Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

7 jan
Rok prijave 13.01.2022

Datum objave: 05.01.2022.

Krajnji rok za prijave:13.01.2022.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik – mentor

Na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine  (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnog mjesta državnog službenika u

Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

1/01 Stručni saradnik – mentor

SEKTOR ZA OBUKU

Odsjek za provođenje stručne obuke i obuke za nivo I i II

1/01   Stručni saradnik – mentor

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove voditelja/mentora za pojedine grupe (klase/vodove) polaznika školovanja i stručnog usavršavanja tokom trajanja obuke; angažuje se i pomaže drugim predavačima tokom provođenja redovne i posebne obuke; neposredno se angažuje u postupku prijema, upisa i smještaja grupe polaznika kojima će biti u ulozi mentora; osigurava odgovarajuće dokumente polaznika koji su izvor podataka za matičnu knjigu i centralnu evidenciju polaznika; vodi odgovarajući dnevnik tokom obuke na osnovu kojeg se izdaju diplome/certifikati; neposredno sudjeluje u izrađivanju diploma i certifikata za klasu i vodi promociju povodom završetka obuke; odgovoran je za poštivanje kućnog reda i propisanih pravila discipline tokom boravka i nastave; podnosi izvještaj nakon završetka obuke o svim aspektima iste (struktura polaznika, uspjeh, disciplina i drugo); po potrebi sudjeluje u realizaciji nastave u okviru osnovne i stručne obuke; ostvaruje saradnju unutar Agencije u skladu sa planovima rada i zadacima dobijenim od neposrednog rukovodioca; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a koji se tiču uspjeha u savladavanju teoretske i praktične nastave tokom sudjelovanja na obuci, te poštivanja pravila školske discipline i drugih pravila Agencije u vezi sa boravkom tokom školovanja.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 180 ECTS bodova, fakultet društvenog smjera; najmanje jedna godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog ili njemačkog ili drugog stranog jezika i rada na računaru.

Status: državni službenik – stručni saradnik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,94 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Mostar.

ads.gov.ba

(Visited 291 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments