Javni oglas za prijem pripravnika u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

28 jul
Rok prijave 04.08.2022

Datum objave: 27.07.2022.

Krajnji rok za prijave:04.08.2022.

Radno mjesto za koje je raspisan oglas:
1. Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom – jedan (1) izvršilac

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05,102/09 i 9/15), te Odluke o pokretanju procedure prijema pripravnika visoke stručne spreme u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj 20-07-34-2-1421-1/22 od 19.07.2022. godine, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Direkciju za koordinaciju policijskih tijela

Bosne i Hercegovine

Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom……………………jedan (1) izvršilac.

Opis poslova: Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

Mjesto rada: Sjedište Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, ul. Aleja Bosne Srebrene bb, Sarajevo.

Opšti uslovi koje kandidat za pripravnika treba da ispunjava:

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

– da ima navršenih 18 godina života,

– da je državljanin Bosne i Hercegovine,

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

– da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog zanimanja.

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju imati završen ekonomski fakultet.

Isključenje za prijem u radni odnos kao pripravnika

Kandidati ne smiju imati ostvaren radni staž i iskustvo od jedne godine i više nakon diplomiranja.

Uz prijavu za javni oglas za prijem pripravnika kandidati su obavezni dostaviti:

– Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);

– Izjava da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starija od tri mjeseca,

– Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji – original ili ovjerena fotokopija);

– Dokaz da nema ostvaren radni staž i radno iskustvo od jedne (1) godine i više nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje: ovjerenom kopijom radne knjižice ne starijom od 15 dana, sa stranicama koje sadrže relevantne podatke: ime i prezime i druge lične podatke, te podatke o završenoj školskoj i stručnoj spremi, zaposlenju i evidentiranom radnom stažu) ili Potvrdom/Uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili Uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u matičnoj evidenciji zaposlenih PIO/MIO (ne starije od 15 dana);

Procedura izbora:

Postupak izbora kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

Napomena:

Prije zaključivanja ugovora o obavljanju pripravničkog staža, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca), u suprotnom neće doći do potpisivanja ugovora, odnosno,  kandidat se skida  sa  liste uspješnih kandidata.

Dostavljanje prijava: 

Prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te traženom dokumentacijom dostaviti najkasnije u roku od osam dana od objave Javnog oglasa u dnevnim novinama, putem pošte preporučeno na adresu:

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem pripravnika“

ul. Aleja Bosne Srebrene bb,

71000 Sarajevo

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

(Visited 215 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments