Nagradni konkurs na temu “Povezanost ljudi s prirodom”

3 maj
Rok prijave 12.05.2017

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH (u daljem tekstu: Fond) u okviru aktivnosti usmjerenih ka obilježavanju Svjetskog dana okoliša 2017. godine, objavljuje nagradni konkurs za izbor 3 (tri) najbolja slogana i 12 (dvanaest) najboljih fotografija na temu „Povezanost ljudi s prirodom“.

Svjetski dan zaštite okoliša obilježava se svake godine 5. juna/lipnja na godišnjicu održavanja Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.) posvećene okolišu, na kojoj je usvojen Program zaštite okoliša Ujedinjenih naroda (UNEP). Dan zaštite okoliša se ove godine obilježava na temu: „Povezanost ljudi sa prirodom“.

Ovaj Konkurs podijeljen je na 2 (dva) dijela, i to:

1) LOT-1 – izbor 3 (tri) najbolja slogana, i

2) LOT-2 – izbor 12 (dvanaest) najboljih fotografija.

LOT-1:

Svrha Konkursa jeste da odabrani slogan, svojom originalnošću i lakim pamćenjem vrši promociju zaštite okoliša kroz jačanje i artikulisanje kritičkog mišljenja prema negativnim pojavama (nerijetko nastalim izazvanim ljudskim nemarom), koje narušavaju cjelokupnu prirodnu ravnotežu.

Cilj slogana je da čestim ponavljanjem bude lako zapamćena, prepoznata ideja koju slogan plasira.

LOT-2:

Svrha Konkursa je, da se putem fotografije kao dokumenta, utiče na javnost, kao i da svojom kreativnošću i orginalnošću podstakne promjene u vidu razvijanja ljubavi prema prirodi, te jačanja i artikulisanja kritičnog mišljenja prema pojavama, koje su rezultat interakcije ljudi i prirode.

PREDMET KONKURSA

Konkurs je otvoren za sva fizička lica i nevladina udruženja sa područja Federacije BiH, da prijave slogan, odnosno da prijave autorske radove (fotografije na kojima su svojim objektivom “uhvatili” djelić, formalne ili neformalne komunikacije ljudi i prirode) i time interpretiraju doživljaj Svjetskog dana zaštite okoliša 2017. godine u okviru teme „Povezanost ljudi s prirodom“.

KRITERIJI KONKURSA

LOT-1:

 • na konkursu mogu učestvovati sva fizička lica i nevladina udruženja sa područja Federacije BiH;
 • slogan mora biti isključivo na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;
 • slogan mora biti kratak, koncizan i jasan te mora imati dublje značenje koje će zaintrigirati javnost;
 • svako fizičko lice/nevladino udruženje može poslati samo jedan slogan, koji treba da bude originalna ideja autora;
 • potrebno je da svako fizičko lice/nevladino udruženje dostavi Izjavu o autorskom radu (Prilog 3) – Izjava se nalazi u prilogu Konkursa;
 • radove dostaviti u posebnoj, zatvorenoj koverti sa imenom i prezimenom i adresom/sjedištem autora/nazivom udruženja, poštom ili lično na adresu: uz naznaku „Za najbolji slogan“.

Konkursna komisija će prijave koje ispunjavaju kriterije ovog konkursa ocjenjivati i vrednovati na osnovu kriterija:

 • kreativnost (50%),
 • relevantnost (20%), i
 • komunikacijskim potencijal slogana (30%)

LOT-2:

na konkursu mogu učestvovati sva fizička lica i nevladina udruženja sa područja Federacije BiH;

svako fizičko lice/nevladino udruženje može poslati najviše po 2 (dvije) fotografije, koje trebaju da budu originalan rad autora;

potrebno je da svako fizičko lice/nevladino udruženje dostavi Izjavu o autorskom radu (Prilog 4) – Izjava se nalazi u prilogu Konkursa;

radove dostaviti u posebnoj, zatvorenoj koverti sa imenom i prezimenom i adresom/sjedištem autora/nazivom udruženja, poštom ili lično na adresu: uz naznaku „Za najbolju fotografiju“.

Tehničke specifikacije pristiglih radova su sljedeći:

 • fotografije koje budu predmetom nagradnog konkursa, trebaju da budu izrađene digitalnim fotoaparatom;
 • fotografija moraju biti isključivo u digitalnoj formi i to JPEG format;
 • fotografija mora biti minimalno 3.000 piksela po dužoj strani (300 dpi);
 • fotografije ne smiju imati vodeni žig (watermark);
 • fotografije snimljene mobitelom neće biti razmatrane;
 • zadani format printane fotografije je 21×15 cm (15×21 cm).

Konkursna komisija će prijave koje ispunjavaju kriterije ovog konkursa ocjenjivati i vrednovati na osnovu kriterija:

 • originalnost (40%),
 • povezanost sa temom (30%), i
 • likovnost (30%).

KADA I KAKO POSLATI PRIJAVU

LOT-1:

Prijave na Konkurs trebaju da sadrže:

 1. Uredno popunjen prijavni obrazac sa kratkim opisom/pojašnjenjem slogana koji je sastavni dio ovog Konkursa (Prilog 1) i može se preuzeti na web stranici Fonda www.fzofbih.org.ba, i
 2. Jedan (1) slogan.

Uredno popunjen prijavni obrazac (Prilog 1) sa Izjavom o autorskom radu (Prilog 3) i Izjavom o prihvatanju svih opštih i posebnih uslova propisanih predmetnom Konkursnom dokumentacijom za izradu najboljih rješenja prema kriterijima i propozicijama navedenim u ovom konkursu (Prilog 5), zajedno sa sljedećim podacima: Ime i prezime autora odnosno udruženja koje mora biti registrirano kao udruženje za djelatnost zaštite okoliša, treba dostaviti lično ili poštom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

Hamdije Čemerlića 39a

71 000 Sarajevo

sa naznakom „LOT-1 – Za najbolji slogan“

LOT-2:

Fotografije treba dostaviti na CD-u/DVD-u poštom, sa uredno popunjenim prijavnim obrascem sa kratkim opisom/pojašnjenjem fotografija koji je sastavni dio ovog Konkursa (Prilog 2), Izjavom o autorskom radu (Prilog 4) i Izjavom o prihvatanju svih opštih i posebnih uslova propisanih predmetnom Konkursnom dokumentacijom za izradu najboljih rješenja prema kriterijima i propozicijama navedenim u ovom konkursu (Prilog 5).

NAPOMENA: Posebno skrećemo pažnju da se kod imenovanja radova u digitalnoj formi ne koriste kvačice na slovima koja to imaju. Na prijavi istim redoslijedom upisati fotografije koristeći kvačice na slovima koja to imaju.

Prijave sa fotografijama, prema kriterijima i propozicijama navedenim u ovom konkursu, zajedno sa sljedećim podacima: Ime i prezime autora odnosno udruženja koje mora biti registrirano kao udruženje za djelatnost zaštite okoliša, treba dostaviti lično ili poštom na adresu:

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH

Hamdije Čemerlića 39a

71 000 Sarajevo

sa naznakom „LOT-2 – Za najbolju fotografiju“

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Rezultati konkursa će biti objavljeni do 5 dana po okončanju konkursa.

NAGRADE

LOT-1:

Po završetku konkursa, stručna komisija će pregledati prijave, te na osnovu utvrđenih kriterija donijeti odluku o tri (3) najbolja slogana, čiji će autori biti nagrađeni novčanim nagradama u jednakim iznosima od po 500 KM.

Odluke Komisije su konačne i neopozive.

Predajom prijedloga učesnici konkursa su saglasni da se isti koriste u okviru aktivnosti Fonda.

Odabrani radovi postaju trajno vlasništvo Fonda. Fond može da isti koristi sa ciljem dalje promocije svoga rada u javnosti.

Prvonagrađeni slogan će se koristiti isključivo u svrhu promocije Fonda u javnosti, i to:

 • on-line, te
 • u vidu štampanja promotivnog materijala,

a sve u sklopu aktivnosti Fonda.

LOT-2

Radovi će se ocjenivati od strane stručne komisije Fonda, nakon čega će se odabrati 12 istovrijednih fotografija i podjeliti novčane nagrade u visini od po 400,00 KM.

Odluke Komisije su konačne i neopozive.

Nagrađeni radovi će biti korišteni za izradu promotivnog materijala (postera, kalendara i sl.) Fonda za 2017. godinu, i postaju trajno vlasništvo istoga. Nagrađeni radovi se neće biti koristiti u komercijalne svrhe, tj. Fond neće prodavati odabrane fotografije trećim licima.

Fond zadržava pravo potencijalne organizacije izložbe izabranih radova.

NAČIN RADA KONKURSNE KOMISIJE

Konkursna komisija radi na sastancima, a prema Poslovniku kojeg usvaja na svom prvom sastanku.

VRAĆANJE DOKUMENTACIJE

Ponuđačima/autorima koji ne budu nagrađeni dokumentacija će biti u cjelini vraćena.

BROJ POBJEDNIKA KONKURSA

Konkursna komisija će izabrati: 3 (tri) najbolja slogana (LOT-1) i 12 (dvanest) najboljih fotografija (LOT-2).

PRAVO PRIMJENE I KORIŠTENJA KONKURSNIH RADOVA

Nagrađeni radovi postaju vlasništvo Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i na njega se prenose autorska prava nad autorskim radovima.

U razmatranje se neće uzeti prijave koje budu dostavljene neblagovremeno i ne budu sadržavale sve obavezne elemente navedene u konkursnoj dokumentaciji.

TROŠAK PONUDE I PREUZIMANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač/autor. Zainteresovani ponuđači/autori mogu dobiti ovu konkursnu dokumentaciju bez naknade ličnim putem ili putem pošte, odnosno na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH, i to: http://www.fzofbih.org.ba

OSTALE INFORMACIJE

Rok za predaju ponude je 12. maj 2017. godine. Ponude zaprimljene nakon isteka roka za prijem ponuda se vraćaju neotvorene ponuđačima/autorima.

Rezultati konkursa bit će objavljeni 5 dana nakon zatvaranja konkursa. Dodjela nagrada će biti izvršena i promovisana javno, prilikom obilježavanja 05. juna/lipnja 2017. godine, Svjetskog dana okoliša, a odabrane fotografije objavljene na internet stranici Fonda (www.fzofbih.org.ba).

Sve dodatne informacije učesnici u nagradnom konkursu mogu dobiti putem kontakt telefona: 033/723 680 kao i putem e-maila: [email protected]

DIREKTOR

Dr.sci.oec. Fuad Čibukčić

Kompletan poziv: Konkurs

(Visited 332 times, 1 visits today)
Podijelite članak:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter

Comments

Autor Admin