Općina Centar finansira omladinske biznise

7 okt
Rok prijave 23.11.2015
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo OPĆINA CENTAR SARAJEVO OPĆINSKI NAČELNIK

Na osnovu čl. 25. i 74. Statuta Općine Centar Sarajevo – prečišćen tekst (Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/04) i člana 7. Odluke o poticaju zapošljavanja mladih iz sredstava Budžeta Općine Centar Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj

30/15), Općinski načelnik upućuje

JAVNI POZIV

Za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata sredstvima Budžeta Općine Centar Sarajevo namijenjenih razvoju preduzetništva i zapošljavanju mladih

O PROGRAMU

U Strategiji razvoja općine Centar 2009-2015 godine i Strategiji za mlade općine Centar

2014-2020 godina, prepoznat je kao strateški cilj razvoj podsticajnog i povoljnog poslovnog okruženja za samozapošljavanje mladih sa definisanim mjerama finansijske, i

edukativne podrške omladinskom preduzetništvu.

Javni poziv predstavlja početak implementacije finansijskih mjera podrške preduzetništvu

mladih iz Akcionog plana Strategije za mlade općine Centar 2014-2020 godine.

Planirana budžetska sredstva će se koristiti za podsticanje preduzetničke inicijative kroz takmičenje preduzetničkih ideja i održivih poslovnih planova.

Na osnovu javnog poziva odabraće se najbolji poslovni planovi mladih i novčano nagraditi. Novčana nagrada namijenjena je sufinansiranju troškova pokretanja biznisa kroz finansiranje troškova registracije biznisa, troškova sredstava za rad, zakupa poslovnih prostorija, obrtnih sredstava, naknade za doprinose i ostalih troškova.

Visina bespovratnih sredstava po poslovnom planu može iznositi maksimalno do 15.000,00

KM.

CILJ JAVNOG POZIVA

Osnovni cilj javnog poziva je poticaj preduzetništvu i samozapošljavanju mladih sa područja općine Centar Sarajevo kroz sufinansiranje troškova pokretanja i razvoja vlastitog biznisa.

PRAVO SUDJELOVANJA

Korisnici sredstava mogu biti osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

a) Nalaze se na evidenciji nezaposlenih JU Zavod za zapošljavanje Kantona Sarajevo b) Imaju prebivalište na području općine Centar, minimalno 3 godine

c) Pripadaju kategoriji mladih starosti do 35 godina,

d) Po odobravanju poslovne ideje će registrovati i razvijati vlastiti biznis na području općine Centar.

KOMISIJA

Postupak dodjele bespovratnih sredstava Općine Centar namijenjenih poticaju zapošljavanja mladih provodi Komisija koju imenuje Općinski načelnik.

KRITERIJI I MJERILA

1. Kvalitet poslovnog plana (max. 100 bodova)

2. Kvalitet usmene prezentacije (max. 100 bodova)

a) način prezentacije………………………………………………………………………………20 bodova

– jasna prezentacija i logičan tok prezentacije

– vrijeme prezentacije

– uvjerljivost i profesionalizam

– poznavanje poslovnog sektora

– odgovori na pitanja

– stimulisanje interesa investitora

b) prezentacija plana……………………………………………………………………………. 40 bodova

– jasno definisani proizvodi i usluge

– jasno definisan način djelovanja

– identifikovani rizici

– jasni pokazatelji prodaje, profita i gotovinskog toka

– jasno definisane potrebe za kapitalom

c) održivost biznisa………………………………………………………………………………. 40 bodova

– jasna vizija

– prezentacija poslovnih vještina

– potencijal za investiciju

Bodovi po osnovu mjerila iz tačke 1. i 2. se zbrajaju-kumuliraju.

Pravo na usmenu prezentaciju iz tačke 2. ostvaruje onaj kandidat čiji je kvalitet poslovnog

plana bodovan sa ukupno 60 bodova.

PROCES EVALUACIJE POSLOVNIH PLANOVA

Komisija u prvom koraku razmatra pristigle prijave i vrši izbor najboljih poslovnih planova, shodno kriterijima, nakon čega poziva na prezentaciju poslovnog plana najbolje ocijenjene kandidate.

(1) Kandidati pred Komisijom predstavljaju svoj poslovni plan kroz power point ili sličan

format prezentacije.

(2) Nakon svake pojedinačne prezentacije Komisija obavlja intervju sa kandidatom i sastavlja prijedlog liste poslovnih planova koji će biti finansirani iz granta Općine Centar u skladu sa odobrenim sredstvima u budžetu.

(3) Prijedlog liste iz prethodnog stava Komisija dostavlja Općinskom načelniku na odobravanje.

SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU

Prijava mora biti potpuna i uz nju mora biti dostavljena sva dokumentacija tražena Javnim pozivom

Prijava sadrži:

a) Obrazac poslovnog plana

b) Potvrdu od JU Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo da se nalazi na evidenciji nezaposlenih, ne stariju od 30 dana

c) Uvjerenje o prebivalištu na području općine Centar Sarajevo u kontinuitetu

najmanje 3 godine

d) Ovjerenu fco lične karte

a) Ovjerenu Izjavu da će dodijeljena sredstva iskoristiti za nabavku potrebnih sredstva

za rad navedenih u poslovnom planu, registrovati i održavati vlastiti biznis; da će se nakon registrovanja vlastitog biznisa odjaviti sa evidencije nezaposlenih i da se u periodu od najmanje 12 mjeseci neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih i da ranije nisu koristili bespovratna sredstva Budžeta Općine Centar namijenjena poticaju zapošljavanja mladih.

Obrazac poslovnog plana mora biti pravilno popunjen.

NAČIN PREUZIMANJA POTREBNE DOKUMENTACIJE

Obrazac poslovnog plana i Izjavu za prijavu na Javni poziv može se preuzeti na web

stranici Općine Centar Sarajevo www.centar.ba

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Pismene prijave se podnose Komisiji za provođenje postupka dodjele sredstava za poticaj zapošljavanja mladih Općine Centar Sarajevo (u daljem tekstu: Komisija) putem Službe za privredu i lokalno ekonomski razvoj, Mis Irbina 1, neposredno na protokol Općine Centar Sarajevo u zapečaćenim kovertama na adresu:

Općina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1

Sa naznakom:

Ne otvarati -po Javnom pozivu za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih projekata-

Javni poziv ostaje otvoren 60 dana od dana objavljivanja. Krajnji rok za prijavu je

23.11.2015.

Neblagovremene i nepotpune prijave, Komisija neće uzeti u razmatranje.

Rezultati javnog poziva biće objavljeni na Web stranici Općine Centar Sarajevo, nakon

čega će Komisija obaviti intervju i donijeti konačnu odluku o izboru.

U postupku ovog javnog poziva Općina Centar ne snosi nikakve troškove sudionicima.

Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

VIII OSTALE ODREDBE

Sa podnosiocima najbolje ocijenjenih poslovnih planova Općina Centar Sarajevo, koju zastupa Općinski načelnik, zaključuje ugovore u kojima će se definisati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a posebno način i dinamika korištenja dodijeljenih finansijskih sredstava, monitoring implementacije prihvaćenog poslovnog plana i namjenski utrošak sredstava.

(Visited 1 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google

Comments