Prijavi se za posao u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

15 dec
Rok prijave 04.01.2018

JAVNI OGLAS za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova na pozicijama: Pomoćnik direktora za administraciju i finansije i Pomoćnik direktora za planiranje i podršku obuke.

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU I FINANSIJE/Pomoćnik direktora za administraciju i finansije

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja najsloženije poslove rukovođenja osnovnom organizacionom jedinicom i neposredno odgovara za upravljanje i racionalno korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru; organizuje, objedinjuje i usmjerava rad Sektora; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na organizacione jedinice u sastavu Sektora; pruža šefovima Odsjeka potrebnu stručnu pomoć u radu i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, kao i druge poslove po nalogu direktora Agencije; neposredno odgovara direktoru Agencije, kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) – Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet ili Fakultet kriminalističkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera; najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili u struci, od čega najmanje tri godine rukovodećeg radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog ili njemačkog ili drugog stranog jezika i rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik

Mjesto rada: Mostar

Neto plata: 1.688,70 KM

SEKTOR ZA PLANIRANJE I PODRŠKU OBUKE/Pomoćnik direktora za planiranje i podršku obuke

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi radom Sektora; organizuje i prati izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Sektora; uspostavlja stalnu saradnju sa drugim policijskim agencijama u postupku utvrđivanja nastavnih planova i programa za osnovnu i specijalističku obuku pripadnika policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, uspostavlja stalnu saradnju sa relevantnim međunarodnim institucijama o organizacijama zainteresovanim za pružanje bilo kojeg vida podrške u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja za potrebe policijskih agencija; prati međunarodne standarde o ovoj oblasti i pokreće inicijativu za inovaciju nastavnih planova specijalističke obuke u skladu sa standardima i potrebama policijskih agencija; odgovoran je za pokretanje i realizaciju određenih naučno-istraživačkih projekata u cilju unaprjeđenja obrazovnog procesa za potrebe policijskih agencija; obavlja i druge poslove po nalogu direktora; koordinira rad u vezi sa poslovima vezanim za prihvat i smještaj polaznika; koordinira rad na vođenju matične knjige o polaznicima obuka; koordinira rad na uspostavi odgovarajućih aplikacijskih rješenja za centralnu bazu podataka o svim oblicima obuke koja se realizuju u Agenciji i o polaznicima obuke, izdanim diplomama i certifikatima; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i smjernicama direktora Agencije kome je odgovoran za svoj rad.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) – Pravni fakultet ili Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola unutrašnjih poslova ili drugi fakultet društvenog smjera; pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili u struci od čega najmanje tri godine rukovodećeg radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog ili njemačkog ili drugog stranog jezika i rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik.

Mjesto rada: Mostar.

Neto plata: 1.688,70 KM.

Napomene za sve kandidate:

– Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

– Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

– Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

– Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

– Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

Prijaviti se možete do 4.1.2017., a više informacija pronađi na linku.

(Visited 3 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments