Javni poziv za prijavu predavača na obukama: Direkcije za evropske integracije 2019. godine

21 avg
Rok prijave 09.09.2019

Javni poziv ostaje otvoren do 09.09.2019. godine.

JAVNI POZIV za prijavu predavača na obukama Direkcije za evropske integracije 2019. godine

Direkcija za evropske integracije (u daljem tekstu: Direkcija) poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na Javni poziv za prijavu predavača na obukama Direkcije za evropske integracije 2019. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), za realizaciju obuka u oblasti evropskih integracija utvrđenih članom 5. Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“, broj 50/18, u daljem tekstu: Odluka o obukama):

a) Pravo Evropske unije

b) Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

c) Evropska ekonomska integracija

d) Strateško planiranje u kontekstu programiranja IPA II

e) Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe IPA II

f) Priprema specifičnih dokumenata za korištenje IPA II: proces pripreme, svrha i karakteristike dokumenata

g) Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija

h) Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

i) Komuniciranje o procesu evropskih integracija

j) Vještine komunikacije i pregovaranja u procesu evropskih integracija na engleskom jeziku.

Kriteriji i podkriteriji za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv utvrđeni su članom

13. Odluke o obukama i članom 2. Odluke o razradi kriterija za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv Direkcije za evropske integracije 2019. godine (u daljem tekstu: Odluka o razradi kriterija), kako slijedi:

(1)   Kriterij: Radno iskustvo na poslovima u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke –  najviše pet bodova, razrađuje se na osnovu podkriterija:

a) radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine, a kraćem od 2 godine – 1 bod;

b) radno iskustvo u trajanju  od najmanje 2 godine, a kraćem od 3 godine – 2 boda;

c) radno iskustvo u trajanju  od najmanje 3 godine, a kraćem od 4 godine – 3 boda;

d) radno iskustvo u trajanju od najmanje 4 godine, a kraćem od 5 godina – 4 boda;

e) radno iskustvo u trajanju od 5 i više godina – 5 bodova.

(2) Kriterij: Simulacija obuke pred Komisijom, uključujući i dostavljanje koncepta prezentacije i materijala za distribuciju polaznicima, vježbi i testa provjere znanja ukoliko je predviđen obukom – najviše četiri boda, razrađuje se na osnovu podkriterija:

a) prezentacijske vještine – najviše 2 boda;

b) sadržaj koncepta prezentacije i materijala za distribuciju polaznicima, vježbi i testa provjere znanja ukoliko je predviđen obukom, pripremljen i izveden u skladu sa silabusima za svaku obuku posebno koji čine Aneks Odluke o razradi kriterija – najviše 2 boda.

(3) Kriterij: Predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji obuke u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke – najviše tri boda, razrađuje se na osnovu podkriterija:

a) predavačko iskustvo od ostvarenih 1 do 2 predavačka angažmana -1 bod;

b) predavačko iskustvo od ostvarenih 3 do 4 predavačka angažmana – 2 boda;

c) predavačko iskustvo od ostvarenih 5 i više predavačkih angažmana – 3 boda.

(4) Kriterij: Završena obuka predavača u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke – najviše dva boda, razrađuje se na način da se završena obuka za predavača vrednuje sa dva boda, ukoliko ista korespondira sa nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje.

(5) Kriterij: Završen poslijediplomski studij u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke – najviše jedan bod, razrađuje se na način da se završeni poslijediplomski studij vrednuje sa jednim bodom, ukoliko isti korespondira sa nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje.

Odluka o razradi kriterija, između ostalog, utvrđuje silabuse i maksimalno potreban broj predavača za svaku pojedinačnu obuku posebno. Pomenuta Odluka sastavni je dio Javnog poziva i možete je preuzeti ovdje.

Kandidati su dužni dostaviti:

1.Popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti ovdje.

2. Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uslova iz člana 4. Odluke o razradi kriterija, u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi:

a) Dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke: Potvrda ili uvjerenje poslodavca/organizacije kod koje je radno iskustvo ostvareno, sa podacima o periodu angažmana i opisu radnih zadataka i aktivnosti u vezi sa nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje;

b)  Dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji obuke u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke: Potvrda/uvjerenje institucije/organizacije za koju je predavač bio angažovan, sa nazivom teme predavanja i navedenim brojem predavačkih angažmana. Za kandidate koji su ostvarili 5 i više predavačkih angažmana u bilo kojoj instituciji/organizaciji, dovoljno je da potvrda sadrži podatak da je ostvareni broj predavačkih angažmana 5 i više, bez potrebe navođenja konkretnog broja predavačkih angažmana. Kandidati koji imaju ostvareno predavačko iskustvo u Direkciji, ne moraju dostavljati dokaz o predavačkom iskustvu u Direkciji, jer će imenovana Komisija za certificiranje predavača pribaviti isti iz službene evidencije Direkcije.

c) Dokaz o završenoj obuci predavača u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke: Certifikat/Potvrda ili drugi dokument organizatora obuke za predavače;

d) Dokaz o završenom poslijediplomskom studiju u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke: Diploma o završenom poslijediplomskom studiju (nostrifikovane / priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) i dokument koji sadrži nazive svih položenih predmeta u okviru završenog poslijediplomskog studija.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za prijavu predavača na obukama Direkcije za evropske integracije 2019. godine – ne otvarati“, na adresu Direkcije za evropske integracije: ul. Đoke Mazalića 5, 71000 Sarajevo, putem preporučene pošte ili se predaju neposredno na protokol Direkcije.

Javni poziv ostaje otvoren do 09.09.2019. godine.

Napomena kandidatima:

O vremenu i mjestu održavanja simulacije obuke pred Komisijom kandidati će biti obaviješteni naknadno.

(Visited 132 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević