Javni poziv za finansiranje projekata za mlade iz budžeta Kantona Sarajevo 2018.

13 mar
Rok prijave 27.03.2018

Na osnovu Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11 i 37/13), ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje javni poziv za finansiranje/sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Predmet javnog poziva je prikupljanje zahtjeva udruženja/neprofitnih organizacija za finansiranje/sufinansiranje projekata za mlade iz oblasti:

 • Obrazovanje i nauka,
 • Rad, zapošljavanje i omladinsko preduzetništvo,
 • Socijalna politika i zdravstvo,
 • Kultura, sport i umjetnost i
  žAktivizam, mobilnost i slobodno vrijeme mladih.

Pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu mogu ostvariti udruženja/neprofitne organizacije koje ispunjavaju opšte i posebne uslove po ovom javnom pozivu.

Dodjela sredstava po ovom javnom pozivu će se vršiti za projekte za koje je nadležno tijelo/organ udruženja/neprofitne organizacije donijelo odluku da će se realizirati u 2018. godini odnosno čija će realizacija započeti u 2018. godini.

Udruženje/neprofitna organizacija koja aplicira po ovom javnom pozivu može kandidovati isključivo jedan projektni prijedlog.

Projekat koji se kandiduje za dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu treba da ispunjava sljedeće kriterije:

 • da je usmjeren na zadovoljavanje društveno korisnih potreba mladih životne dobi od 15 do 30 godina;
 • da se realizuje na području Kantona Sarajevo i da je usmjeren na zadovoljavanje potreba mladih sa područja Kantona Sarajevo;
 • da je podnosilac aplikacije za realizaciju projekta osigurao minimalno 20% finansijskih sredstava iz vlastitih ili drugih izvora od ukupnih finansijskih sredstava potrebnih za realizaciju projekta;
 • da doprinosi razvijanju kreativnih sposobnosti mladih u segmentu obrazovanja, nauke, edukacije, umjetničke, sportske ili kulturne djelatnosti;
 • da doprinosi popularizaciji srednjeg i visokog obrazovanja;
 • da doprinosi upoznavanju mladih o štetnim posljedicama društveno neprihvatljivih oblika ponašanja;
 • da je usmjeren na popularizaciju zdravih životnih stilova mladih;
 • da ima za cilj zaštitu i promovisanje ljudskih prava, građanski aktivizam, ekologiju, zdrav način življenja, borbu protiv ovisnosti, seksualno reproduktivno zdravlje i slično,
 • da je usmjeren na angažovanje i uključivanje u društvene procese mladih iz kategorije marginaliziranih grupa (npr. osobe s invaliditetom, nacionalne manjine, socijalno ugrožene grupe itd.).

Sredstvima koja se dodjeljuju u okviru ovog javnog poziva mogu se finansirati administrativni i materijalni troškovi u maksimalnom iznosu od 20% od dodijeljenih sredstava, dok najmanje 80% dodijeljenih finansijskih sredstava treba biti utrošeno za programske aktivnosti projekta.

Potrebna dokumentacija:
Udruženje/neprofitna organizacija koja aplicira na ovaj javni poziv obavezna je dostaviti sljedeću dokumentaciju isključivo prema traženim obrascima:

 1. Popunjen prijavni obrazac (obrazac UNO-18P);
 2. Projektni prijedlog (obrazac UNO-18/1);
 3. Pregled budžeta projekta (obrazac UNO-18/2);
 4. Program rada udruženja/neprofitne organizacije za 2018. godinu usvojen od nadležnog tijela udruženja/neprofitne organizacije prema osnivačkom aktu;
 5. Dokaz da je dostavljen izvještaj Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava po Javnom pozivu za 2017. godinu sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo;
  * udruženja/neprofitne organizacije koje nisu dostavile izvještaj prije objave ovog javnog poziva će biti isključena iz daljnje procedure dodjele sredstava,
  **udruženja/neprofitne organizacije koje nisu ostvarile pravo na sufinansiranje projekata iz sredstava Budžeta Kantona Sarajevo u 2017. godini, trebaju dostaviti izjavu potpisanu od strane osobe ovlaštene za zastupanje u pravnom prometu.
 6. Izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije u pravnom prometu da su za projekat kojem su dodijeljena sredstva po Javnom pozivu za 2017. godinu sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i od drugih organa uprave Kantona Sarajevo, ista opravdana;
  * ukoliko za projekat nije ostvareno pravo na sufinansiranje od drugih organa uprave Kantona Sarajevo, potrebno je dostaviti pisanu izjavu osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije u pravnom prometu.
 7. Kopija rješenja o registraciji udruženja/neprofitne organizacije na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini izuzev za udruženja iz Registra udruženja koje vodi Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo koje ovo ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti;
 8. Kopija uvjerenja o poreskoj registraciji – identifikacioni broj;
 9. Kopija uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama udruženja/neprofitne organizacije (ne starije od 90 dana);
 10. Kopija uvjerenja o izmirenim poreskim obavezama i doprinosima za zaposlenike (ne starije od 90 dana, ukoliko ima zaposlenika);
  * udruženje/neprofitna organizacija koja nema zaposlenike, dostavlja pisanu izjavu ovlaštene osobe za zastupanje u pravnom prometu.
 11. Kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha za 2017. godinu;
  * udruženje/neprofitna organizacija koja je registrovana u 2018. godini, nije dužna dostaviti bilans stanja i bilans uspjeha za 2017. godinu.
 12. Izjava osobe ovlaštene za zastupanje udruženja/neprofitne organizacije u pravnom prometu (obrazac UNO-18/3):
  – da li su za projekat koji se kandiduje/dostavlja u 2018. godini već odobrena sredstva od strane drugih organa uprave Kantona Sarajevo ili od organa uprave na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
  – da je podnosilac aplikacije za realizaciju projekta osigurao minimalno 20% finansijskih sredstava iz vlastitih ili drugih izvora u skladu sa finansijskim planom projekta koji kandiduje;
  – da će realizacija projekta započeti u 2018. godini;
  – da će se najmanje 80% finansijskih sredstava utrošiti za programske aktivnosti projekta dok će najviše 20% biti utrošeno za administrativne i materijalne troškove.

 

Prijava na Javni poziv obavezno se podnosi u formi popunjenih obrazaca koji su navedeni u ovom javnom pozivu i koji se mogu preuzeti sa internet stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo ili na Protokolu Kantona Sarajevo.

Prijave koje ne budu podnesene u formi propisanih obrazaca smatrat će se neurednim i neće biti razmatrane.

Prijava na Javni poziv sa naprijed traženom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom „NE OTVARAJ“ na adresu:

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE
Prijava na Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje udruženja/neprofitnih organizacija za projekte za mlade iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2018. godinu, sa pozicije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br. 1
71 000 Sarajevo
sa naznakom podatka o aplikantu (naziv i adresa)

Rok za predaju prijava na ovaj javni poziv je 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“ i internet stranici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

 

Kontakt informacije:
033/562-259

Sve dodatne informacije o ovom pozivu možete pronaći ovdje.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments