Transparency International: Javni oglas za prijem asistenta projekta

14 apr
Rok prijave 19.04.2016

Udruženje za borbu protiv korupcije Transparency International u Bosni i Hercegovini raspisuje:

1. Asistent na projektu Centar za pružanje pravne pomoći u borbi protiv korupcije (jedan izvršilac u sjedištu Udruženja u Banjaluci)

OPIS POSLOVA:
Asistent na projektu će raditi na poslovima pružanja pravne pomoći pod nadzorom koordinatora projekta, a koji obuhvataju redovno izvještavanje o projektnim aktivnostima, organizaciju događaja, sastanke sa strankama, sastavljanje podnesaka, protokolisanje predmeta i poštanskih pošiljki, javljanje na besplatnu liniju za pružanje pravne pomoći i dr. Takođe, asistent na projektu će obavljati administrativne i druge poslove po nalogu izvršnog direktora Udruženja. Sa izabranim kandidatom će se zaključiti ugovor o probnom radu na period od tri mjeseca, sa mogućnošću produženja ugovora.

OPŠTI USLOVI:
– da je državljanin Bosne i Hercegovine
– da je stariji od 18 godina
– da se protiv njega ne vodi krivični postupak
– da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela

POSEBNI USLOVI:
– VSS – završen pravni fakultet (VII stepen ili prvi ciklus studija koji se vrednuje sa
najmanje 240 ECTS bodova),
– jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
– poželjno radno iskustvo u nevladinom sektoru,
– napredno poznavanje Microsoft Office paketa,
– odlično poznavanje engleskog jezika,
– odlične komunikacijske i organizacijske vještine,
– sposobnost rada u timu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
– ovjerena kopija lične karte
– izjava data pred nadležnim organom da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak i da nije osuđivan za izvršenje krivičnog djela
– ovjerena kopija diplome (nostrifikovanu diplomu, ukoliko fakultet nije završen u BiH),
– potvrdu ili uvjerenje kao dokaz o vrsti radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja (potvrda treba da sadrži vrstu stručne spreme predviđene za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta i opis poslova, preciziran period radnog angažovanja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva)

Oglas ostaje otvoren do 19.04.2016.g. Zainteresovani kandidati prijave sa biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu dostaviti (putem pošte ili direktno) na adresu: Gajeva 2, 78000 Banjaluka Udruženje zadržava pravo da na intervju pozove samo kandidate koji prođu u uži krug. Najviše rangirani kandidati će biti pozvani na razgovor najkasnije 14 dana od dana završetka konkursa.

Transparency International BiH zadržava sva prava prilikom odabira kandidata i nije obavezan dati komentar na pristigle prijave koje nisu zadovoljile kriterije konkursa. Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

(Visited 5 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin