JAVNI POZIV za angažovanje konsultanta (ice)

4 nov
Rok prijave 11.11.2021

VRSTA KONSULTANTSKE USLUGE: Individualni angažman eksperta(ice) za kreiranje metodologije za medijsko izvještavanje o ženskom liderstvu

OPIS ZADATKA: Osnovni cilj angažmana je izrada metodologije za medijsko izvještavanje o ženskom liderstvu na bazi sadržaja i informacija prikupljenih tokom fokus grupe koja će biti održana u okviru projekta.

 1. Uvodne informacije

Javni poziv se objavljuje u okviru projekta “Pandemijski izazovi preduzetnica” koji provodi udruženje Medijske inicijative – udruženje za razvoj medija i promociju profesionalnog novinarstva.

Cilj projekta je produkcija i promovisanje 10 preduzetničkih priča iz 10 lokalnih zajednica, koje se primarno vežu za žensko liderstvo. Ukupno će biti kreirano 5 video priča i 5 tekstova koji će uraditi demistifikaciju ženskih liderstva u preduzetništvu. Cjelokupan fokus projektnog prijedloga se veže za pandemiju COVID-19, odnosno predstavljanje izazova koje su žene morale prebroditi da bi ispunile svoje misije u preduzetništvu.

Na kraju projekta će biti kreirana fokus grupa koja će imati za cilj da se prikupe podaci za kreiranje metodologije u vidu priručnika o medijskom izvještavanju ženskog liderstva, koji će biti distribuisan lokalnim medijima, primarno u 10 lokalnih zajednica unutar kojih se implementira ovaj projektni prijedlog.

Projekat je podržan u okviru u okviru projektne aktivnosti „Liderke u akciji: Emancipacija i pružanje usluga u sklopu humanitarnih i urgentnih praksi u vrijeme pandemije“, kao dio projekta Žene na izborima u BiH. Projekat “Žene na izborima u BiH finansira Švedska, a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

 1. Opis zadatka i odgovornosti

Konsultant(ica) će imati sljedeće zadatke i odgovornosti:

 • Priprema pitanja i moderiranje fokus grupe koja će biti organizirana online. Za učestvovanje u fokus grupi bit će kontaktirani svi koji ostave, putem društvenih mreža, komentare na medijske sadržaje nastale u okviru ovog projektnog prijedloga, te predstavnici lokalnih zajednica i sve osobe koje budu direktno uključene u kreiranje medijskih sadržaja (preduzetnice, konsultant/ica, novinar/ka, projektna koordinatorica…). Cilj ove fokus grupe je da se kreiraju zaključci koji će biti iskorišteni za kreiranje metodologije za izvještavanje o ženskom preduzetništvu
 • Obrada podataka prikupljenih tokom fokus grupe i kreiranje metodologije za izvještavanje o ženskom preduzetništvu koja će biti objavljena online i distribuisana lokalnim medijima prioritetno u 10 lokalnih zajednica koje su targetirane ovim projektnim prijedlogom.
 1. Potrebne kvalifikacije:
 • Završen minimalno dodiplomski studij društvenog smjera
 • Najmanje 10 godina iskustva u izradi i provedbi istraživanja
 • Iskustvo u moderiranju fokus grupa
 • Iskustvo u pisanju stručnih izvještaja i analiza
 1. Očekivani rezultati:

Predviđeno je da u okviru angažmana, konsultant(ica) isporuči sljedeće rezultate:

 1. Moderirana fokus grupa koja će biti održana online
 2. Kreirana metodologija za istraživačke priče o ženskom preduzetništvu, koja će dugoročno unaprijediti medijsko izvještavanje o ovoj temi
 1. Vremenski okvir angažmana

Početak angažmana: 15.11.2021.

Završetak angažmana: 26.11.2021.

 1. Rok i način prijave

Biografije sa referencama je potrebno poslati na e-mail [email protected] sa jasno navedenom oznakom: „PRIJAVA ZA INDIVIDUALNI KONSULTANTSKI ANGAŽMAN“, najkasnije do 11.11.2021. do 15:00h.

 U svrhu prijave na javni poziv, zainteresirani konsultanti(ice) dostavljaju sljedeće dokumente:

 • Prijava na javni poziv koja sadrži iskazivanje interesa za rad na projektnom zadatku
 • Biografija (CV)
 • Kratka metodologija izvođenja zadatka
 • Finansijska ponuda za provedbu zadatka
 1. Evaluacija

Prijave eksperata i njihove biografije će biti evaluirane od strane komisije a u skladu sa sljedećim kriterijima: 

FAZA 1: Preliminarna evaluacija prijava na osnovu zadovoljenja kriterija navedenih pod tačkom 3. 

FAZA 2: Tehnička ponuda i predložena metodologija provedbe boduje se sa 60% a finansijska ponuda sa 40%

(Visited 317 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments