Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u RS za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma

13 avg
Rok prijave 07.09.2020

Na osnovu člana II tačka 2.1. Memoranduma o razumijevanju, zaklјučenog između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske (IRBRS), broj: 02-529-1/16 od 16.06.2016. godine i broj: 02-529-3/16 od 16.08.2018. godine, te tačke IV Odluke Vlade Republike Srpske o načinu i postupku finansiranja projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2020/2021. godini, „Službeni glasnik Republike Srpske,“ broj 76/20, IRBRS raspisuje

JAVNI POZIV

jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2020/2021

IRBRS raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam).

Projektni prijedlozi moraju biti identifikovani kao lokalni razvojni prioriteti, a njihova realizacija predviđena strategijom razvoja, odnosno strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave, te se, u skladu sa važećim strateškim dokumentima Republike Srpske, odnositi na jednu od slјedećih oblasti (prioritetne oblasti finansiranja):

Pobolјšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa Strategijom razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2017-2021. godine, strateški cilј 3: „Obezbijediti dostupnost i kvalitet javnih usluga svim građanima“ (Prioritetna oblast 1);

Povećanje obima, produktivnosti i stepena tržišnosti i finalizacije polјoprivredne proizvodnje, u skladu sa Strategijom razvoja polјoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2016-2020. godine, strateški cilј 1: „Povećanje obima i produktivnosti polјoprivredne proizvodnje i obezbjeđenje stabilnosti dohotka polјoprivrednih proizvođača,“ specifični cilј 1.2 „Povećanje produktivnosti polјoprivredne proizvodnje,“ mjera 1.2.1 „Podrška transferu informacija i znanja u polјoprivredi u funkciji unapređenja tehničko-tehnološkog nivoa i poslovnih rezultata,“ te strateški cilј 3. „Povećanje stepena tržišnosti i finalizacije polјoprivrednih proizvoda,“ specifični cilј 3.2 „Podrška jačanju tržišnih lanaca i tržišne infrastrukture,“ mjera 3.2.5 „Podrška revitalizaciji stočnih i zelenih pijaca“ i specifični cilј 3.4 „Nove investicije u izgradnju prerađivačkih kapaciteta u ruralnom području,“ mjera 3.4.1 „Investicije u male prerađivačke kapacitete“ (Prioritetna oblast 2).

Podnosioci projektnih prijedloga

Projektne prijedloge mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća ili javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave (aplikanti).

Sa područja jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti podnesena najviše dva (2) projektna prijedloga za finansiranje sredstvima Finansijskog mehanizma, po jedan iz svake od utvrđenih prioritetnih oblasti finansiranja, od strane kvalifikovanog aplikanta (jedinica lokalne samouprave ili javno preduzeće ili javna ustanova). U slučaju podnošenja dvije prijave za bespovratna sredstva Finansijskog mehanizma sa područja jedne jedinice lokalne samouprave, finansiranje može biti odobreno samo za jednu i to bolјe rangiranu projektnu prijavu.

Vrijednost projekta

Finansijski doprinos Finansijskog mehanizma po pojedinačno podnesenom projektu ne može biti viši od 100.000 KM. Aplikant je dužan obezbijediti sredstva sufinansiranja realizacije projektnih aktivnosti, isklјučivo u novcu, u iznosu od minimalno 25% ukupne vrijednosti projekta.

Priprema i podnošenje projektnih prijedloga

Podnosioci projektnih prijedloga pripremaju svoje aplikacije u skladu sa Metodološkim smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga, koje su dostupne na internet stranici IRBRS: www.irbrs.org.

Prilikom podnošenja projektnih prijedloga, aplikanti se moraju koristiti propisanim obrascem projektnog prijedloga i pripadajućim prilozima (Aplikacioni paket), koji se dostavlјaju u jednom (1) originalnom primjerku, u A4 formatu (uvezano) i u elektronskom formatu, na CD-u ili USB-u. Aplikacioni paket dostupan je na internet stranici IRBRS: www.irbrs.org.

Rok za dostavlјanje projektnih prijedloga je 07.09.2020. godine do 15 časova.

Projektni prijedlozi se dostavlјaju u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili na protokol IRBRS, uz obavezno navođenje punog naziva i adrese aplikanta, te naznaku: „Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2020/2021 – Prioritetna oblast 1/2.“ – Ne otvarati prije krajnjeg roka za dostavlјanje projektnih prijedloga –, na slјedeću adresu:

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d.

Fond za razvoj i zapošlјavanje Republike Srpske

Vidovdanska 2

78 000 Banja Luka

Evaluacija i odabir projektnih prijedloga

Evaluacija i odabir projektnih prijedloga vršiće se prema kriterijumima i proceduri koji su utvrđeni Smjernicama.

Dodatne informacije za podnosioce projektnih prijedloga

Dodatne informacije vezano za Javni poziv i pojašnjenja Metodoloških smjernica mogu se dobiti slanjem upita na e-mail: [email protected], najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga. Sva relevantna pitanja i odgovori biće objavlјeni na internet stranici IRBRS.

(Visited 44 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments