Poziv za odabir projekata u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH”

25 aug
Rok prijave 15.09.2017

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata putem Fonda za lokalne inicijative je jedna od aktivnosti u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ (2015 – 2019), koji predstavlja zajednički projekat Vlade Švicarske i Vlade Švedske, a sprovodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Cilj projekta je povećanje demokratskog i direktnog učešća građana Bosne I Hercegovine u lokalnoj upravi, jačanje odgovornosti općinskih vlasti i poboljšanje infrastrukture i usluga na nivou mjesnih zajednica. U okviru Projektnog Fonda za loklane inicijative su predviđena sredstva koja su namjenjena za finansijsku podršku projektima predloženim od strane Organizacija civilnog društva, a koji su u skladu sa prioritetima definisanim na forumima građana u njihovim Mjesnim Zajdnicama- MZ u partnerskim Jedniciama Lokalne Samouprave – JLS .

Opšti cilj ovog Javnog poziva je podrška realizaciji prioriteta i inicijativa na lokanom nivou koji imaju za cilj da doprinesu izgradnji dinamičnih i socijalno inkluzivnih zajednica koje karakteriše volonterizam, aktivno uključivanje žena, inovativne ideje što će omogućiti bolji život za stanovnike u tim zajednicama a posebno za one koje su u stanju veće potrebe. U skladu sa tim, Javni poziv ima za cilj poticanje inicijativa organizacija u zajednici (uključujući i partnerske projekte), koje doprinose poboljšanju socijalnih aspekata te dobrobiti zajednice.

Korisnici sredstava

Ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u 4 jedinica lokalne samouprave (Banja Luka, Brčko, Stari Grad Sarajevo i Visoko) i 14 pripadajućih Mjesnih Zajednica.

Vrijednosti pojedinačnih projekata

Da bi projektni prijedlog mogao biti uzet u razmatranje za finansiranje mora biti u skladu sa navedenim paremetrima:

  • Finansijski doprinos iz Fonda za lokalne inicijative po pojedinačnom projektu s kojim se aplicira ne može biti niži od 3.000 KM niti viši od 7.500 KM po svakoj mjesnoj zajednici u kojoj se projekat implementira.
  • Predloženi projekti će biti sufinansirani od strane jedinice lokalne samouprave kojoj pripada mjesna zajednica za koju se podnosi zahtjev. Sufinsianje mora biti minimalno 30% vrijdnosti od iznosa doprinosa iz Fonda za lokalne incijative.
  • Sufinansiranje se dokazuje potpisivanjem Pisma namjere. Od OCD-a se ne očekuje sufinansiranje.

Način podnošenja projektnih prijedloga

Pоdnоsiоci prојеktnih priјеdlоgа priprеmајu svоје prојеktnе priјеdlоgе u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce projektnih prijedloga/aplikante, kоје su dоstupnе nа intеrnеt strаnici UNDPa www.ba.undp.org.

Ispunjeni set dokumenata za projekat sa svom zahtjevanom dokumentacijom se mora dostaviti u 3 primjerka u štampanom obliku (dodatna dokumentacija se podnosi u jednom primjerku) i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Aplikacija za Javni poziv u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 17:00 sati, na adresu:

UN House

Projekat Jačanja uloge mjesnih zajednica u BiH

Zmaja od Bosne bb

71000 Sarajevo

sa naznakom: Ne otvarati – po Јavnom pozivu u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“.

Rok za predaju projekata je 15. septembar 2017. godine do 17:00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka neće biti razmatrane.

Еvaluacija i odabir projektnih prijedloga

Еvаluаciја i odabir dоstаvlјеnih prојеktnih priјеdlоgа bićе izvršeni u skladu sa kriterijima i prоcеdurоm kојi su utvrđeni Smјеrnicаmа za podnosioce projektnih prijedloga.

Svi podnosioci projektnih prijedloga će biti pismeno obaviješteni o rezultatima Javnog poziva.

Dodatne informacije za podnosioce projektnih prijedloga

U slučaju da su potrebne dodatne informacije i pojašnjenja, potencijalni kandidati mogu kontaktirati UNDP, putem e-mail-a: [email protected] sa referencom na MZ projekat u naslovu. Pitanja se mogu postavljati do 11. septembra 2017. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi najkasnije za 2 radna dana nakon primitka upita.

Obavještenje o rezultatima

Obavještene o odluci u vezi sa njihovim projektnim prijedlogom će aplikantima biti poslano u pisanoj formi u roku od 15 radnih dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Dokumenti:

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments