Javni poziv za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

24 okt
Rok prijave 30.10.2021

Krajnji rok za prijave:30.10.2021.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
Volonter-VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje  prvog, drugog ili trećeg ciklusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij računarstva i informatike…………………………………………..jedan (1) izvršilac

Na osnovu člana 8. stav (2) u vezi sa članom 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BIH», broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 12a. stav (2) tačka  a) Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 52/05, 102/09 i 9/15),  Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja,  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Volonter-VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno  visoko obrazovanje  prvog, drugog ili trećeg ciklusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij računarstva i informatike…………………………………………..jedan (1) izvršilac.

Opis poslova: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine.

Naknada za rad volontera: U skladu sa  odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 39/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 16/16, 94/16, 72/17, 25/18 i 32/20) volonteri imaju pravo na neto naknadu u iznosu od 249,75 KM mjesečno.

Mjesto rada: Mostar.

Opšti uslovi: Kandidat mora ispunjavati opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:
– da ima navršenih 18 godina života;
– da je državljanin Bosne i Hercegovine;
– da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćen članom IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje volonterskog rada.

Posebni uslovi:
– VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij računarstva i informatike.
– Da nema ostvareni radni staž i iskustvo od jedne godine nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno završenog visokog obrazovanja.

Više informacija ads.gov.ba

(Visited 132 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments