JAVNI POZIV – Pružanje usluge – Kreiranje i sprovođenje antikorupcijske kampanje

19 okt
Rok prijave 02.11.2021

 

Udruženje za borbu protiv korupcije „Transparency International” u Bosni i Hercegovini ( dalje: TI BiH) objavljuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za:

PRUŽANJE USLUGE – KREIRANJE I SPROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKE KAMPANJE

TI BiH želi sprovesti kampanju u kojoj će građane Bosne i Hercegovine informisati o kanalima prijave korupcije, štetnosti korupcije po društvene i javne interese, ali i o mehanizmima pravne zaštite za prijavioce korupcije.

TI BiH želi realizovati medijsku kampanju čiji cilj je da:
promoviše besplatni telefonski broj za prijavu korupcije 0800 55555;
promoviše pružanje pravne pomoći od strane TI BiH;
promoviše internet platformu za prijavu korupcije prijavikorupciju.org;
informiše građane o štetnim posljedicama korupcije po društveni i ekonomski razvoj;
predstavi prijaviocima korupcije mehanizme pravne zaštite, sa posebnim naglaskom na prijavioce korupcije iz radnog okruženja, tzv. uzbunjivače ili zviždače;
apeluje na nadležne institucije (pravosudne organe, policiju, poslodavce, itd.) da zaštite prijavioce korupcije.

Usluge promotivnih aktivnosti obuhvataju kompletan konsultantski, kreativni, produkcijski rad na realizaciji kampanje koji podrazumijeva:
Usluge osmišljavanja kampanje i produkcije materijala, uključujući
Izradu kompletnog kreativnog koncepta kampanje;
Izradu plana realizacije svih aspekata kampanje;
Osmišljavanje slogana i ključnih tema kampanje;
Osmišljavanje, dizajn i produkcija audio-vizuelnih, grafičkih i tekstualnih elemenata kampanje (promotivni video, baneri za online oglašavanje, infografike i ostali materijal za online promociju);
SEO analiza stranice prijavikorupciju.org sa prijedlozima ključnih tema i termina za objave (blog, članak) i digitalno oglašavanje;
Kontinuirano konsultovanje sa odgovornim osobljem TI BiH.
Uslugu zakupa prostora za oglašavanje, uključujući
Plasman u elektronskim medijima – radio jingl(ove);
Kreiranje, objava, i promocija sadržaja za društvene mreže na zvaničnim profilima TI BIH (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube) sa detaljnim planom objavljivanja i promocije;
Plasman oglasa na platformama za digitalno oglašavanje (GoogleAds – visual, search, call, YouTube);
Kreiranje preciznog plana i kalendara objave sadržaja.
Usluga praćenja realizacije kampanje, uključujući
Sastavljanje detaljnih izvještaja o efektima kampanje;
Stalne konsultacije i optimizacija kampanje;
Finalni izvještaj po okončanju kampanje o rezultatima kampanje;
Prenos autorskih prava nad kreativnim rješenjima agencije na TI BiH uz ustupanje svih digitalnih dokumenata u njihovom produkcijskom formatu.

Kampanja će se realizovati u periodu decembar 2021- februar 2022.

Uslovi za kvalifikaciju ponuđača:

Lična sposobnost
Pravo učešća imaju agencije ili organizacije registrovane za pružanje marketinških usluga.

TI BiH će odbaciti ponudu ako:

je ponuđač u krivičnom postupku osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupcije, prevare ili pranja novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
je ponuđač pod stečajem ili je predmet stečajnog postupka;
ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini;
ponuđač nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini.
U svrhu ispunjavanja uslova koji se tiču lične sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa (u prilogu javnog poziva).

Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti
Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani u Bosni i Hercegovini za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke.

U svrhu dokazivanja profesionalne sposobnosti ponuđači/pravna lica trebaju uz ponudu dostaviti ovjerenu kopiju dokumenata o registraciji.

Tehnička i poslovna sposobnost
Uspješno iskustvo u realizaciji najmanje 1 ugovora o pružanju usluga u vezi sa predmetom nabavke ili ugovora koji su po karakteru i kompleksnosti slični uslugama predmetne javne nabavke.

U svrhu dokazivanja tehničke i poslovne sposobnosti ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti i spisak izvršenih ugovora koji su u vezi s predmetom nabavke – lista uključuje predmet, vrijednosti, datume, naručioce.

Podaci o ponudi:

Ponuda za pružanje usluga kreiranja i sprovođenje antikorupcijske kampanje treba da sadrži dva dijela – tehnički i finansijski dio ponude, u razdvojenim zapečaćenim kovertama, sa vidno naglašenim nazivima: Tehnička ponuda i Finansijska ponuda.

Tehnički dio ponude treba da sadrži:

Naziv i tačnu adresu ponuđača, broj telefona i e-mail adresu;
Ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, kojima se dokazuje da je ponuđač registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet nadmetanja;
Spisak referenci – dokaze o ranijim iskustvima u pružanju marketinških usluga (spisak uključuje predmet nabavke, vrijednost nabavke, naručioce), s posebnim naglaskom na iskustva u kreiranju i sprovođenju kampanja za podizanje svijesti građana o društvenim problemima i pitanjima kao i pokazni materijal do sada realizovanih kampanja;
Idejni prijedlog promotivnog sadržaja, koji bi trebalo da uključuje:
slogan/e i teme kampanje;
idejni prijedlog dizajna online banera za digitalno oglašavanje;
idejni prijedlog video spotova;
idejni prijedlog dizajna grafičkih rješenja za društvene mreže;
Prijedlog plana rada projekt menadžmenta sa rokovima izrade, fazama produkcije, utvrđenim parametrima domašaja kampanje (broj oglašenih banera, broj objavljenih videa, podaci o broju gledalaca i sl.), detaljima oko tehničke i PR podrške kampanji kao i detaljan plan praćenja učinka kampanje i dostavljanja izvještaja;
Izvještaj o rezultatima kampanje po parametrima utvrđenim u planu rada;
Spisak odgovornih osoba sa biografijama.

Finansijski dio ponude treba da sadrži prijedlog budžeta osmišljavanja, pripreme i izrade promotivnih sadržaja, i obračun svih poreskih obaveza u skladu sa važećom poreskom regulativom.

Kriterijumi za izbor najpovoljnijeg ponuđača obuhvataju:

Menadžment, koji iznosi do 15% ocjene i to za: Odgovorne osobe (max. 5%) i Reference (max. 10%)
Idejni prijedlog promovotivnog sadržaja koja iznosi 35% ocjene
Prijedlog plana rada i izvještaja o rezultatima, koji iznose do 10% ocjene i to za: Plan rada (max. 5%) i tehnička i PR podrška kampanji sa planom praćenja učinka kampanje i izvještavanje o rezultatima (max. 5%)
Finansijska ponuda usluga izražena kroz sve stavke pod tačkom 2, koja iznosi do 40% ocjene.

Procijenjena vrijednost javnog poziva iznosi 45.000 KM bez PDV-a.

Rok za dostavljanje ponude je 02. novembar 2021.g. do 14.00 časova. Ponude se dostavljaju na adresu: Transparency International u BiH, Gajeva 2, 78000 Banja Luka. Ponude dostaviti u zapečaćenoj omotnici, u kojoj su razdvojene tehnička i finansijska ponuda, sa naznačenim nazivom i kontaktima ponuđača i naznakom: „PONUDA ZA PRUŽANJE USLUGE – KREIRANJE I SPROVOĐENJE ANTIKORUPCIJSKE KAMPANJE“.

Otvaranje javnih ponuda obaviće se 02. novembra 2021.g. u 14:15. Zapisnik sa otvaranja ponuda će svim ponuđačima koji su podnijeli ponudu biti dostavljen isti dan.

Dodatne informacije se mogu dobiti na adresi Gajeva 2, Banja Luka, telefonom na broj 051 224 520 ili e-mail-om na adresu [email protected].

TI BiH zadržava pravo da otkaže proces nabavke usluga, u bilo koje vrijeme prije dodjeljivanja ugovora, a pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima.

Izjava ponuđača_Kampanja 18.10.2021.

JAVNI POZIV_KAMPANJA 18.10.2021.

 

(Visited 84 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments