Javni natječaj Općine Tomislavgrad za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2018/19. godini

17 jan
Rok prijave 20.01.2019

Na temelju članka 62. Statuta općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 2/99, 2/00 i 6/05 ) i članka 16. Odluke o studentskim stipendijama Općine Tomislavgrad (“Službeni glasnik općine Tomislavgrad”, broj 12/11), Načelnik općine Tomislavgrad, r a s p i s u je

JAVNI NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima sa područja Općine Tomislavgrad
u akademskoj 2018./2019.


Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija Općine Tomislavgrad redovitim studentima

Studenti se prijavljuju na natječaj za dodjelu stipendija za jednu od četiri kategorije stipendija:

kategorija 1 – Stipendije za učenike generacije srednje škole iz prethodne godine ako su upisali redovit studij………… 2 stipendije
kategorija 2 – stipendije za studente koji su prvi put upisali prvu godinu studija – brucoši……………. 13 stipendija
kategorija 3 – stipendije za studente deficitarnih zanimanja……………… 3 stipendije
kategorija 4 – stipendije za redovite studente druge i viših godina studija………………. 10 stipendija.
Stipendije se dodjeljuju za akademsku 2018./2019. godinu i isplaćivat će se u devet jednakih mjesečnih rata, počevši od 01.10.2018.godine.

Visina mjesečne stipendije iznosi 150,00 KM.

II

Slijedeći studiji smatraju se u deficitarnim zanimanjima u akademskoj 2018/2019. godini:

studij matematike,
studij fizike,
studij veterine.
III

Pravo prijave na natječaj za dodjelu stipendije Općine Tomislavgrad imaju redoviti studenti dodiplomskog i diplomskog studija koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

da su državljani Bosne i Hercegovine
da imaju prebivalište na području općine Tomislavgrad
da su u statusu redovitog studenta
da nisu u statusu apsolventa
da nisu ponavljali godinu studija
da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit,
da nisu stariji od 26 godina,
da nisu studenti privatnih studija.
Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata iz istog kućanstva.

IV

Posebni uvjeti – kriteriji koje kandidati trebaju ispunjavati po kategorijama:

Kategorija 1:

da su kandidati odlukom Nastavničkog vijeća srednje škole službeno proglašeni učenikom generacije za prethodnu školsku godinu,
Kategorija 2:

da su studenti postigli prosječnu ocjenu u srednjoj školi najmanje 4,00
da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,
Kategorija 3:

Da studiraju zanimanje koje je utvrđeno kao deficitarno zanimanje
Da su studenti koji upisuje studij deficitarnog zanimanja postigli prosječnu ocjenu u srednjoj školi najmanje 4,00
Da su studenti postigli prosječnu ocjenu u dosadašnjem studiranju najmanje 2,6 odnosno 6,8
da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH,
Kategorija 4:

Da su studenti postigli prosječnu ocjenu u dosadašnjem studiranju najmanje:
– na fakultetima tehničkih i medicinskih znanost 2,6 odnosno 6,8
– na ostalim fakultetima 2,8 odnosno 7,
– da prosječna primanja – prihod po članu obitelji ne prelaze ½ prosječne plaće u Federaciji BiH

V

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija su:

uspjeh u učenju
socijalno- ekonomski status
godina studija
VI

Uz popunjen obrazac – prijava na natječaj kandidati trebaju dostaviti slijedeće dokumente zavisno od kategorije za koju se natječe (fotokopije trebaju biti ovjerene):

Za redovite studente iz kategorije 1

Uvjerenje o državljanstvu BiH;
Potvrda o prebivalištu na području općine Tomislavgrad;
Uvjerenje o statusu redovitog studenta u 2018/2019;
Ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
Dokaz o izboru učenika generacije.
Za redovite studente iz kategorije 2, 3 i 4

Uvjerenje o državljanstvu BiH;
Potvrda o prebivalištu na području općine Tomislavgrad, ne starije od 6 mjeseci (PBA-3 Obrazac);
Potvrda da je kandidat prvi put upisao odgovarajuću godinu studija u statusu redovitog studenta (s obaveznom naznakom ciklusa studija i semestra);
Fotokopija indeksa;
Ovjerenu izjavu da ne primaju stipendiju od drugog davatelja ili studentski kredit;
Dokaz o uspjehu u učenju:
– Uvjerenje visokoškolske ustanove o svim položenim ispitima tokom studija sa izvedenom prosječnom ocjenom, te podatkom da student do sada nije ponavljao nijednu godinu studija – za studente druge i viših godina,
– odnosno uvjerenje srednje škole o prosjeku ocjena u toku srednjoškolskog obrazovanja ili fotokopije svjedodžbi I-IV razreda srednje škole – za studente prve godine studija.
Izjava o zajedničkom kućanstvu – Kućna lista;
Dokaze o statusnim povlasticama:
– dokaz o invalidnosti roditelja ili kandidata ,
– uvjerenje Centra za socijalni rad Tomislavgrad da je student iz obitelji korisnika stalne socijalne pomoći,
– uvjerenje o statusu djeteta bez roditelja (izvadak iz matične knjige umrlih),
Dokaze o socijalnom statusu – obiteljski standard:
– uvjerenje ili druga isprava o prosječnoj plaći u posljednja tri mjeseca za sve uposlene članove obiteljskog domaćinstva;
– za sve članove obiteljskog domaćinstva korisnike osobne ili obiteljske mirovine, ovjerena fotokopija posljednjeg odreska mirovine,
– za sve članove obiteljskog domaćinstva uvjerenje da su redovni učenici, studenti ili se nalaze na evidenciji Službe za zapošljavanje,
– potvrdu nadležnog tijela MIO da ne ostvaruju pravo na mirovinu, za članove obiteljskog domaćinstva koji su neuposleni, a nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje,
– dokaz o drugim prihodima obiteljskog domaćinstva.
VII

Studenti kandidati u kategoriji 1. učenik generacije Gimnazije Marka Marulića Tomislavgrad i učenik generacije Srednje strukovne škole Tomislavgrad koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, bez bodovanja ulaze na rang listu i dodjeljuje im se stipendija.

VIII

Prijava na natječaj podnosi se na posebnom obrascu.

Kandidat je dužan uz prijavu na natječaj priložiti dokumente kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta i kriterija predviđenih odlukom o studentskim stipendijama.
Kandidat podnositelj prijave dužan je naznačiti za koju se kategoriju natječe.

IX

Povjerenstvo na temelju kriterija utvrđuje spisak stipendista koju oglašava na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad..
Svaki sudionik u natječaju može u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata natječaja podnijeti prigovor o dodjeli stipendija načelniku općine.

X

O dodjeljivanju stipendije zaključuje se Ugovor o stipendiji kojim se pobliže uređuju međusobna prava i obveze davatelja i korisnika stipendije.
Ugovor o stipendiji zaključuju načelnik i student.

XI

Rok za podnošenje prijava je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog natječaja na oglasnoj ploči Općine Tomislavgrad i web stranici Općine Tomislavgrad: www.tomislavgrad.gov.ba.

Prijave na natječaj s priloženom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti, osobno u Šalter sali općine Tomislavgrad ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića br.108, Povjerenstvo za utvrđivanje liste za dodjelu stipendija, uz naznaku “Prijava na natječaj – ne otvarati”.

Nepravodobne i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi natječaja mogu se dobiti u zgradi Općine Tomislavgrad – Služba za društvene djelatnosti i opću upravu (soba br.35).

(Visited 54 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Hocu.ba praksa