Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2

13 feb
Rok prijave 29.02.2024

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih
nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i
Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*1 i Srbija.
Općina Centar Sarajevo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine
da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS) koji su
navedeni u dokumentu Strategija razvoja Općine Centar Sarajevo za period 2021-2027. godina.

Pioritizirane su sljedeće tematske oblasti u okviru javnog poziva:

1. NEFORMALNO OBRAZOVANJE
1.1 Podrška projektima poboljšanja inkluzivnog predškolskog obrazovanja djece sa teškoćama u razvoju i
važnost rane intervencije;
1.2 Informisanje/educiranje roditelja djece romske nacionalnosti o obavezi i potrebi uključivanja djece u
predškolski/školski odgoj i obrazovanje;

2. KULTURA
2.1 Promocija kulture, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva na području općine Centar Sarajevo;
2.2 Međugeneracijska saradnja kroz raznolikost kulturnog sadržaja;
2.3 Projekti koji afirmišu i promovišu modernu umjetnost;

3. ZAŠTITA OKOLIŠA
3.1 Zaštita životne okoline i podizanje ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam;
3.2 Uključivanje djece i mladih u aktivnosti zaštite okoliša i sadnje gradskog zelenila;
3.3 Podizanje svijesti o zaštiti životinja;

4. SPORT
4.1 Projekti koji afirmišu rekreativni, amaterski sport i nove sportske discipline;
4.2 Implementacija sportskih tehnika u rehabilitaciji osoba (djece i odraslih) sa invaliditetom i psihosocijalnim
smetnjama;                                                                                                                                      4.3 Projekti koji doprinose uključivanju svih kategorija stanovništva u sportsko-društvenu sferu života, s ciljem
jačanja sportskog duha kao značajnog aspekta u razvoju zdravog načina života;
4.4 Projekti koji afirmišu zaboravljene igre djetinjstva;

5. MLADI
5.1 Projekti koji podižu svijest o prednostima i nedostacima društvenih mreža kao i njihov uticaj na mlade i
prevencija cyber nasilja među mladima i djecom;
5.2 Projekti koji educiraju stanovništvo o prevenciji bolesti ovisnosti, igrama na sreću (kladionice) i slično;
5.3 Podrška projektima koji doprinose unapređenju položaja mladih – kroz organizovanje
obuka/treninga/radionica u cilju promocije volonterizma, društveno korisnog rada, timskog rada, značaja
socijalne i ekonomske inkluzije;
5.4 Projekti koji educiraju mlade o sigurnost prometa i prevenciji prometnih nezgoda;
5.5 Projekti koji doprinose podršci djeci i mladima u riziku od neželjenog ponašanja, kao i unapređenje mentalnog
zdravlja djece i mladih;
5.6 Podrška projektima koji doprinose razvoju vještina i ekonomskom osnaživanju mladih;
5.7 Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva djece i mladih sa invaliditetom;
5.8 Projekti koji doprinose poticanju kulturnog i kreativnog stvaralaštva mladih;
5.9 Projekti koji doprinose povećanju tehnološke i informatičke pismenosti mladih

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja
ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Općina Centar Sarajevo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od šest (6) do osam (8) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu april 2024. – novembar 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na web stranici općine: www.centar.ba. Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Centar Sarajevo također se može preuzeti od 01. februara 2024. godine do 29. februara 2024. godine, sa zvanične web stranice Općine Centar Sarajevo (www.centar.ba) ili lično preuzimanjem u USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 05. februara 2024.

 

 

(Visited 66 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments