Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

27 apr
Rok prijave 16.05.2022

Krajnji rok za prijave:16.05.2022.

Radna mjesta za koja je raspisan oglas:
1/01 Šef sektora
1/02 Viši stručni saradnik za finansijske poslove

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na zahtjev Sekretarijata Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u

Sekretarijatu Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine

1/01 Šef sektora

1/02 Viši stručni saradnik za finansijske poslove

SEKTOR ZA FINANSIJSKE I OPŠTE POSLOVE

1/01 Šef sektora

Opis poslova i radnih zadataka: Šef sektora rukovodi radom sektora i odgovoran je za zakonito, stručno i blagovremeno obavljanje poslova iz djelokruga sektora, te za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih sektoru; učestvuje u radu stručnog kolegijuma generalnog sekretara Sekretarijata i po njegovom ovlaštenju prisustvuje i prati rad sjednica Centralne izborne komisije BiH; dostavlja prijedloge pravila, procedura, instrukcija, informacija, izvještaja, statističkih analiza i pojedinačnih akata koje pripremaju odsjeci sektora; raspoređuje poslove na odsjeke sektora uz konsultacije sa šefovima odsjeka; zajedno sa šefovima odsjeka, priprema pravila, procedure, instrukcije, informacije, izvještaje, statističke analize i pojedinačne akte iz nadležnosti sektora; priprema prijedlog budžeta Centralne izborne komisije BIH, kontroliše ispravnost finansijske i druge dokumentacije; organizuje rad sektora u pogledu planiranja poslova i brine o stručnom i blagovremenom izvršavanju poslova iz člana 10. ovog pravilnika; koordinira rad sa sektorima i službom; ostvaruje saradnju s tijelima i institucijama države, nadležnim organima entiteta i Brčko distrikta BiH; sarađuje s Ministarstvom finansija i trezora BiH u vezi sa svim pitanjima koja se odnose na pripremu budžeta i njegovo izvršavanje; izvještava Centralnu izbornu komisiju BiH i generalnog sekretara Sekretarijata o radu sektora; obavlja i druge poslove koje mu odredi Centralna izborna komisija BiH i generalni sekretar Sekretarijata i za svoj rad odgovoran je Centralnoj izbornoj komisiji BiH i generalnom sekretaru Sekretarijata.

Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, završen pravni ili ekonomski fakultet odnosno pravni ili ekonomski fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS; položen stručni upravni ili javni ispit; najmanje pet godina radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik- pomoćnik direktora

Pripadajuća osnovna neto plata: 1688,70 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

Odsjek za finansijske poslove

1/02 Viši stručni saradnik za finansijske poslove 

Opis poslova i radnih zadataka: Viši stručni saradnik za finansijske poslove učestvuje u izradi budžeta Centralne izborne komisije BiH i Dokumenta okvirnog budžeta; učestvuje u izradi završnog računa i periodičnih finansijskih izvještaja; kontroliše materijalnu i formalnu ispravnost dokumentacije iz oblasti finansijskog poslovanja Centralne izborne komisije BiH uz pripremu likvidne dokumentacije; vrši obračun plate i naknade i vodi pomoćne knjige – knjigu ulaznih faktura uz pripremu naloga za plaćanje, izdaje uvjerenja i potvrde na osnovu službene evidencije; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef odsjeka i za svoj rad odgovoran je šefu odsjeka za materijalno-finansijske poslove.

Posebni uslovi: VII stepen stručne spreme, završen ekonomski fakultet odnosno ekonomski fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 240 ECTS; položen stručni upravni ili javni ispit; najmanje dvije godine radnog iskustva u struci; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik- viši stručni saradnik

Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,98 KM.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Sarajevo.

Napomene za kandidate:

–       Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16, 21/17 i 28/21). Više informacija o konkursnim procedurama dostupno je na www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Vrste konkursnih procedura“.

–       Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–       Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–       Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Priprema dokumentacije:

Skreće se pažnja kandidatima da su potrebnu dokumentaciju na oglas dužni dostaviti u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, a posebno da obrate pažnju na izmijenjene i dopunjene odredbe navedenog Pravilnika, te da prilagode dokumentaciju, kako dokaze o radnom iskustvu, tako i preostale dokaze tražene tekstom oglasa.

S tim u vezi, kandidati se upućuju na pojašnjenje – tekst na službenoj internet stranici www.ads.gov.ba, u dijelu „Zapošljavanje/Napomena za kandidate/Stop greškama u prijavama!“, te posebno odredbe Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, koje definišu dokumentaciju: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; važeće uvjerenje o državljanstvu; uvjerenje o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu; dokaz o traženom radnom iskustvu; dokaz o traženom nivou znanja stranog jezika; dokaz o traženom nivou znanja rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijave.

Potrebni dokumenti: 

I Ovjerene kopije: 

–       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine); Kandidati su obavezni dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), bez obzira na uslove oglasa, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–       dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–       uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti iskustva;

–       dokaz o traženom nivou znanja na računaru;

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba unutar svakog konkursa pojedinačno, u rubrici „dokumenti“. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od općih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do uručenja rješenja o postavlјenju, odnosno preuzimanja dužnosti.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja pismenom dijelu stručnog ispita će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Sva tražena dokumenta treba dostaviti najkasnije do  16.05.2022. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

 „Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Sekretarijatu Centralne izborne komisije BiH“ 

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

(Visited 244 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments