Oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za policijsku podršku

25 apr

Krajnji rok za prijave: 10.05.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

  • 1/01 Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću
  • 2/01 Šef Odsjeka za javne nabavke

Agencije za policijsku podršku, raspisuje javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za policijsku podršku.

Odjeljenje za podršku

1/01 Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću

Opis poslova i radnih zadataka: organizuje poslove informisanja i brine se o pravovremenom informisanju javnosti u vezi sa obavljanjem poslova Agencije; organizuje konferencije za štampu, intervjue i razgovore; sarađuje sa urednicima javnih glasila, službama za informisanje u institucijama BiH i drugim organima u oblasti javnog informisanja; prikuplja, sređuje i vrši obradu podataka vezanih za odnose s javnošću; učestvuje u pripremi za istupanje direktora i zamjenika direktora u sredstvima javnog informisanja; priprema promotivne materijale koje izdaje institucija; sastavlja odgovore na upite novinara i piše članke o osnovnim aspektima rada institucije; sačinjava tekstove u saradnji sa nadležnom organizacionom jedinicom za web stranicu institucije; zaprima i distribuira materijale u elektronskoj formi, koji se odnose na komunikaciju sa javnošću; obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog kojem je odgovoran za svoj rad.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručne spreme ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 180 ECTS bodova – fakultet društvenih i humanističkih nauka; najmanje 2 godine radnog iskustva u struci; poznavanje jednog stranog jezika; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

SEKTOR ZA FINANSIJE I NABAVKU POLICIJSKE OPREME

Odsjek za javne nabavke

2/01 Šef Odsjeka za javne nabavke

Opis poslova i radnih zadataka organizuje, usmjerava i rukovodi radom Odsjeka; izrađuje kompleksne analize, izvještaje, informacije; obavlja najsloženije poslove Odsjeka, a naročito u vezi s izradom programa materijalnog opremanja i modernizacije Agencije; prati izvršavanje poslova, uočava probleme i stara se za njihovo rješavanje; stara se za pravilnu primjenu propisa, zaključaka i odluka; radi na unapređenju metoda rada i pružanja stručne pomoći zaposlenima u Odsjeku; sarađuje s organizacionim jedinicama Agencije i drugim organima i organizacijama u vezi s poslovima iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u davanju primjedbi, prijedloga i mišljenja u vezi s donošenjem propisa kojima se regulišu materijalni poslovi kao i izradi programa i drugih materijala iz djelokruga Odsjeka; izrađuje izvještaje, informacije, planove rada za potrebe Agencije u pogledu investicija, a naročito planove investicionog održavanja, te kapitalnih investicionih izdataka; učestvuje u davanju primjedbi, prijedloga, mišljenja u vezi s donošenjem propisa kojima se regulišu poslovi investicija; obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog kojem je odgovoran za svoj rad.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručne spreme ili ekvivalent bolonjskog sistema studiranja vrednovan sa minimalno 240 ECTS bodova – ekonomski fakultet, pravni fakultet, fakultet kriminalističkih nauka i fakultet za menadžment, najmanje 4 godine radnog iskustva u struci, poznavanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.545,99 KM.
Broj izvršilaca: 1 (jedan).
Mjesto rada: Sarajevo.

Dodatne napomene, način prijave i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

(Visited 468 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Emina Mumić