Ponovni javni poziv za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

9 avg
Rok prijave 19.08.2019

Krajnji rok za prijavu: 19.08.2019.

PONOVNI JAVNI POZIV

za prijem volontera u Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

Volonter – VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih, medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih nauka ili studij u oblasti inžinjeringa i tehnologije……………………………………1 izvršilac

Opis poslova: Volonter se prima na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od jedne (1) godine.

Naknada za rad volontera: U skladu sa odredbama Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BIH“, broj: 50/08, 35/09, 75/09, 39/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15 i 16/16) volonter imaju pravo na neto naknadu u iznosu od 249,75 KM mjesečno.

Mjesto rada: Mostar.

Opšti uslovi: Kandidat mora ispunjavati opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini;
 • da nije obuhvaćen članom IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da je fizički i psihički sposoban za obavljanje volonterskog rada.

Posebni uslovi: 

 • VSS –VII/1 stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa visokog obrazovanja vrednovanog sa najmanje 180 ECTS bodova, završen studij u oblasti prirodnih, društvenih, medicinskih i zdravstvenih, poljoprivrednih, humanističkih nauka ili studij u oblasti inžinjeringa i tehnologije.
 • Da nema ostvareni radni staž i iskustvo od jedne godine nakon sticanja visoke stručne spreme, odnosno završenog visokog obrazovanja.

Potrebni dokumenti:

 • prijava sa kraćom biografijom, adresom, e-mailom i kontakt telefonom, svojeručno potpisana;
 • fakultetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), a za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu dostavlja se i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz diplomu dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca. Ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, dostavlja se dokaz o izvršenoj nostrifikaciji/priznavanju inostrane visokoškolske kvalifikacije.
 • visokoškolska kvalifikacija drugog i trećeg ciklusa nije tražena ovim javnim pozivom, te se bez dostavljene visokoškolske kvalifikacije prvog ciklusa ili integrisanog studija prvog i drugog ciklusa traženog studija ne smatra dokazom o ispunjavanju uslova ovog javnog poziva.
 • ukoliko je datum sticanja visokoškolske kvalifikacije stariji od jedne godine, kandidat je dužan dostaviti dokaz da nema ostvaren radni staž nakon sticanja visokoškolske kvalifikacije jednu godinu ili više (potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje ili ovjerena kopija kartona prijave Zavoda za zapošljavanje, ili uvjerenje PIO/MIO o podacima iz matične evidencije ili ovjerena kopija radne knjižice sa relevantnim podacima-ime, prezime, podaci o završenoj školi, stručnoj spremi, zaposlenju, stažu), (ne starije od 15 dana).

Izabrani kandidat će prije zaključivanja ugovora o volonterskom radu biti dužan dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja);
 • uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja);
 • izjava da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena od nadležnog općinskog organa, ne starija od tri mjeseca);
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od tri mjeseca).

Napomena: Postupak izbora  kandidata provest će Komisija za izbor volontera. Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog poziva i čije prijave su kompletne, blagovremene i uredne podliježe provjeri znanja koju određuje i provodi Komisija za izbor volontera.

Prijave sa biografijom, adresom, e-mailom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima

(navedenim u tekstu javnog poziva- potrebni dokumenti) koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji, dostavljaju se najkasnije do 19.8.2019. godine, na adresu:

Centar za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja

“Prijava za javni poziv za prijem volontera-ne otvaraj”

Kneza Višeslava bb,   88 000 Mostar.

Informacije o datumu, vremenu i mjestu održavanja provjere znanja kandidati će dobiti putem e-maila i telefonski, kao i putem web stranice Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, www.cip.gov.ba.

Dostavljena dokumentacija ne podliježe obavezi vraćanja, uz napomenu da je kandidatima dopušteno zatražiti povrat iste nakon okončanja procedure za izbor.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i traženi dokumenti koje nisu original ili ovjerena kopija,  neće se uzimati u razmatranje.

(Visited 180 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Merima Telarević