UNSA: Studentska razmjena u Valladolidu, Španija

25 jan
Rok prijave 15.03.2020

 

UKRATKO O KONKURSU:
U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

Institucija: Univerzitet u Valladolidu
Država: Španija
Erasmus kod: E VALLADO01
Period boravka: zimski semestar akademske 2020/2021. godine
Rok za prijavu: 15.03.2020. godine
Način prijave: putem online platforme univerziteta
Ko se može prijaviti: studenti, nastavno i nenastavno osoblje UNSA
Ponuđene studijske oblasti: https://uvamobplus.uva.es/publico/courses
Iznos stipendije: studenti 850 €, osoblje 160 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti, nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima i osoblju drugih univerziteta.

Studenti mogu biti:

bachelor (studenti prve godine ne mogu se prijaviti)
master
doktoranti

Studenti koji su već jednom koristili Erasmus+ mobilnost u okviru istog ciklusa studija se mogu ponovo prijaviti (s dostavljenim dokazom o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata) s tim da će se prednost prilikom odabira dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put. Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

Nastavno osoblje se prijavljuje za opciju teaching koja podrazumjeva održavanje nastave, a koja može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Nastavnici moraju predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima. Moguće je imati i kombinaciju 4+4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa kolegama i prezentiranja mogućnosti daljnje saradnje). Ovu opciju je potrebno prethodno dogovoriti sa kolegama sa partnerskog univerziteta.

Nenastavno osoblje (administracija) se prijavljuje za opciju training. Ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Može biti u obliku treninga u inostranstvu kao što je Sedmica obuke osoblja (staff training week). Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Preferirani su oni kandidati koji će aktivno učestvovati u prezentiranju i/ili održavanju radionice. Za ovu opciju se može prijaviti i akademsko osoblje ukoliko je aktivno uključen u tematsku oblast koju ova opcija nudi (npr. prodekan za međunarodnu saradnju ukoliko je riječ o staff week-u na temu mobilnosti studenata i osoblja) no prednost se uvijek daje nenastavnom osoblju.

Važna napomena: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti, odnosno osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju, odnosno ugovorom o mobilnosti. Na datom linku ispod možete provjeriti ponuđene oblasti:

https://uvamobplus.uva.es/publico/courses

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se putem online platforme gdje otvarate svoj profil i postavljate tražene dokumente do zadatog roka trajanja konkursa. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima. U ovom slučaju ne prijavljujete se Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici osobe odgovorne za mobilnost.

STUDENTI

Nominacijsko pismo
ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-a pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat;
forma mora biti na memorandumu matične institucije;
nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
prilikom prijave, kompletiran dokument postavljate na online platforimi u rubriku certificate of enrollement.

Izjava o prethodnoj mobilnosti
ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
prilikom unošenja u online platformu “spojite” je sa nominacijskim pismom

Prepis ocjena
preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije;
studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD);
dokument treba prevesti na engleski jezik te dostaviti originalnu i prevedenu verziju;
nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.

Ugovor o učenju
ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom;
na datim linkovima sa predmetima (ponuđene studijske oblasti) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution);
tabele koje dalje slijede u dokumentu (during and after mobility) ne ispunjavate;
dokument treba biti potpisan od strane studenta i prodekana.

Sken pasoša

Biografija (CV)
mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije

Dokaz o poznavanju stranog jezika
zavisno od toga na kojem jeziku ćete pratiti nastavu, dostavljate i dokaz o poznavanju tog jezika;
minimalan nivo poznavanja stranog jezika je B1, a mnogi univerziteti traže i B2;
ukoliko nije posebno naglašeno konkursom da se traži određeni certifikat, možete dostaviti jednu od sljedećih opcija sa naglašenim traženim nivoom jezika;
međunarodno priznati certifikati (za engleski TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, APTIS, za španski DELE, za njemački GOETHE, za francuski DELF, za italijanski CILS, itd);
diplome certificirane škole za strane jezike iz BiH (izdata na stranom jeziku)
potvrda potpisana od strane profesora stranog jezika sa vaše matične institucije da ste slušali/položili traženi strani jezik u nivou B1 ili više;

Pored ovih dokumenata, potrebno je pripremiti i:

Motivacijsko pismo
ne duže od dvije stranice A4 teksta, formata 12
na engleskom jeziku

Pismo preporuke
od akademskog profesora upoznat sa akademskim dostignućima kandidata
Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendiju u istom ili prethodnom ciklusu studija, a prijavljuju se ponovo (u skladu sa Erasmus+ pravilima gdje svaki student ima mogućnost dva puta koristiti mobilnost) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (u vidu potvrdu da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu – prepis ocjena u kojem se jasno vide priznati predmeti ili potpisan od strane prodekana „after mobility“ dio iz ugovora o učenju).

 

OSOBLJE

Nominacijsko pismo
ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
forma mora biti na memorandumu matične institucije;
nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni

Izjava o prethodnoj mobilnosti
ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat

Ugovor o mobilnosti

Teaching
Nastavno osoblje preuzima elektronsku formu koju popunjava u skladu sa dogovorom sa univerzitetom na koji namjerava ići;

Training
Nenastavno osoblje preuzima elektronsku formu koju popunjava u skladu sa dogovorom sa univerzitetom na koji namjerava ići.

Biografija (CV)

Pozivno pismo
ono treba da bude u formi pisma gdje vas vaš kolega, akademski profesor ili predstavnik odsjeka, odnosno kolege iz ureda pozivaju na mobilnost i navodi da će u slučaju potvrđene mobilnosti biti vaš domaćin.

 

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 22.01.2020. godine, a rok za prijavu je 15.03.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u zimskom semestru 2020/2021. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 4-5 mjeseci za studente, odnosno 7 dana za osoblje.

Dostupne su sljedeće stipendije:

Studenti: dvanaest (12)
Nastavno osoblje: jedna (1)
Nenastavno osoblje tri (3)
Napomena: ovaj broj stipendija se ne odnosi samo na univerzitet u Sarajevu, s obzirom da je još par univerziteta u BiH uključen u ovaj konkurs (Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru i Burch Univerzitet).

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

Studenti: 850 € (mjesečno)
Osoblje: 160 € (dnevnica)
Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Studenti koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju obezbijediti vizu prije odlaska na studij (vodite računa da ambasade nekih zemalja se ne nalaze u Bosni i Hercegovini). Viza sa osoblje nije potrebna s obzirom na kraći boravak. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno i za studente i za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

 

Više informacija potražite na linku: https://international.unsa.ba/

(Visited 206 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments