JAVNI POZIV – prijava projekta i aktivnosti u okviru implementacije politike prema mladima

25 apr
Rok prijave 09.05.2024

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ( „Službene novine FBiH“ broj: 49/06, 51/09), Zakona o zaštiti pripradnika nacionalnih manjina ( „Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 12/03 i 76/05) Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 32/10), Zakona o mladim Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:36/10), člana 15. Statuta Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 01/24), člana 9. i 14. Odluke o organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Novi Grad Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 6/17), Strategije razvoja Općine Novi Grad Sarajevo 2021-2027.godine («Službene novine Kantona Sarajevo», broj:26/22), Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2024. godinu (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 01/24), tekući transfer – projekti i aktivnosti u okviru implementacije politike prema mladima, nacionalnim manjinama i ravnopravnosti spolova – ekonomski kod 614300/GAA15/, a na prijedlog Službe za obrazovanje, kulturu i sport Općina Novi Grad Sarajevo objavljuje:

JAVNI POZIV

A/. Predmet javnog poziva je prijava projekata za odabir korisnika sredstva obezbjeđenih Budžetom Općine Novi Grad Sarajevo za 2024.godinu /ekonomski kod 614300/GAA15/ u ukupnom iznosu 40.000,00 KM, projekti i aktivnosti u okviru implementacije politike prema mladima, nacionalnim manjinama i ravnopravnosti spolova, kako sljedi:

1. PROJEKTI ZA MLADE:
(1) Finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja i drugih nosioca rada sa mladima iz nevladinog sektora, aktivnosti i programi na unapređenju položaja mladih, jačanja omladinskog aktivizma i organizovanja, interesa i potreba mladih na području općine Novi Grad Sarajevo.
1.1. USLOVI ZA PRIJAVU:
a) da je udruženje osnovano i registrovano kod nadležnih institucija u BiH,
b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,
c) da se plan i program projekta odnosi na oblasti iz stava (1) javnog poziva,
d) projektni prijedlozi koji su namijenjeni mladim od 15 do 30 godina starosti sa područja općine Novi Grad Sarajevo,
e) da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Novi Grad Sarajevo,
f) sveukupni ciljevi projekta i ciljne skupine,
g) ispunili obavezu podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku odobrenih finansijskih sredstva / službena provjera/
1.2. KRITERIJI ZA VREDNOVAJE:
h) relevantnost, kvalitet i usklađenost projekta sa oblastima navednim u stavu (1) javnog poziva,
i) dosadašnje iskustvo na implementaciji projekata za ciljne skupine iz stava (1) javnog poziva,
j) broj korisnika uključenih na realizaciji projekta,
k) procenat učešća na realizaciji projekta,
l) budžet usklađen sa javnim pozivom,
m) saradnja sa drugim nivoima vlast.

1.3. DODATNI KRITERIJI ZA VREDNOVAJE:
n) udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja Općine Novi Grad Sarajevo.
1.4. IZNOS SREDSTAVA:
Sredstva za sufinansiranje i finansiranje projekata dodjeljivat će se u maksimalnom iznosu do 4.000,00 KM na ime troškova koji se odnose na direktne troškove nastale realizacijom projekta.

1.5. DOKUMENTACIJA :
a) projektni prijedlog,
b) da je udruženje osnovano i registrovano kod nadležnih institucija u BiH,
dokaz: ovjerena kopija rješenje o registraciji ili orginal ili ovjerena kopija izvoda iz registra udruženja ne stariji od 90 dana,
c) da se plan i program projekta odnosi na oblasti iz stava (1) javnog poziva,
dokaz: projektni prijedlog,
d) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine
dokaz: original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu ovlaštene osobe ne starije od 6 mjeseci,
e) da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Novi Grad Sarajevo
dokaz: Izvještaj o radu za 2023.g. i Program rada za 2024.g,
f) dosadašnje iskustvo na implementaciji projekata za ciljne skupine iz stava (1) javnog poziva
dokaz: preporuke, potvrde, izvještaji o relizaciji i dr.,
g) broj članova udruženja u životnoj dobu od 15-30 godina,
dokaz: potvrda,
h) da nema neizmirenih poreskih obaveza,
dokaz: uvjerenje poreske uprave ne starije od 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija,
i) završni finansijski izvještaj za 2023. godinu,
dokaz: bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i certificiranog računovođe, ovjerena kopija ,
j) uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene (orginal ili ovjerena kopija), ako nema zaposlenih priložiti izjavu ovlaštenog predstavnika, ovjerenu kod nadležnog organa,
k) uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacijskom broju ( ovjerena kopija);
l) CV članova koji će biti angažovani na realizaciji projekta,
m) projektni troškovi /budžet projekta,
n) udruženje upisano u spisak omladinskih udruženja Općine Novi Grad Sarajevo (službena provjera).
2. PROJEKTI USMJERENI KA UNAPREĐENJU POLOŽAJA PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA:
(2) Finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja pripadnika nacionalnih manjina, drugih nosioca rada sa nacionalnim manjinama iz nevladinog sektora, aktivnosti i programi ka unapređenju položaja pripadnika nacionalnih manjina, zaštita kulturnih, vjerskih, obrazovnih, socijalnih, ekonomskih prava i identiteta.
2.1. USLOVI ZA PRIJAVU:
a) da je udruženje osnovano i registrovano kod nadležnih institucija u BiH,
b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,
c) da se plan i program projekta odnosi na oblasti iz stava (2) javnog poziva,
d) da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Novi Grad Sarajevo,
e) sveukupni ciljevi projekta i ciljne skupine,
f) ispunili obavezu podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku odobrenih finansijskih sredstva / službena provjera/,
2.2. KRITERIJI ZA VREDNOVAJE:
g) relevantnost, kvalitet i usklađenost projekta sa oblastima navednim u stavu (2) javnog poziva,
h) dosadašnje iskustvo na implementaciji projekata za ciljne skupine iz stava (2) javnog poziva,
i) broj korisnika uključenih na realizaciji projekta,
j) procenat učešća na realizaciji projekta,
k) budžet usklađen sa javnim pozivom,
l) saradnja sa drugim nivoima vlast.

2.3. DODATNI KRITERIJI ZA VREDNOVAJE:
m) udruženje upisano u registar udruženja nacionalnih manjina Općine Novi Grad Sarajevo.

2.4. IZNOS SREDSTAVA:
Sredstva za sufinansiranje i finansiranje projekata dodjeljivat će se u maksimalnom iznosu do 4.000,00KM na ime troškova koji se odnose na direktne troškove nastale realizacijom projekta.
2.5. DOKUMENTACIJA :
a) projektni prijedlog,
b) da je udruženje osnovano i registrovano kod nadležnih institucija u BiH,
dokaz: ovjerena kopija rješenje o registraciji ili orginal ili ovjerena kopija izvoda iz registra udruženja ne stariji od 90 dana,
c) da se plan i program projekta odnosi na oblasti iz stava (2) javnog poziva,
dokaz: projektni prijedlog,
d) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine
dokaz: original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu ovlaštene osobe ne starije od 6 mjeseci,
e) da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Novi Grad Sarajevo
dokaz: Izvještaj o radu za 2023.g. i Program rada za 2024.g,
f) dosadašnje iskustvo na implementaciji projekata za ciljne skupine iz stava (2) javnog poziva
dokaz: preporuke, potvrde, izvještaji o relizaciji i dr.,
g) broj članova udruženja,
dokaz: potvrda,
h) da nema neizmirenih poreskih obaveza,
dokaz: uvjerenje poreske uprave ne starije od 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija,
i) završni finansijski izvještaj za 2023. godinu,
dokaz: bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i certificiranog računovođe, ovjerena kopija ;
j) uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene (orginal ili ovjerena kopija), ako nema zaposlenih priložiti izjavu ovlaštenog predstavnika, ovjerenu kod nadležnog organa,
k) uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacijskom broju ( ovjerena kopija),
l) CV članova koji će biti angažovani na realizaciji projekta,
m) projektni troškovi /budžet projekta,
n) udruženje upisano u registar udruženja nacionalnih manjina na području općine Novi Grad Sarajevo(službena provjera).

3. PROJEKTI U OBLASTI RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA:
(3) Finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti udruženja/fondacija na jačanju aktivizma i organizovanja u oblasti ravnopravnosti spolova, obrazovanja, zapošljavanja, kulture te izrade studija i analiza.
3.1. USLOVI ZA PRIJAVU:
a) da je udruženje osnovano i registrovano kod nadležnih institucija u BiH,
b) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine,
c) da se plan i program projekta odnosi na oblasti iz stava (3) javnog poziva,
d) da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Novi Grad Sarajevo,
e) sveukupni ciljevi projekta i ciljne skupine,
f) ispunili obavezu podnošenja izvještaja o namjenskom utrošku odobrenih finansijskih sredstva / službena provjera/,

3.2. KRITERIJI ZA VREDNOVAJE:
g) relevantnost, kvalitet i usklađenost projekta sa oblastima navednim u stavu (3) javnog poziva,
h) dosadašnje iskustvo na implementaciji projekata za ciljne skupine iz stava (3) javnog poziva,
i) broj korisnika uključenih na realizaciji projekta,
j) procenat učešća na realizaciji projekta,
k) budžet usklađen sa javnim pozivom,
l) saradnja sa drugim nivoima vlast.
3.3. IZNOS SREDSTAVA:
Sredstva za sufinansiranje i finansiranje projekata dodjeljivat će se u maksimalnom iznosu do 4.000,00KM na ime troškova koji se odnose na direktne troškove nastale realizacijom projekta.
3.4. DOKUMENTACIJA :
a) projektni prijedlog,
b) da je udruženje osnovano i registrovano kod nadležnih institucija u BiH,
dokaz: ovjerena kopija rješenje o registraciji ili orginal ili ovjerena kopija izvoda iz registra udruženja ne stariji od 90 dana,
c) da se plan i program projekta odnosi na oblasti iz stava (3) javnog poziva,
dokaz: projektni prijedlog,
d) da su vođeni od strane državljana Bosne i Hercegovine
dokaz: original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu ovlaštene osobe ne starije od 6 mjeseci,
e) da svoje aktivnosti razvijaju na području općine Novi Grad Sarajevo
dokaz: Izvještaj o radu za 2023.g. i Program rada za 2024.g,
f) dosadašnje iskustvo na implementaciji projekata za ciljne skupine iz stava (3) javnog poziva
dokaz: preporuke, potvrde, izvještaji o relizaciji i dr.,
g) broj registriranih članova udruženja,
dokaz: potvrda,
h) da nema neizmirenih poreskih obaveza,
dokaz: uvjerenje poreske uprave ne starije od 3 mjeseca – original ili ovjerena kopija,
i) završni finansijski izvještaj za 2023. godinu,
dokaz: bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i certificiranog računovođe, ovjerena kopija ;
j) uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene (orginal ili ovjerena kopija), ako nema zaposlenih priložiti izjavu ovlaštenog predstavnika, ovjerenu kod nadležnog organa,
k) uvjerenje o poreskoj registraciji – identifikacijskom broju (ovjerena kopija),
l) CV članova koji će biti angažovani na realizaciji projekta,
m) projektni troškovi /budžet projekta

B/. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA
Prijave projekata sa pratećom dokumentacijom mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva u sredstvima informisanja i web stranici, putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo, radnim danom od 8 do 18 sati i protokolu u Centru za komunalne usluge Dobrinja od 8 do 16 sati ili poštom na adresu: Općina Novi Grad Sarajevo, Služba za obrazovanje, kulturu i sport, Bulevar Meše Selimovića br. 97, sa naznakom za: Javni poziv za projekte i aktivnosti u okviru implementacije politike prema mladima, nacionalnim manjinama i ravnopravnosti spolova.
Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se razmatrati. Dokumenti moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj kopiji.

C/. IZBOR PROJEKTA
Ocjenu i odabir projekata izvršit će komisija za odabir projekata koju će imenovati Općinski načelnik. Komisija će vrednovati projektne prijedloge u skladu sa uslovima i kriterijama javnog poziva. Nakon donošenja Odluke o raspodjeli sredstava sa aplikantima se zaključuju ugovori. Sve informacije i obavještenja u vezi ovog javnog poziva će biti objavljeni putem web stranice Općine Novi Grad Sarajevo.
Sve dodatne informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti u Službi za obrazovanje, kulturu i sport putem kontakt telefona: 033/291 325.

(Visited 52 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments