Općina Centar Sarajevo: Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata OCD

27 jun
Rok prijave 07.07.2017

Općinski načelnik upućuje javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja i fondacija sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo za  2017. godinu.

 

 1. Pravo prijave u okviru registrovane djelatnosti odnosno programskih ciljeva imaju:

–       udruženja i fondacije

(jedna organizacija može aplicirati sa jednim projektom)

 1. Uslovi za korištenje  sredstava budžeta Općine Centar Sarajevo:

a)    da je projekat namijenjen građanima  Općine Centar Sarajevo;

 1. da se projekat odnosi na slijedeće oblasti:
 • SOCIJALNA PITANJA
 • Pomoć civilnim žrtvama rata: interventna medicinska rehabilitacija, psiho – socijalna pomoć, organizacija različitih programa edukacije žrtava, afirmacija i promocija osnovnih ljudskih prava, očuvanje sjećanja na žrtve rata;
 • Pomoć starim i socijalno ugroženim osobama: unapređenje uslova aktivnog življenja za osobe treće životne dobi, programi rehabilitacije i socijalne pomoći, edukativni, zdravstveni, kulturni programi i
 • Pomoć djeci bez roditelja: projekti zdravstvene zaštite djece i socijalne pomoći, pomoć u procesu obrazovanja, osiguravanje poštivanja dječijih prava i ostali vidovi pomoći;
 • Psiho – socijalni programi – prevencija i pomoć u porodici i društvu: prevencija nasilja u porodici, maloljetničke delinkvencije i vršnjačkog nasilja;

·       ZDRAVSTVO

–    Pomoć osobama sa invaliditetom i posebnim potrebama: zaštita zdravlja i unapređenje kvalitete života, edukacije i kulturni programi u cilju socijalizacije, nabavka pomagala, prehrambenih i higijenskih artikala;

–       Pomoć oboljelim osobama, prevencija bolesti i očuvanje zdravlja:unapređenje zdravlja stanovništva, jačanje preventivne zdravstvene zaštite, podrška edukativnim programima iz oblasti prevencije zdravstvenih problema i zdravog načina života, podrška oboljelima i sl.);

–    Prevencija ovisnosti i svih oblika toksikomanija: podizanje svijesti o problemima ovisnosti, edukacija o štetnosti korištenja narkotika, rano otkrivanje rizičnog ponašanja djece i mladih, usvajanje zdravih stilova života, smanjenje rizičnih faktora i sl.

·       OBRAZOVANJE

 • Profesionalna orijentacija učenika (u odnosu na potrebe tržišta rada);
 • Neformalno obrazovanje, cjeloživotno učenje i projekti opismenjavanja stanovništva (doškolovavanje Roma i ostalih građana, prekvalifikacija i );
 • Edukacija stanovništva iz oblasti informatike i stranih jezika;
 • Poboljšanje kvaliteta odgojno – obrazovnog rada (unapređenje nastavnog procesa, vannastavnim aktivnostima i projekti podrške inkluzivnog obrazovanja).

·        KULTURA

 • Programi koji podstiču stvaralaštvo u oblasti kulture: koncerti, pozorišne i filmske predstave, izložbe, književne, likovne i druge radionice;
 • Podrška u radu školskih sekcija: dramska, recitatorska, folklorna, plesna, likovna i dr.
 • Afirmacija tradicije i kulturno – historijskog naslijeđa BiH;

 

 • Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na području općine Centar Sarajevo: projekti edukacija o praksama, izrazima, znanjima, rukotvorinama i sl., promovisanje kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti, očuvanje i zaštita baštine i

·       EKOLOGIJA

 • Projektne aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređenju kvaliteta ljudskog života;
 • Zaštita životne sredine i podizanje ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam (uređenje, čišćenje, pošumljavanje, ozelenjavanje, takmičenja i edukacija).

–           RAZVOJ  LOKALNE ZAJEDNICE

 • Projekti koji podstiču veće učešće građana u predlaganju i donošenju odluka na lokalnoj razini (promocija i jačanje svijesti o aktivnijem učešću građana u

aktivnostima lokalne zajednice, razvoj i unapređenje mehanizma institucionalnih oblika participacije građana, unapređenje komunikacije lokalne uprave sa građanima, edukacija s ciljem poticaja na aktivizam i sl.);

·      PROMOCIJA DEMOKRATSKIH PRINCIPA

 • ravnopravnost spolova;
 • jednakost i zaštita ljudskih prava, prava manjina i manjinskih grupa)

·          TRADICIONALNE MANIFESTACIJE KOJE PROMOVIRAJU OPĆINU

Ostali uslovi:

 • Da je organizacija dostavila narativni i finansijski izvještaj za prethodno dodijeljena sredstva od Općine;
 • da udruženje – fondacija nisu ogranak bilo koje političke partije niti su uključene u bilo kakvu aktivnost u ime političke partije;
 • da članovi rukovodstva udruženja – fondacije nisu istovremeno postavljeni ili izabrani na bilo kojoj rukovodećoj poziciji unutar političke partije;

Prilikom izrade projekta udruženja i fondacije trebaju imati u vidu ograničena sredstva, te se predloženi budžet projekata treba kretati u rasponu od 1.500 do 10.000 KM.

 1. Neće biti razmatrani projekti:
  1. bazirani na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji objekata;
  2. koji se odnose na finansiranje rada udruženja;
  3. za koje je NVO dobila sredstva u ukupnom iznosu cijene projekta od drugog donatora;
  4. koji se odnose na jednokratne aktivnosti;
  5. koji nisu urađeni u skladu sa uputstvom i kriterijima;
  6. projekti sa nepotpunom dokumentacijom i dostavljeni izvan predviđenog

Dokumenti koji su obavezujući (Uputstvo za aplikante, Kriteriji, Obrazac za prijavu projekta i izjave) možete naći na web-stranici: www.centar.ba ili lično preuzeti na Info-pultu u Općini Centar Sarajevo.

Prijava  sa dokumentacijom podnosi se Službi za obrazovanje, kulturu i sport

Općine Centar Sarajevo, putem pošte ili na protokol Općine Centar, ul. Mis Irbina br.1 Sarajevo, sa naznakom: PROJEKTI NVO-a.

Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće biti uzeta u razmatranje. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 033/56 23 84

Rok za podnošenje prijave je 7.07. 2017. godine.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments

Autor Admin