Javni oglas za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе Bosne i Hercegovine

10 nov
Rok prijave 18.11.2021

Krajnji rok za prijave:19.11.2021.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1/01 Pripravnik – sa završenim Ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen), odnosno  završen prvi ciklus dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac;

1/02 Pripravnik – sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen), odnosno završen prvi ciklus dodiplomskog studija Pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac.

Na osnovu čl. 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 50/08, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika broj 01-34-1-209-1/21 od  01.11.2021. godine, predsjednik Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе Bosne i Hercegovine

I Pripravnici

1/01 Pripravnik – sa završenim Ekonomskim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen), odnosno  završen prvi ciklus dodiplomskog studija Ekonomskog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac;

1/02 Pripravnik – sa završenim Pravnim fakultetom, visoka stručna sprema (VII stepen), odnosno završen prvi ciklus dodiplomskog studija Pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova – 1 (jedan) izvršilac.

Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva potrebnog za polaganje stručnog upravnog ispita.

Mjesto rada: Sarajevo.

II Uslovi za prijem

1. Opšti uslovi

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava slijedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, a to su:
– da ima navršenih 18 godina života;
– da je državlјanin Bosne i Hercegovine;
– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišlјajem u skladu sa krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
– da nije obuhvaćen odredbom člana IX stav (1) Ustava Bosne i Hercegovine;
– da je fizički i psihički sposoban za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

2. Posebni uslovi

Pored opštih uslova, kandidat mora ispunjavati slijedeće posebne uslove:

– 1/01 završen Ekonomski fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu završen prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova;
– 1/02 završen Pravni fakultet, visoka stručna sprema (VII stepen), a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu završen prvi ciklus dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova;
– da nema ostvaren radni staž u trajanju od jedne (1) godine dana ili više u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
– poznavanje rada na računaru;
– poznavanje engleskog jezika.

III Trajanje radnog odnosa

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatima zasniva se na period od jedne (1) godine.

IV Potrebni dokumenti

Kandidati su dužni uz prijavu sa kratkom biografijom svojeručno potpisanom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti ovjerene kopije slijedećih dokumenata:

1. diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);
2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);
3. izjava ovjerena kod nadležnog općinskog organa po mjestu prebivališta da nije obuhvaćen odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine (ne stariju od 3 mjeseca);
4. dokaz da nema ostvaren radni staž od jedne (1) godine ili više nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (naslovna strana kao i stranice s podacima o radnom stažu) ili potvrdom/uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili potvrdom – uvjerenjem Fonda/Zavoda za PIO/MIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji zaposlenih;
5. dokaz o poznavanju rada na računaru što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom za rad na računaru ili ovjerenom kopijom iz indeksa;
6. dokaz o poznavanju engleskog jezika što se dokazuje potvrdom ili uvjerenjem škola ili drugih institucija koje se bave obukom stranih jezika ili ovjerenom kopijom iz indeksa.

Izabrani kandidat dužan je prije potpisivanja Ugovora o radu, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), jer u suprotnom neće doći do potpisivanja Ugovora o radu, odnosno kandidat se skida sa liste uspješnih kandidata.

V Procedura izbora

Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene, podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine, sprovodi komisija za izbor pripravnika.

Prijava sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, predaje se najkasnije do 19.11.2021. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

Konkurencijsko vijeće Bosne i Hercegovine
“Javni oglas za prijem pripravnika – NE OTVARAJ“ 
Ul. Dubrovačka br. 6 
71 000  Sarajevo

Neblagovremene, neuredne i nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje. Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, neće se uzimati u razmatranje.

(Visited 89 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments