Јavni oglas za prijem volontera u Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine

23 jan
Rok prijave 01.02.2023

Радна мјеста за која је расписан оглас:
1.  Волонтер са завршеним Правним факултетом – висока стручна спрема (VII степен), или завршен  најмање први циклус школовања додипломског студија Правног факултета, који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова – (2 извршиоца),
2.  Волонтер са завршеним Факултетом политичких наука – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, или завршен други факултет – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, висока стручна спрема (VII степен)  или завршен најмање први циклус школовања додипломског студија Факултета политичких наука – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, или другог факултета – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова (2 извршиоца), и
3.  Волонтер са завршеним Економским факултетом – висока стручна спрема (VII степен)  или завршен најмање први циклус школовања додипломског студија Економског факултета – који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова (1 извршилац).Dokumenti

На основу члана 55. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22), а у вези са чланом 8. и 12а. Одлуке о условима и начину пријема приправника VII степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15), те у складу са Одлуком о потреби ангажовања волонтера VII степена стручне спреме у Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине број: 09/1-31-34-2-1354/23 од 13.01.2023. године, Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине расписује

ЈАВНИ ОГЛАС

за пријем волонтера у Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине

1.  Волонтер са завршеним Правним факултетом – висока стручна спрема (VII степен), или завршен  најмање први циклус школовања додипломског студија Правног факултета, који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова – (2 извршиоца),

2.  Волонтер са завршеним Факултетом политичких наука – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, или завршен други факултет – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, висока стручна спрема (VII степен)  или завршен најмање први циклус школовања додипломског студија Факултета политичких наука – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, или другог факултета – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова (2 извршиоца), и 

3.  Волонтер са завршеним Економским факултетом – висока стручна спрема (VII степен)  или завршен најмање први циклус школовања додипломског студија Економског факултета – који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова (1 извршилац).

Опис послова: Волонтер се прима на стручно оспособљавање за самосталан рад, без заснивања радног односа, на период од једне године.

Мјесто ангажовања: Волонтер ће бити ангажован у сједишту Министарства иностраних послова БиХ, у Сарајеву, улица Мусала бр. 2.

Општи и посебни услови:

Општи услови: 

На Јавни оглас се могу пријавити лица која испуњавају сљедеће опште услове утврђене чланом 10. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22):

– да има навршених 18 година живота;

– да је држављанин Босне и Херцеговине;

– да против њега није покренут кривични поступак за дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишлјајем у складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини;

– да није обухваћен одредбом члана IX. став (1) Устава Босне и Херцеговине;

– да је физички и психички способан за обављање волонтерског рада.

Посебни услови: Поред општих услова прописаних Законом о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22), волонтер мора испуњавати и сљедеће посебне  услове:

– Завршен Правни факултет, висока стручна спрема (VII степен), или завршен најмање  први циклус школовања додипломског студија Правног факултета, који је вреднован са 180 односно 240 ЕЦТС бодова (за позицију под редним бројем 1.),

– Завршен Факултет политичких наука – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, или завршен други факултет – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, висока стручна спрема (VII степен)  или завршен најмање први циклус школовања додипломског студија Факултета политичких наука – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, или другог факултета – смјер међународних односа и дипломатије или смјер међународних односа, који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова (за позицију под редним бројем 2.),

– Завршен Економски факултет, висока стручна спрема (VII степен) или завршен најмање први циклус школовања додипломског студија Економског факултета, који је вреднован са 180 или 240 ЕЦТС бодова (за позицију под редним бројем 3.),

– да нема остварен радни стаж годину дана или више у струци након дипломирања,

– активно познавање једног од дипломатских језика,

– познавање рада на рачунару.

Напомена за све кандидате:

– Јавни оглас се спроводи у складу са одредбама Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13, 93/17 и 59/22), и одредбама Одлуке о условима и начину пријема приправника VII степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 52/05, 102/09 и 9/15)

– За спровођење конкурсне процедуре по овом Јавном огласу формираће се једна (1) Комисија за избор

Потребни документи:

1. Кандидати су дужни доставити сљедећа документа у оригиналу или овјереној копији:

•  Извод из матичне књиге рођених

• Увјерење о држављанству, не старије од шест (6) мјесеци од дана издавања од стране   надлежног органа

• Универзитетска диплома или увјерење (потврда) о дипломирању (увјерење (потврда) о дипломирању не може бити старије од једне (1) године односно од рока потребног за издавање дипломе), а у случају да факултет није завршен у Босни и Херцеговини, страна диплома мора бити нострификована (доказ о нострификацији). Кандидати који су високо образовање стекли по болоњском систему образовања уз факултетску диплому дужни су доставити и додатак дипломи (изузетно, само у случају да високошколска установа додатак дипломи није уопште издавала, нити за једног дипломца, кандидат је дужан да уз овјерену фотокопију универзитетске дипломе достави потврду високошколске установе да додатак дипломи није уопште издат, нити за једног дипломца)

• Доказ да нема остварен радни стаж након стицања високе стручне спреме једну годину или више, што се доказује овјереном фотокопијом радне књижице (насловна страна као и странице с личним подацима и подацима о радном стажу)  или потврдом – увјерењем Завода за запошљавање ли потврдом ПИО/МИО да нису регистровани у матичној евиденцији;

• Увјерење/потврда/цертификат или друга исправа о активном знању траженог језика, најмање Б2 нивоа или еквивалента Б2 нивоа

•   Доказ о познавању рада на рачунару,

•   Увјерење да против кандидата није покренут кривични поступак за кривично дјело за које је предвиђена казна затвора три и више година или да му није изречена затворска казна за кривично дјело учињено с умишљајем у складу са кривичним законима у Босни и Херцеговини (не старије од три мјесеца),

• Изјава да није обухваћен одредбом члана IX. став (1) Устава Босне и Херцеговине,   овјерену од стране надлежног општинског (градског) органа управе у мјесту пребивалишта, не старију од три (3) мјесеца.

Овјерене копије докумената немају ограничен рок важења, под условом да ни документи чије су копије овјерене немају назначен (прецизиран) рок важења.

2. Пријава на Јавни оглас  

Кандидати су дужни доставити својеручно потписану пријаву на Јавни оглас, која ће обухватити сљедеће податке (име, презиме, адреса, општина становања, поштански број, контакт телефон, позицију за коју се пријављује и краћу биографију).

Додатни документи који се достављају накнадно:

Изабрани кандидати дужни су доставити увјерење о радној способности (љекарско увјерење) као доказ да су физички и психички способни за обављање послова наведеног занимања за које су се пријавили на дан почетка рада.

Изабрани кандидати, дужни су доставити писмену изјаву дату под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу и овјерену од стране надлежног општинског (градског) органа управе у мјесту пребивалишта (не старију од три дана) да у мјесту живљења не обављају самосталну професионалну дјелатност, односно немају занатску радњу или властиту фирму.

Поступак избора:

Поступак избора кандидата пријављених на оглас проводи Комисија за избор волонтера коју у складу са Одлуком о условима и начину пријема приправника VII степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 52/05, 102/09 и 9/15), именује руководилац институције.

Кандидати који испуњавају услове из Јавног огласа и који су благовремено поднијели уредну и комплетну пријаву на Јавни оглас подлијежу провјери знања коју у складу са Одлуком о условима и начину пријема приправника VII степена стручне спреме у радни однос у институције Босне и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 52/05, 102/09 и 9/15), проводи Комисија за избор.

О мјесту и датуму провјере кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Достављање пријава:

Пријаве на Јавни оглас са потребном документацијом могу се доставити у року од 15 дана од дана објављивања Јавног огласа путем поште препоручено на адресу:

Министарство иностраних послова Босне и Херцеговине

Ул. Мусала број 2, 71 000 Сарајево, 

са назнаком: „Јавни оглас за пријем волонтера“

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, као и копије тражене документације које нису овјерене или су овјерене након истека важности оригинала који се овјерава, те документи старији од рока утврђеног Јавним огласом неће се узимати у разматрање.

 

-ads.gov.ba

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments