Javni oglas za prijem radnika na određeno vrijeme u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH

2 jul
Rok prijave 03.07.2024

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
Inspektor za nadzor prometa na veliko – Inspektorat u Banjaluci-( redni broj 79 u Sistematizaciji)-1 izvršilac u Mostaru

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17, u daljem tekstu: Zakon o radu), Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, broj 01-07-340-1/10 od 21.01.2010. godine i Odluke o potrebi prijema zaposlenika u radni odnos, broj 10-34.1-3494/24 od 05.06.2024. godine, te na osnovu saglasnosti Agencije za državnu službu BiH broj : 05-34-2-626-1/ od 13.06.2024. godine,  Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH raspisuje:

J A V N I   O G L A S

ZA PRIJEM RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

Naziv radnog mjesta: – Inspektor za nadzor prometa na veliko – Inspektorat u Banjaluci-      ( redni broj 79 u Sistematizaciji)-1 izvršilac u Mostaru 

I. Za prijem u radni odnos potrebno je dostaviti, pored biografije (CV-a), i dokaze o  ispunjavanju sljedećih opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu:

-da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje rodnim listom (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

-da je državljanin Bosne i Hercegovine, što se dokazuje uvjerenjem (original ili ovjerena kopija) ne starijim od šest mjeseci;

-da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno sa umišljajem u skladu sa krivičnim zakonima u BiH, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca;

-da se ne nalazi pod optužbom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine), što se dokazuje Izjavom lica (datom pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću), ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijim od tri mjeseca;

– Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca) prije početka rada, koje dokazuje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

II. Posebni uslovi:

Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili medicinskog smjera o traženoj stručnoj spremi, najmanje  tri (3) godine radnog iskustva,  položen poseban stručni ispit za farmaceutskog inspektora, aktivno poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru  i dokaz o položenom stručnom  upravnom ispitu.

Napomena: ukoliko  izabrani kandidat nema dokaz o položenom  posebnom stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora i stručni upravni ispit, dužan je iste položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

III. Potrebni dokumenti:

–          Ovjerene kopije:

–          uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa,

–          univerzitetska diploma ( nostrifikovana ) ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine;

–          dodatak diplomi za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja,izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova nije izdavala dodatak dipolomi, niti za jednog diplomca,kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca,

–          uvjerenje o položenom posebnom stručnom ispitu za farmaceutskog inspektora,

–          uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, odnosno javnom ispitu;

–          potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva,nakon stečene VSS;

–          dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika,

–          dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru

IV. Opis poslova: Vrši najsloženije poslove vezane za nadzor nad sprovođenjem zakona i drugih propisa u oblasti prometa na veliko lijekova i medicinskih sredstava; utvrđuje sistem kvaliteta u skladu sa dobrom distributivnom, transportnom i skladišnom praksom, nadzire oglašavanje lijekova, nalaže, odnosno preduzima mjere u skladu sa Zakonom o lijekovima i medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine, pokreće odgovarajuće prekršajne i druge postupke pred nadležnim sudovima.

Priprema odluke za izdavanje dozvola, odbijanje, suspenziju ili zabranu rada u oblasti prometa na veliko, priprema sistemsko izdavanje certifikata o ,,GDP”, vrši poslove u pripremi i obrađivanju podataka i dokumenata po utvrđenoj metodologiji za izradu godišnjih i drugih izvještaja  i informacija iz dijela inspekcijskog nadzora, ostvaruje saradnju sa Sektorima Agencije, učestvuje na sastancima sa zainteresovanim licima, obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni .

Odgovara nadređenima  za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada, zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme, do povratka državne službenice sa porodiljskog odsustva.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objave na službenoj internet stranici Agencije za lijekove i medicinska sredstva.

Napomena: Odluku o načinu provjere znanja i ocjenjivanju kandidata donosi Komisija za izbor kandidata.

Sve tražene dokumente treba dostaviti  putem pošte preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH ,

Ul. Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka,

sa naznakom: „Javni konkurs za prijem radnika na određeno vrijeme“-ne otvaraj.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

ads.gov.ba

(Visited 93 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments