JAVNI POZIV – Prekini lanac korupcije: “Zaštitimo rijeke!” 

20 jan

Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH”, u sklopu projekta Prekini lanac korupcije: “Zaštitimo rijeke!” Ugovor br. ACFC 43/23,  koji finansira USAiD,  a implementiraju Centri Civilnih Inicijativa (CCI), objavljuje Javni poziv za:

-izradu analize Nacrta Zakona o vodama  FBiH, a koji je u  Nacrtu još od 2017. godine, sa:

A. stručnog aspekta (1 izvršilac)    i

B. pravnog aspekta (1 izvršilac).

A. STRUČNI DIO ANALIZE

I. Specifikacije analize:

a). Stučni dio analize se mora sastojati od sljedećeg:

Prvi I. dio analize: kratak opis primjera izmjenjenih članova u Nacrtu Zakona o vodama FBiH u odnosu na aktuelni Zakon o vodama FBiH (“Službene novine FBiH”, br. 70/06) što se tiče mogućnosti adekvatnije zaštite voda i vodnih sistema.

Drugi II. dio analize: predložiti nove pristupe sa aspekta struke koji se tiču pragmatične zaštite voda i vodnih sistema u formi novih prijedloga članova zakona sa jasnim obrazloženjem i posebnim ostvrtom na spriječavanje izgradnje malih hidroelektrana (MHE). Minimalno pet (5) novih prijedloga izmjena Nacrta Zakona o vodama  FBiH.

Treći III. dio analize: navesti i diskutovati kroz par primjera dobre prakse u drugim državama u Evropskoj uniji odnos korištenja/upotrebe i adekvatnije zaštite voda.

Četvrti IV. dio analize: zaključci i preporuke unaprijeđenja zakonskog i administrativnog okvira za adekvatniju zaštitu voda i vodnih sistema sa uvrštavanjem i primjera dobre prakse u drugim državama.

b). Pravni dio analize mora imati;

– minimalno 10 stranica, maksimalno 20 stranica, 1.5 promjer linije razdvajanja;

– listu relevantnih referenci, uključujući primjere dobre prakse iz drugih država;

–  najviše dvije (2)  veće fotografije  (navesti ime autora ako se ne radi o orginalnoj fotografiji);

– APA sistem citiranja;

– izrađivač vrši lektorisanje i surađuje u objedinjavanju pravnog djela analize sa stučnim djelom analize.

c). Pravna analiza se mora pripremiti i dostaviti u roku od trideset (30) dana od dana potpisivanja Ugovora o djelu sa Udruženjem “Resursni Aarhus centar u BiH.”

d). Izrađivač je dužan i prezentovati svoj dio analize u trajanju od četrdesetpet (45) minuta na okruglom stolu a koji će organizovati Udruženje “Resursni Aarhus centar u BiH,” gdje je naknada za izlaganje objedinjena u toškove izrade analize.

II. Prijaviti se mogu:

1. Diplomirani pravnici sa najmanje tri (3) godine radnog iskustva u oblasti prava; gdje će prednost imati oni koji su stekli radno iskustvo u okolišnom sektoru, za izradu pravnog djela analize;

2. Diplomirani inžinjeri i drugi stučnjaci iz oblasti relevantne za zaštitu voda sa najmanje (3) godine radnog iskustva u struci, za izradu stručnog djela analize.

III. Prijave se dostavljaju  na e-mail adresu: [email protected] uz sljedeću dokumentaciju:

Pisana prijava sa jasno iskazanom novčanom ponudom i priloženim CV-om.

IV. Rok prijave

Krajnji rok prijave je 10 (deset) dana od dana objave ovog Javnog poziva.

V. Etički kodeks

Sve osobe koje se prijavljuju na ovaj Javni poziv  pozivaju  se da se upoznaju sa Etičkim kodeksom Udruženja,  a koje je Udruženje dužno implementirati tokom odabira kandidata i tokom izrade analize.

http://www.mreza-mira.net/

 

(Visited 31 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments