Poziv na konferenciju: Studenti u susret nauci – StES 2018

23 jul
Rok prijave 01.09.2018

U novembru 2018. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, održaće se 11. multidisciplinarna naučno-stručna konferencija Studenti u susret nauci – StES 2018 sa međunarodnim učešćem, nova prilika za predstavljanje naučno-stručnih dostignuća studenata širom svijeta. Skup će se održati u Banjoj Luci, od 29. novembra do 1. decembra 2018. godine.

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo da učestvujete na StES-u, razmislite o radu koji biste prezentovali i upustite se u svijet nauke i istraživanja.

Na stručno-naučnu konferenciju mogu da se prijave studenti osnovnih, master i doktorskih studija, kao i mladi istraživači do 30 godina starosti.

Studenti u susret nauci – StES sa međunarodnim učešćem je vodeća naučno-stručna konferencija studenata, multidisciplinarnog karaktera, u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj StES konferencije je da se prikažu naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primjene u praksi, te da se odrede pravci daljeg istraživanja.
Konferencija StES je prilika da se unaprijedi naučno-istraživački rad studenata, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmjenjuju mišljenja i sklapaju nova prijateljstva.

StES KONFERENCIJA

TEMATSKE OBLASTI

 • PRIRODNE NAUKE : Matematika, Računarske i informacione nauke, Hemijske nauke, Fizičke nauke, Nauka o Zemlji i povezane nauke o životnoj sredini, Biološke nauke i sl.
 • INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: Građevinarstvo, Geodezija, Arhitektura, Elektrotehnika, Elektronika, Informaciono inženjerstvo, Mašinsko iženjerstvo, Hemijsko inženjerstvo, Materijali, Biotehnologija životne sredine, Industrijska biotehnologija, Nanotehnologija i sl.
 • MEDICINSKE NAUKE: Osnovna medicina, Klinička medicina, Zdravstvene nauke, Medicinska biotehnologija i sl.
 • BIOTEHNIČКE – POLJOPRIVREDNE NAUKE: Poljoprivredne biljne nauke, Šumarstvo i ribarstvo, Nauka o životinjama i mlijeku, Veterinarske nauke, Poljoprivredna biotehnologija i sl.
 • DRUŠTVENE NAUKE: Ekonomija i poslovanje, Sociologija, Pravne nauke, Političke nauke, Mediji i komunikacija, Društvena i ekonomska geografija i sl.
 • HUMANISTIČKE NAUKE: Istorija i arheologija, Jezici i književnost, Filozofija, Etika i religija, Psihologija, Pedagogija, Umjetnost i sl.

Ove godine, od ukupno šest naučnih oblasti koje konferencija obuhvata, tri (prirodne, društvene i humanističke nauke) će imati zadatu temu.

 • PRIRODNE NAUKE – Nauka u službi čovjeka

Naučna dostignuća u današnjem vremenu iz dana u dan mijenjaju naše živote i doživljaje, povećavaju naše mogućnosti, pa se postavlja pitanje da li svaki pomak u nauci stvarno služi ljudima i kako, te da li su sva naučna otkrića u službi čovjeka i njegove humanizacije? Na koji način treba tragati za odgovorima i koliko vremena je potrebno uložiti u doznavanje, da li je dužina istraživanja direktno proporcionalna njegovom kvalitetu? Ako ste zainteresovani i ukoliko vas zanimaju odgovori na postavljene probleme, dođite i pokušajmo zajedno otkriti na naučno-stručnoj konferenciji „Studenti u susret nauci 2018.”, da vidimo kako se studenti osnovnih, master i doktorskih studija i mladi istraživači snalaze u rješavanju ovih pitanja, kao i da se upoznamo sa naučno-istraživačkim radom iz oblasti prirodnih nauka našeg fakulteta i fakulteta u regionu.

 • DRUŠTVENE NAUKE – Evropske (dez)integracije

Nakon više vijekova rasparčanosti i sukoba, projekat ujedinjene Evrope pokušao je da na Starom kontinentu uspostavi jedinstvo i stari mir među narodima. Međutim, sve očiglednije razlike među interesima i kulturama tih naroda na početku 21. vijeka dovode do toga da se sve više govori o neuspjehu tog projekta. Sa druge strane, na Balkanu je proces pristupanja Evrpskoj uniji posebno vrednovan. U jednu ruku, Evropa se smatra sinonimom za obilјe, uređenost, visoku kulturu i prosvećenost, ali, istovremeno,  balkanski narodi teže da u takvoj Evropi zadrže sve svoje navike i psotojeći pogled na svijet. Uslјed očiglednih razlika među regijama Evrope,  posebnog geopolitičkog položaja zemalјa na Balkanu, te sasvim vidlјivih identitetskih razlika, sasvim opravdano možemo reći da je proces pristupanja ovoj zajednici istovremeno i integrativan i dezintegrativan.

U tom smislu, treba odgovoriti na mnogo pitanja – Da li su pomenute razlike dovolјne da se smatramo različitim od Evrope ili one mogu biti prevaziđene? Da li su balkanske zemlјe volјne da riješe unutrašnje nesuglasice ili očekuju da ih riješi neko drugi? Da li se kriterijumi prilikom pristupanja smatraju nevažnim ili su oni ne samo obavezan, nego i prijeko potreban korak u razvoju balkanskih zemalјa? Da li su dezintegrativni procesi jači od integrativnih i da li je uzrok tome „krivi“ istorijski trenutak ili pak sama ideja evrpskih integracija u sebi sadrži sjeme svoje dezintegracije?

Pozivamo sve zainteresovane studente da na ova pitanja odgovore iz ugla svoje oblasti, a dobrodošli su svi radovi koji se bave konkretnim koracima potrebnim za ulazak u evropsku zajednicu, ali i oni koji vrednuju same temelјe na kojima počiva ovaj projekat ujedinjenih evropskih zemalјa.

 • HUMANISTIČKE NAUKE – Postidentiteti

Uslјed isprepletenih lokalnih i globalnih promjena, identitet je postao višeznačna kategorija koju je nemoguće opisati iz samo jednog ugla. U toj mješavini različitih grupnih i ličnih karakteristika, (samo)određenje nikada nije bilo teže. Uticaji koji dolaze sa svih strana uslovili su pojavu raznolikih poistovjećivanja koja se opiru nama poznatoj identifikaciji. Takve pojave označili smo kao postidentitet, bez namjere da ih posmatramo u vrijednosnom smislu. Pod postidentitetom podrazumijevamo onu situaciju u kojoj subjektivna identifikacija postaje nemoguća kao jednoznačna ili u potpunosti izostaje kao intendirana. Subjektivni identiteti, jednako kao i grupni, rastaču se i bivaju zamijenjeni životnim stilovima ili sličnim nadomjeskom. Istovremeno, i dalјe postoje čvrsti obrasci nekadašnjeg identiteta, koji više nije temelј kasnijih identifikacija, nego samo jedan od mogućih poistovjećivanja. To znači da identitet postaje ukras koji se može kobinovati ili u potpunosti odbaciti i koji više nema vrijednost po sebi.

U humanističkim naukama ovaj pojam može da figurira kao zamjena za sve pojave koje se tiču (samo)određenja i njegovih pratećih pojava. Sasvim sigurno, pomoću ovog pojma možemo objasniti sve mijene u mišlјenju i pogledu na svijet tokom poslјednjih pola vijeka. Svi pravci koji nanovo osmišlјavaju položaj čovjeka ili ugroženih grupa u društvu mogu da se pogledaju kroz lupu (samo)identifikacije, zbog toga što i revidiranje postojećeg identiteta nije ništa drugo do njegovo određenje pomoću poređenja sa potojećim spektrom identiteta. Na kraju, postidentitet je i (auto)šovinizam kao pokušaj revalorizacije poznatog grupnog identiteta.

Označava li epoha postidentiteta ostvarenje subjektivne slobode koja vodi izgradnji novog, još neistraženog polјa lјudskog spopstva, ili označava kraj poznate slike čovječanstva?

ORGANIZACIONI ODBOR
Banja Luka, maj 2018.

ZVANIČNI JEZICI:

Jezik srpskog naroda
Jezik bošnjačkog naroda
Jezik hrvatskog naroda
Engleski jezik

PRIJAVE/SLANJE RADOVA

Slanje prijava/radova putem e-mail adresa:

PRIRODNE NAUKE: [email protected]
INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: [email protected]
MEDICINSKE NAUKE: [email protected]
BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: [email protected]
DRUŠTVENE NAUKE: [email protected]
HUMANISTIČKE NAUKE: [email protected]

Prijava treba da sadrži:

 • Naziv rada
 • Ime i prezime autora i koautora
 • Naziv ustanove sa koje dolazi student (Fakultet i Univerzitet)
 • Ime, prezime, zvanje i titula mentora
 • E-mail odgovornog autora
 • Tematsku oblast rada
 • Apstrakt (do 250 riječi)
 • Ključne riječi (3 – 6 riječi)
 • (Navedeno dostaviti i na engleskom jeziku)

Radovi će biti recenzirani. Radovi koji prođu recenziju biće objavljeni u zbornicima radova StES 2018 (6 zbornika, za svaku oblast po jedan). Zbornici radova biće objavljen neposredno prije konferencije.

VAŽNI DATUMI

Rano dostavljanje radova do: 1.9.2018.
Dostavljanje prijave/rada najkasnije do: 1.10.2018.
Obavještenje o prihvatanju radova do: 31. 10. 2018.
Agenda konferencije do: 20. 11. 2018.

Oranizator: Studentski parlament Univerziteta u Banjoj Luci
Suorganizator: Univerzitet u Banjoj Luci
Pokrovitelji: Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske
Mjesto i vrijeme održavanja: Univerzitet u Banjoj Luci 29.11.-1.12.2018. godine
Adresa: Univerzitet u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78 000 Banja Luka

Kontakt:

PRIRODNE NAUKE: [email protected]
INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: [email protected]
MEDICINSKE NAUKE: [email protected]
BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: [email protected]
DRUŠTVENE NAUKE: [email protected]
HUMANISTIČKE NAUKE: [email protected]

Izvor: http://stes.unibl.org

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments