Traže se kadeti VIII klase Granične policije BiH

6 aug

Komisija za izbor kandidata – kadeta VIII klase Granične policije Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM KADETA GRANIČNE POLICIJE BOSNE I HERCEGOVINE

(Broj slobodnih radnih mjesta)

Granična policija Bosne i Hercegovine vrši prijem VIII klase kadeta – 70 kadeta, od kojih:

a) 50 (pedeset) kadeta sa najmanje završenim IV stepenom školske spreme za prvi nivo pristupanja u činu “policajac” i

b) 20 (dvadeset) kadeta sa najmanje završenim VI stepenom školske spreme za drugi nivo pristupanja u činu “mlađi inspektor”.

(Opšti i posebni uslovi za zapošljavanje)

Za zasnivanje radnog odnosa policijskog službenika, kandidat mora ispunjavati sljedeće:

Opšte uslove:

a) državljanstvo BiH;
b) životna dob između 18 i 35 godina života;
c) najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca, a najmanje VI stepen školske spreme za čin mlađeg inspektora;
d) zdravstvena, fizička i psihička sposobnost za rad (koja će se utvrditi u postupku selekcije od strane nadležne zdravstvene institucije)
e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u BiH kao rezultat disciplinske sankcije,
f) da protiv njega nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,
g) da se nije odbio pojaviti pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao osoba optužena od tog tribunala;

I posebne uslove:

– položen vozački ispit za vozača B kategorije,
– vještina plivanja (koja će se utvrditi u postupku selekcije),
– poznavanje jednog svjetskog jezika,
– poznavanje rada na računaru

Rok za predaju prijava na javni oglas je 30 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnoj štampi.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Dostavljena dokumentacija ne vraća se kandidatima. Kandidati ne treba da dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena oglasom.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments