života;

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine;

–          da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo počinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini;

–          da nije obuhvaćen člankom IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

–          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje volonterskog rada.

Posebni uvjeti: 

–          VSS –VII/1 stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih,  medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih znanosti ili studij u oblasti inžinjeringa i tehnologije.

–          Da nema ostvareni radni staž i iskustvo od jedne godine nakon stjecanja visoke stručne spreme, odnosno završenog visokog obrazovanja.

–          Poznavanje engleskog jezika.

Potrebni dokumenti:

–          prijava sa kraćim životopisom, adresom, e-mailom i kontakt telefonom, svojeručno potpisana;

–          fakultetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu dostavlja se i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju ako visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomanta, kandidat je dužan  uz diplomu dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomanta. Ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, dostavlja se dokaz o izvršenoj nostrifikaciji/priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

–          ukoliko je datum stjecanja visokoškolske kvalifikacije stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon stjecanja visokoškolske kvalifikacije jednu godinu ili više (potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili ovjerena kopija kartona prijave Zavoda za zapošljavanje, ili  uvjerenje PIO/MIO o podacima iz matične evidencije ili ovjerena kopija radne knjižice sa relevantnim podacima-ime, prezime, podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, zaposlenju, stažu), (ne starije od 15 dana).

–          Izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora o volonterskom radu biti dužan dostaviti:

–          uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja);

–          uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za kazneno djelo počinjeno s umišljajem u skladu s kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja);

–          dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrda ili uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem stranih jezika ili ovjerena kopija iz indeksa);

–          izjava da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavak 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od nadležnog općinskog organa, ne starija od tri mjeseca);

–          ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca).

Napomena: Postupak izbora  kandidata provest će Povjerenstvo za izbor  volontera. Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog poziva i čije prijave su kompletne, pravovremene i uredne podliježe provjeri znanja koju određuje i provodi Povjerenstvo za izbor  volontera.

Prijave sa životopisom, adresom, e-mailom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima (navedenim u tekstu javnog poziva- potrebni dokumenti)  koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se najkasnije do 17.05.2024. godine, na adresu:

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja

“Prijava za javni poziv za prijem volontera-ne otvaraj”

Kneza Višeslava bb,   88 000 Mostar.

Informacije o datumu, vremenu i načinu održavanja provjere znanja kandidati će dobiti putem e-maila i telefonski, kao i putem web stranice Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, www.cip.gov.ba. Dostavljena dokumentacija ne podliježe obvezi vraćanja, uz napomenu da je kandidatima dopušteno  zatražiti povrat iste nakon završetka procedure izbora.

Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, kao i traženi dokumenti koje nisu original ili ovjerena kopija,  neće se uzimati u razmatranje.

(Visited 93 times, 6 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments