Univerzitet u Bolonji: Konkurs za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu

11 sep
Rok prijave 25.10.2018

U okviru ERASMUS+ programa raspisan je konkurs za studente i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu na Univerzitetu u Bolonji, Italija u ljetnom semestru akademske 2018/2019. godine.

APLIKANTI:
Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa (bachelor i master), te akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u svrhu predavanja. Studenti dodiplomskog studija moraju biti upisani u drugu godinu studija prilikom prijave.

STUDIJSKE OBLASTI:
Na Univerzitetu u Bolonji dostupne su sljedeće studijske oblasti: Education; Arts and Humanities; Social sciences, journalism and information; Business, administration and law; Natural sciences, mathematics and statistics; Information and Communication Technologies; Engineering, manufacturing and construction; Agriculture, forestry, fisheries and veterinary; Health and welfare (excluding Medicine programme at UNIBO); Services. Više informacija na web stranici.

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu 850,00 EUR;
 • akademsko osoblje: dnevnica u iznosu 160,00 EUR;
 • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR;
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Zainteresovani studenti i akademsko osoblje koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na [email protected] do naznačenog roka za prijavu (ispod). U emailu je potrebno dostaviti tražene i kompletne dokumente u .PDF formatu, jasno čitljivo. U predmetu emaila (subject) nasloviti: PRIJAVA ZA naziv univerziteta, navesti semestar i akademsku godinu za koji se prijavljujete, a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.

Akademsko osoblje treba da ostvari komunikaciju sa kolegama na Univerzitetu u Bolonji prilikom prijave kako bi dobili pozivno pismo kao jedno od potrebnih dokumenata za prijavu. Da bi se pronašli odgovarajuću osobu, kandidatima se savetuje da prvo kontaktiraju Univerzitet u Bolonji (kontakt podaci ispod). Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis kao i informacije o predloženom planu nastave. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, “domaćin” će vam poslati pozivno pismo.

Prednost imaju studenti i osoblje koji dosada nisu koristili stipendiju ili su sa organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

DOKUMENTACIJA:

STUDENTI:

Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
Ugovor o učenju – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisan od strane studenta i prodekana;
Dokaz o poznavanju engleskog ili italijanskog jezika – minimalan nivo B2, kao dokaz može poslužiti certifikat škole za strane jezike ili potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski/italijanskijezik u traženom nivou;
Prepis ocjena – ukoliko nije izdato u originalu na engleskom jeziku, potrebno je da prepis preveden na engleski jezik – sudski tumač;
Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu;

AKADEMSKO OSOBLJE:

Nominacijsko pismo – koristi se ova forma, obavezno treba biti na memorandumu (pod)organizacione jedinice, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
Ugovor o mobilnosti za predavanje – koristite ovaj formular, ispunite sa traženim podacima, aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici (možete se poslužiti sa datim linkovima za dodatne informacije), potpisan od strane vas i pro/dekana;
Životopis – koristite Europass format CV-a, na engleskom jeziku;
Pozivno pismo – potrebno je dobiti pozivno pismo sa institucije “domaćina” koji će vam organizovati predavanje u skladu sa ugovorom o mobilnosti;
Sken pasoša – voditi računa da pasoš vrijedi u toku prijave kao i u toku planiranog boravka na inostranom univerzitetu.

ROK ZA PRIJAVU:
Konkurs je otvoren 06.09.2018. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je do 25.10.2018. do 15:00 sati.

NAPOMENE: 

 • studentima je dostupna stipendija za jednosemestralnu mobilnost (ljetni semestar 2018/2019);
 • akademsko osoblje može koristiti stipendiju tokom akademske 2018/2019. godine (od decembra 2018. godine) u dogovoru sa institucijom “domaćinom”;
  dostupne su:
  – za studente: dvije (2) stipendije u trajanju 6 mjeseci,
  – za akademsko osoblje: dvije (2) stipendije u trajanju 7 dana (sa uključenim 2 dana putovanja).
 • stipendija je dostupna za bachelor i master studente Univerziteta u Sarajevu te za akademsko osoblje u svrhu predavanja (minimalno 8 radnih sati u jednoj sedmici);
  bachelori moraju imati minimalno prvu godinu završenu prilikom prijave;
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu na email [email protected];
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
  samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: ;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: ;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente;
 • kontakt osoba za više informacija na Univerzitetu u Bolonji: Federico Messersì, [email protected].

DODATNE INFORMACIJE:
Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: [email protected] ili telefona 033/565 116.

Detaljnije možete pročitati ovdje.

(Visited 123 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments