Caritas zapošljava: Socijalni radnik (mobilizator) za poljoprivredne aktivnosti

11 mar
Rok prijave 19.03.2021

Kategorija: konsultantski ugovor

Kapacitet: 40 sati sedmično, 100%

Lokacija: Sarajevo, Bosna i Hercegovina (sa čestim putovanjima unutar zemlje)

Trajanje: 3 mjeseca

Potrebno iskustvo: minimalno 3 godine

1.   Kontekst i pozadina

Caritas Švicarske (CaCH) podržava poljoprivredni sektor u Bosni i Hercegovini (BIH) od 2003. Trenutni projekat, Stvaranje prihoda i radnih mjesta u poljoprivrednom sektoru u BIH (IGAS) počeo je u aprilu 2016. i završava u decembru 2021. Cilj projekta je osiguranje održivih sredstava za život kroz poboljšan pristup visoko kvalitetnim poljoprivrednim inputima, profesionalnim tehničkim savjetima i finansiranju kroz grantove i mikrokredite sa fer uslovima. Dodatno, projekat promoviše poljoprivredu u BIH kao održiv i ozbiljan izvor prihoda za ranjive grupe, kao što su mladi ili žene nosioci porodice. Komponente projekta koje se odnose na treninge su od posebne važnosti. Veoma je važno imati na umu, da naše glavne ciljne grupe obično žive u udaljenim, ruralnim dijelovima BIH gdje je pristup socijalnim uslugama često ograničen, a preovladavajući nivo obrazovanosti je često ispod nacionalnog prosjeka, što često rezultira smanjenim mogućnostima za razvoj ili održavanje prihoda domaćinstva. Poljoprivredni savjeti i treninzi koji se pružaju kroz poljoprivredne aktivnosti, obično ne pokrivaju niti jedan aspekt socijalne mobilizacije. Vrhunski agronomi koji pružaju stručne treninge kroz projektne aktivnosti nisu profesionalni socijalni radnici koji mogu doprinjeti socijalnoj mobilizaciji.

  • Svrha konsultantskog angažmana

Obraćanje posebne pažnje na pomenute socijalno ugrožene grupe je od velike važnosti za CaCH. Stoga je predviđeno da se ove grupe osnaže i da se omogući pristup svim raspoloživim resursima koji poljoprivredu čine značajnim izvorom solidnih prihoda za domaćinstva. Kada se radi sa socijalno ugroženim grupama, često manje pouzdanim grupama stanovništva, osiguranje inputa za poljoprivredu i pružanje tehničkih savjeta često nisu dovoljni da bi njihov uspjeh bio održiv. Potrebno je obezbijediti drugačiji pritup sa snažnijim angažmanom koji se odnosi na socijalnu mobilizaciju. Socijalni radnik (Mobilizator) će uzeti gore navedeno u razmatranje i CaCH-u omogućiti bolji kontakt sa ljudima koji su u stvarnoj potrebi. Socijalni radnik (Mobilizator) će blisko sarađivati sa relevantnim predstavnicima općinske administracije, lokalnim biroima rada i centrima za socijalni rad. Zajednički cilj je identifikovati socijalno isključene kategorije i/ili dugoročno nezaposlene osobe koje još nisu razmišljale da učestvuju u poljoprivrednim aktivnostima, a koji se realiziraju kroz IGAS projekat i da ih mobilizira na način da stimuliše i održava njihov interes za stvaranje prihoda kroz bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

3.   Glavni zadaci konsultanta

Da blisko sarađujući sa članovima IGAS tima, i sa općinskom administracijom utvrdi oblike dodatne podrške koja bi mogla biti obezbjeđena u svrhu mobilizacije i uključenja socijalno isključenih osoba i/ili dugoročno nezaposlenih osoba kroz poljoprivredne aktivnosti;

Povezuje se i angažuje općinsku administraciju, lokalne biroe za zapošljavanje i centre za socijalni rad u cilju identifikacije potencijalnih učesnika i korisnika IGAS poljoprivrednih aktivnosti;

Predlaže modele podrške i načine mobilizacije koji se mogu primjeniti za socijalno ugrožene grupe i/ili dugoročno nezaposlene osobe u cilju uključenja u stvaranje prihoda (uključujući proces selekcije krajnjih korisnika) i usaglašava sa CaCH projektnim timom potrebne izmjene i odobrenja modela podrške;

Surađuje sa relevantnim lokalnim donosiocima odluka1, prezentuje modele socijalne mobilizacije i načine pristupa ranjivim grupama, a koji su predhodno usaglašeni sa CaCH projektnim timom, usaglašava mišljenja i dogovara proaktivno učešće lokalnih donosioca odluka;

Provodi individualne posjete domaćinstvima iz ciljne grupe2 sa svrhom procjene potencijalnih korisnika i razgovara o mogućnosti učestovanja u projektnim aktivnostima;

  1. npr. općinska administracija, lokalni biroi rada, centri za socijalni rad ili udruženja civilnog društva koja rade u ovome sektoru
  • socijalno isključene grupe i/ili dugoročno nezaposlene osobe koje još nisu odlučile da učestvuju u IGAS poljoprivrednim aktivnostima


Provodi seriju radionica (sastanaka) sa predstavnicima predhodno posjećenih domaćinstava u cilju detaljnije info sesije i dalje mobilizacije, a u svrhu učešća u aktivnostima. Ovi događaji mogu biti podržani i od strane drugih relevantnih predstavnika (vidi napomenu 1);

Razgovara i upoznaje se sa modelima podrške za ciljne grupe zajedno sa CaCH projektnim timom i drugim relevantnim donosiocima odluka;

Uključuje se u finalni process selekcije ciljanih grupa koje će eventualno biti podržane. Ovaj proces provodi zajedno sa članovima CaCH projektnog tima i drugim relevantnim donosiocima odluka;

Prati i razvija proces implementacije u bliskoj saradnji sa članovima CaCH projektnog tima i drugim relevantnim donosiocima odluka sa posebnim fokusom na ciljane grupe i održava njihov interes za uključenost u aktivnosti (organizujući česte individualne posjete domaćinstvima);

Redovno izvještava CaCH projektni tim koristeći predhodno definisan obrazac za izvještavanje o napredku i/ili o problemima vezanim za napore koji se odnose na proces socijalne mobilizacije, a koji su u vezi sa projektnim aktivnostima;

Kreira finalni izvještaj o provedenim aktivnostima, uključujući ocjenu svakog pojedinačnog korisnika, a koji je bio dio posebnog procesa socijalne mobilizacije, uključujući preporuke za buduće, slične aktivnosti.

4.   Obaveze konsultanta

Razviti set kriterija za odabir specifičnih ciljanih grupa;

Razviti model podrške i pristup za socijalnu mobilizaciju za specifične ciljane grupe;

Prezentacija modela podrkše i pristupa socijalne mobilizacije lokalnim donosiocima odluka;

Redovni kratki izvještaji o provedenim pojedinačnim posjetama domaćinstvima iz ciljanih grupa;

Serija radionica u formi sastanaka sa ciljanim grupama;

Redovan izvještaj o napretku, a koji se odnosi na napore koje socijalna mobilizacija iziskuje;

Finalni izvještaj o provedenim aktivnostima, sa ocjenom svakog pojedinačnog korisnika uključujući i preporuke.

5.   Potrebne kvalifikacije

Diploma iz socijologije, socijalnog rada, razvojnih studija ili drugo relevantno obrazovanje;

Minimalno 3 godine radnog iskustva kao socijalni radnik u lokalnoj zajednici, mobilizaciji, lokalnom razvoju i treninzima u zajednici;

Iskustvo u organizovanju, vođenju i facilitiranju sastanaka, dijaloga, treninga i događaja koji se odnose na mobilizaciju u zajednici;

Znanje i vještine u korištenju računara i MS Office softwera;

Predhodno iskustvo u obrazovanju odraslih će se smatrati kao prednost;

Iskustvo u radu za nevladinim sektorom i organizacijama civilnog društva kroz participirajući pristup; Poznavanje službenih jezika u BIH;

Poznavanje engleskog jezika će se smatrati prednošću.

  • Trajanje angažmana

Angažman je predviđen na tri mjeseca, od aprila do juna 2021. Konsultant će raditi u skladu sa CaCH regulacijama radnog vremena (5 radnih dana ili 40 sati sedmično).

7.   Ostali uslovi

Radni zadatak (ToR) će biti integralni dio ugovora, a koji će se zaključiti između konsultanta i CaCH. Konsultant će koristit svoj vlastiti ured, resurse, materijale i računar za obavljanje radnih zadataka. Konsultant je odgovoran za svoje vlastito zdravstveno osiguranaje i sigurnost uz obavezu poštivanja CaCH internnih pravila i regulacija. Transport za terenske posjete će obezbjediti CaCH. Za sve nesuglasice i eventualne sporove je nadležan sud u Lucernu, Švicarska.

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoje prijave do 19.03.2021. Motivaciono pismo i CV dostaviti na adresu: [email protected]

Kontaktirat će se samo kandidati koji uđu u uži izbor.

(Visited 166 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments