Poziv za dostavu ponuda za istraživanja o ključnim problemima s kojima se susreću žene u malim lokalnim zajednicama

22 feb
Rok prijave 01.03.2017

Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavu ponuda za istraživanje o ključnim problemima s kojima se susreću žene u malim lokalnim zajednicama

Fondacija CURE (CURE) je feminističko-aktivistička organizacija koja djeluje za jednakost spolova i rodova zalažući se za pozitivne društvene promjene putem obrazovnih, umjetničko-kulturnih i istraživačkih programa. Organizujući afirmativne akcije Fondacija CURE slavi snagu i moć žena, te radi na osnaživanju osoba kako bi postali/e pokretači/ce društvenih promjena u BiH i svijetu.

S ciljem otkrivanja položaja marginalizovanih grupa žena u malim lokalnim zajednicama, Fondacija CURE objavljuje poziv za dostavljanje ponuda od strane istraživačica za istraživanje.

CILJ: Osnovni cilj istraživanja jeste da kroz analizu lokalnih politika u lokalnim zajednicama mapiramo postojanje rodnih lokalnih politika u pet odabranih područja:
Romanija (Pale, Sokolac, Rogatica)
Istočno Sarajevo (Istočno Sarajevo, Trnovo, Ilidža)
Hadžići (Hadžići, Ilijaš i Semizovac)
Kupres (Livno, Kupres, Bugojno i Grahovo)
Tuzla (Tuzla, Srebrenik, Gračanica, Orašje)
Istraživačica će intervjuisati najmanje 250 žena iz različitih društvenih, nacionalnih i etničkih grupa o pitanjima s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu. Posebna pažnja će se posvetiti društveno marginalizovanim grupama žena. Na temelju istraživačkih nalaza kreirat će se zalagačka platforma za buduće zalagačke aktivnosti žena u izabranim malim lokalnim zajednicama.

**Zbog osjetljivosti istraživačke tematike Fondacija CURE koristi “mjere pozitivne diskiminacije“ i raspisuje navedeni poziv za angažman žene za poziciju istraživačice.

Uslovi:

Iskustvo u sprovođenju istraživanja;
Znanje u definisanju analitičkih parametara za analizu podataka sakupljenih u okviru istraživanja;
Iskustva rada na terenu i prikupljanju podataka, te iskustvo u analizi prikupljenog materijala;
Prednost pri odabiru će imati istraživačice koje posjeduju znanja i iskustva u radu sa ženama iz manjih lokalnih zajednica, te znanja u oblasti ženskih pitanja i ravnopravnosti spolova, s posebnim fokusom na marginalizovane grupe žena.

Prijava:
Biografija sa detaljnim informacijama o istraživačkom iskustvu na socijalnim pitanjima;
Radno iskustvo i/ili znanje na polju ravnopravnosti spolova kao i informacije o istraživačkom iskustvu kada je u pitanju položaj marginalizovanih žena;
Pismo motivacije max. 500 riječi;
Sažetak i primjerci autorskih i/ili koautorskih istraživačkih djela u kojima je istraživačica sudjelovala;
Ponuda za istraživanje koja će obavezno sadržavati troškove potrebne za planiranje, izvođenje istraživanja kao i terenski rad (u slučaju odlaska na teren za potrebe istraživanja), te finalnu analizu istraživanja.

 Radni plan i metodologija istraživačkog rada:
Izabrana istraživačica će samostalno provoditi istraživanje uz tehničku asistenciju Fondacije CURE;
Istraživačica će u saradnji s Fondacijom CURE kreirati upitnik i metodologiju istraživanja;
Istraživanje treba da mapira sve programe, projekte i akcione planove u vezi s rodnim politikama u ciljanim lokalnim zajednicama;
Istraživanje treba da obuhvati najmanje 250 žena različitih dobnih, socijalnih, nacionalnih i etničkih grupa s posebnom pažnjom na marginalizovane grupe žena;
Istraživanje će se izvršiti u 5 navedenih područja navedenih u cilju istraživanja poziva;
Sakupljene podatke istraživačica će analitički uobličiti u istraživački dokument koji će sadržavati:
Uvodni osvrt
Cilj istraživanja
Metodologiju
Analizu dobijenog materijala
Zaključak
Preporuke
Annexe: upitnik, literatura, terminologija, dio “o autorici“ i dr.

Rokovi:

Istraživanje će se sprovesti u trajanju od 2 mjeseca (06.03.- 06.05.2017.godine), a finalnu verziju istraživanja je potrebno dostaviti do 01.06.2017. godine

Finalnu verziju istraživanja istraživačica se obavezuje dostaviti Fondaciji CURE najkasnije do: 01.06.2017. godine koja će uključivati sve navedeno u tački 1.3.6

Obaveze Fondacije CURE:

Pružanje logističke podrške za istraživanje;
Pružanje potrebnih informacija glede istraživačke metodologije i potrebne dokumentacije na zahtjev istraživačice ukoliko Fondacija CURE bude u mogućnosti dostaviti ih;
Pregled i finaliziranje istraživačkog dokumenta;
Isplata honorara će biti izvršena u skladu s uslovima definisanim po administrativnim procedurama Fondacije CURE.
Ovo istraživanje je jedna od aktivnosti koja se sprovodi u sklopu projekta „Žensko zagovaranje za rodnu ravnopravnost“ koju finansijski podržava “Womens Day of Prayer“ (WWDP).

Kranji rok za slanje prijave: 01.03.2017. godine.

Putem e-maila: [email protected]

Za sva pitanja vezana za konkurs možete nas kontaktirati na navedene kontakte: Fondacija CURE, Čekaluša 16., 71 000 Sarajevo

Tel/Fax: 00387(0)33207561

E-mail: [email protected]

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments