Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

1 apr
Rok prijave 20.04.2021

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Direktor Ureda za zakonodavstvo

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po zaključku Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS 

za popunjavanje radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika u 

Uredu za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

1/01 Direktor Ureda za zakonodavstvo

Opis poslova i radnih zadataka: Direktor rukovodi Uredom i odgovoran je za obavljanje poslova i zadataka koji su zakonom i drugim propisom utvrđeni kao zadaci Ureda; odgovoran je za rukovođenje Uredom, racionalno i zakonito korišćenje finansijskih i materijalnih resursa Ureda; podnosi Vijeću ministara godišnji izvještaj o aktivnostima Ureda i plan aktivnosti koji se utvrđuje za svaku narednu godinu; daje pravna mišljenja o najsloženijim pitanjima koja se postavljaju iz nadležnosti Ureda; raspoređuje zadatke prema sektorima, kao i neposredno na državne službenike i ostale zaposlene u Uredu; odlučuje u skladu sa zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine o pravima, obavezama i odgovornostima državnih službenika i zaposlenika iz radnog odnosa, te potpisuje sve akte iz nadležnosti Ureda. Direktor za svoj rad neposredno odgovara Vijeću ministara.

Posebni uslovi: VSS – završen pravni fakultet VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje Bolonjskog sistema studiranja vrednovano sa najmanje 240 ECTS bodova; najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim poslovima; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik – sekretar sa posebnim zadatkom.

Pripadajuća osnovna neto plata: 2.621,05 KM

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za sve kandidate:

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor

Više informacija ads.gov.ba

(Visited 155 times, 2 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments