Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

25 dec
Rok prijave 21.01.2020

Krajnji rok za prijave: 21.01.2020.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za informatiku

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Sekretarijata Predsjedništva Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika

u Sekretarijatu Predsjedništva Bosne i Hercegovine

1/01 Stručni savjetnik za informatiku

SLUŽBA ZA OPŠTE POSLOVE

1/01 Stručni savjetnik za informatiku

Opis poslova i radnih zadataka: Stručni savjetnik za informatiku obavlja poslove održavanja i razvoja IKT sistema u PBiH, poslove osiguranja korisničkih kredencijala u skladu s Pravilnikom o korištenju IKT sistema, poslove nadgledanja i održavanja rada Cisco mrežne opreme (koja između ostalog uključuje višeslojnu sigurnosnu strukturu, VPN vezu, WiFi infrastrukturu i udaljeni pristup ograničenog broja korisnika IKT sistemu) i serverske opreme (bazirane na kompleksnom sistemu sa serverima, storage, backup i drugim hardverskim komponentama) vodeći računa o redovnoj nadogradnji, sigurnosti i predupređenju potencijalnih kvarova i/ili dostizanju maksimalnih raspoloživih kapaciteta, poslove nadgledanja i održavanja rada opreme za digitalno audio snimanje sjednica i opreme za videokonferenciju, poslove nadgledanja i održavanja rada i druge opreme (koja je pridružena IKT opremi kao što su klima jedinice u server sobi, UPS jedinice, rack ormari za pasivnu mrežnu infrastrukturu i slično), poslove nadgledanja sistemskih zapisa i održavanja rada sistemskog softvera, poslovi redovnog nadgledanja i tehničkog održavanja rada aplikacijskog softvera uključujući sistem za elektronsko upravljanje dokumentima (u daljem tekstu DMS sistem) baziranog na .NET tehnologijama koji se koristi u PBiH, poslovi obuke svih nivoa korisnika u radu sa DMS sistemom prilagođenim za elektronsko kancelarijsko poslovanje u PBiH, poslove analize poslovnih procesa, poslove predlaganja, kreiranja i testiranja novih radnih procesa u DMS sistemu u skladu s potrebama korisnika, redovno koordinira i sarađuje s drugim institucijama s kojima je IKT sistem PBiH integrisan, koordinira potrebnim poslovima IKT kompanija s kojima PBiH ima sklopljene ugovore o održavanju i pružanju IKT usluga vezanih za IKT sistem u PBiH, koordinira s institucijom koja je zadužena za Microsoft licenciranje softvera u PBiH, planira i predlaže poboljšanja u radu IKT sistema u PBiH u skladu s korisničkim potrebama, poslove održavanja i planiranja potreba za korisničkom opremom, poslove korisničke podrške, te obavlja i druge poslove koje odredi šef Službe. Stručni savjetnik za svoj rad odgovoran je šefu Službe.

Posebni uslovi: VSS, tehnički fakultet – smjer informatika ili drugi fakultet informatičkog smjera; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1298,64 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

(Visited 333 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments