Univerzitetu u Saarlandu: Otvoren konkurs za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu

13 sep
Rok prijave 15.10.2018

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa (bachelor, master i PhD), te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu (u svrhu predavanja). Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Saarlandu dostupne su studijske oblasti:

 • njemački jezik i književnost;
 • pravo.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 800,00/850,00 EUR,* (objašnjenje u napomenama);
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR;
 • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR;
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu u Saarlandu prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu. Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da prvo kontaktiraju Univerzitet u Saarlandu (kontakt podaci ispod). Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
Dokaz o poznavanju engleskog ili njemačkog jezika – minimalan nivo B2, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski/njemački jezik u traženom nivou;
Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;
Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili njemačkog jezika – certifikat škole za jezike kojim se dokazuje minimalno B1 nivo poznavanja ili potvrda sa fakulteta da se nastava izvodi na engleskom jeziku – DOSTAVLJATE NAKON ŠTO VAS OBAVIJESTE DA STE DOBITNICI STIPENDIJE.

AKADEMSKO OSOBLJE:

Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
Ugovor o mobilnosti za predavanje za akademsko osoblje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
Pozivno pismo – potrebno je dobiti pozivno pismo sa institucije “domaćina” koji će vam organizovati predavanje u skladu sa ugovorom o mobilnosti;
Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

NAPOMENA: prijavne dokumente šaljete putem emaila na [email protected]. Nije potrebno dostavljati isprintanu dokumentaciju.

ROK ZA PRIJAVU:
Rok za dostavljanje dokumentacije je do 15.10.2018. do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju tokom akademske 2018/2019. godine (od decembra 2018. godine) u dogovoru sa institucijom “domaćinom”;
 • dostupne su: za studente: tri (3) stipendije iz ugovora 2017-2019 (iznos 800,00 EUR)*, tri (3) stipendije iz ugovora 2018-2020 (iznos 850,00 EUR)*,
 • za akademsko osoblje: jedna (1) stipendija u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja).
 • * – kroz dosadašnje međuinstitucijske sporazume, Erasmus+ je imao određenu kvotu mjesečnog iznosa stipendija za studente, odnosno dnevnica za osoblje koji su za Njemačku iznosili 800/120 EUR. Od septembra 2018. godine, novim ugovorom su ti iznosi povećani te sada iznose 850/160 EUR. S obzirom da je ostalo neiskorištenih sredstava (3 stipendije iz ugovora 2017-2019) dio studentskih stipendija će biti isplaćen po straom iznosu, a dio po novom.
 • stipendija je dostupna za studente sva tri ciklusa studija Univerziteta u Sarajevu te za akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici) i administrativno osoblje u svrhu obuke;
 • Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila [email protected] – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente;
 • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu u Saarlandu: Dr Katja Klueh [email protected]

DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

Više informacija.

(Visited 186 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments