Javni konkurs za prijem pripravnika u radni odnos

21 mar
Rok prijave 24.03.2021

person walking holding brown leather bag

Krajnji rok za prijave: 24.03.2021.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1. Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan s najmanje 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac

2. Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova – dva (2) izvršioca.

Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15) i Odluke o potrebi prijema pripravnika u radni odnos broj: 01-34-2-698/21 od 11.03.2021. godine, Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine raspisuje


JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u radni odnos u 
Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine

1.      Pripravnik sa završenim pravnim fakultetom ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan s najmanje 240 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac
2.      Pripravnik sa završenim ekonomskim fakultetom ili lice sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija ekonomskog fakulteta koji je vrednovan s najmanje 180 ECTS bodova – dva (2) izvršioca.
Opis poslova: pripravnik će obavljati poslove u cilju osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog upravnog, odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:
I. Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opće uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina, ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini i da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stava 1. Ustava Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

Više informacija  na linku.

(Visited 820 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments